Hotărârea nr. 321/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2016 al SC SERVICII PUBLICE IASI SA

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2016 al SC

SERVICII PUBLICE IASI SA

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 106405/21.10.2016 întocmit de către Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a SC SERVICII PUBLICE IASI S.A. nr. 66/17.10.2016;

Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2016-anexele

1,2,3,4 si 5;

Avand in vedere Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2016 al SC SERVICII PUBLICE IASI SA;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

1/ 3 la H.C.L. nr. 321 din 31 octombrie 2016

Având în vedere prevederile O.U.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale -republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților;

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 277/2014 privind Codul Fiscal, modificat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri și de cheltuieli rectificat pentru anul 2016 al SC SERVICII PUBLICE IASI SA, conform Anexelor 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale, preavzute in Bugetul de Venituri si cheltuieli, reprezinta limite maxime si nu poate di depasit decat in cazuri justificate, cu aprobarea Consiliului Local la propunerea SC SERVICII PUBLICE IASI SA.

(2) In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.

2/ 3 la H.C.L. nr. 321 din 31 octombrie 2016

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Generale Economice si Finantelor Publice Locale, SC SERVICII PUBLICE IASI SA Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către SC SERVICII PUBLICE IASI Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 321 din 31 octombrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 321 din 31 octombrie 2016