Hotărârea nr. 319/2016

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iaşi pentru anul 2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iași pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 106399/21.10.2016 întocmit de către Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale;

Având în vedere nota de fundamentare a Societatii Salubris S.A.;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societatii Salubris S.A.

din 19.10.2016;

Având în vedere bugetul de venituri și cheltuieli si lista de investiții rectificate pentru anul 2016;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile O.U.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale -republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 239/2002, privind înființarea Societatii Salubris S.A.;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 491/2007, privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Comerciale Salubris S.A, prin contract de concesiune;

Având în vedere faptul că Societatii Salubris S.A. are ca unic acționar Consiliul Local

Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri și de cheltuieli a Societatii Salubris S.A., pentru anul 2016, conform Anexelor 1,2,3,4, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 In cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Economice si Finantelor Publice Locale, Societatii Salubris SA Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Societatea Salubris SA Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 319 din 31 octombrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 319 din 31 octombrie 2016