Hotărârea nr. 324/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii reabilitare linii de tramvai pe tronsoanele: Bld. Tutora, portiune cuprină între Podu Ros si intersectia cu Bld. Primăverii respectiv Bld. Virgil Săhleanu, portiune cuprină între intersectie cu Bld. Metalurgiei si rond capăt Zona Industrială.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii reabilitare linii de tramvai pe tronsoanele: Bld. Tutora, portiune cuprină între Podu Ros

si intersectia cu Bld. Primăverii respectiv Bld. Virgil Săhleanu, portiune cuprină între intersectie cu Bld. Metalurgiei si rond capăt Zona Industrială.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 104792 din 18.10.2016, întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Investiții;

Având în vedere Legea nr. 273 /2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42 si 43 ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu completările si modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (4) lit. d) si 115, alin. (1) lit. b), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivele de investitii reabilitare linii de tramvai pe tronsoanele:

a)    Bld. Tutora, portiune cuprină între Podu Ros si intersectia cu Bld.

Primăverii;

b)    Bld. Virgil Săhleanu, portiune cuprină între intersectie cu Bld. Metalurgiei si rond capăt Zona Industrială, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Directiei Generale Tehnice si Investitii, Directiei Dezvoltare si Proiecte Europene și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generală Tehnică si Investitii; Directia Dezvoltare si Proiecte Europene, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Paul Corneliu Boisteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 324 din 31 octombrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

8

2 / 2 la H.C.L. nr. 324 din 31 octombrie 2016