Hotărârea nr. 320/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2016 al S.C. CITADIN S.A. Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2016 al S.C. CITADIN S.A. Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 106409/21.10.2016 întocmit de catre Directia Economică si Finante Publice Locale;

Având în vedere Hotărarea Adunarii Generale a Actionarilor al SC CITADIN SA Iasi nr. 78 din 18 octombrie 2016;

Având în vedere Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al S.C. CITADIN S.A. Iasi;

Având în vedere bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2016 cu anexele al S.C. CITADIN S.A. Iasi;

Având in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, valabil cu data de 1 ianuarie 2016,

Având in vedere prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991 republicată, modificată si

completată în temeiul art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2007;

Având in vedere prevederile Ordinului nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având in vedere prevederile Ordonantei nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară aprobata de Legea nr. 47/2014;

Având in vedere prevederile Legii nr. 339/2015, legea bugetului pe anul 2016;

Având in vedere prevederile Legii nr. 340/2015, legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

Având in vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International,

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 /2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2016 pentru S.C. CITADIN S.A. Iasi cu anexele 1,2,3,4 si 5 care fac parte integrantă din prezenta hotarare.

(2) In cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale,proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.

Art.2 Anexele 1,2 ,3 ,4 si 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

2/ 3 la H.C.L. nr. 320 din 31 octombrie 2016

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Economice si Finantelor Publice Locale, SC CITADIN SA Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către SC CITADIN SA Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 320 din 31 octombrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 320 din 31 octombrie 2016