Hotărârea nr. 32/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă şi Copil” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării finanțării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă și Copil” și „Centrul Rezidențial pentru Mame și Copii în Dificultate”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sanatate, Familie, Protectie, Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 5946/19.02.2016 întocmit de către Direcția de Asistență Comunitară privind necesitatea asigurării resurselor financiare pentru costurile proiectelor;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 234/30.05.2005 cu privire la parteneriatul Consiliului Local al Municipiului Iași cu Fundația Hecuba având ca obiect asigurarea de servicii sociale complexe pentru mame si copii din medii defavorizate din Municipiul Iasi;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba continuarea finanțării pentru anul 2016, a proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă si Copil” (460.000 lei) situat în Str.Codrescu nr.6

și „Centrul Rezidențial pentru Mame si Copii în Dificultate” (355.000 lei) situat în Str. Sărărie 143 de la bugetul local prin bugetul Direcției de Asistență Comunitară, conform Anexei 1 și Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre, cu suma totală de 815.000 lei.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Asistenta Comunitara Iasi; Fundatiei Hecuba; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Asistenta Comunitara Iasi si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 32 din 29 februarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 32 din 29 februarie 2016