Hotărârea nr. 322/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 2016 al Societăţii Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2017-2018

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 2016 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2017-2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin Expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economiă și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de către Biroul de Analiză Economică și Avizări Tarife;

Având în vedere Memoriul justificativ întocmit de Societatea Compania de Transport Public Iași ;

Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Societății Compania de Transport Public Iași pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2018;

Având în vedere Ordinul nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și Ordonanța nr. 11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea Acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 169/31,05,2016 privind delegarea serviciului de transport public către Compania de Transport Public SA Iași,

Având în vedere contractul de delegare a gestiunii transportului public local prin concesiune in municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificativ pentru anul 2016 al Societății Compania de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2017-2018.

Art.2. Anexele nr.1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Economice și Finante Publice Locale, Societății Compania de Transport Public Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Societatea Compania de Transport Public Iași.

Aducerea la cunostința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0


322 din 31 octombrie 2016


2 / 2 la H.C.L. nr. 322 din 31 octombrie 2016