Hotărârea nr. 323/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea aderarii Municipiului Iasi la Asociatia Internationala pentru Transport Public

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea aderarii Municipiului Iasi la Asociatia Internationala pentru Transport Public

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere invitatia primita de la Asociatia Internationala pentru Transport Public inregistrata la Primaria Municipiului Iași cu nr. 102296/11.10.2016;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 104580/18.10.2016 întocmit de către Directia Generala Tehnica si Investitii din cadrul Primariei Municipiului Iasi;

Având în vedere prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în special ale art. 36 alin. (5) lit. a);

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba aderarea Municipiului Iași la Asociația Internaționala pentru Transport Public (UITP) in calitate de membru.

Art. 2. Se împuternicește domnul Primar Mihai CHIRICA să semneze cererea de aderare si sa reprezinte interesele Municipiului Iasi in cadrul Asociatiei Internationale pentru Transport Public (UITP).

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Directiei Generale Tehnice si Investitii; Companiei de Transport Public și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică si Finanțe Publice Locale; Directia Generala Tehnica si Investitii; Compania de Transport Public.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 323 din 31 octombrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 323 din 31 octombrie 2016