Hotărârea nr. 318/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30.09.2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30.09.2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul privind executia bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30.09.2016, înregistrat sub nr. 105666/20.10.2016, întocmit de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pentru anul 2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba execuția bugetului local la data de 30.09.2016, pe cele doua sectiuni, de functionare si de dezvoltare, conform Anexei nr. 1, parte integranta a prezentei hotarâri.

Art. 2. Se aproba executia bugetului centralizat creditelor externe si interne la data de 30.09.2016, conform Anexei nr. 2, parte integranta a prezentei hotarâri.

Art. 3. Se aproba executia bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) la data de 30.09.2016, pe cele doua sectiuni, de functionare si de dezvoltare, conform Anexei nr. 3, parte integranta a prezentei hotarâri.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Directiei Generale Tehnice si Investitii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Paul Corneliu Boisteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 318 din 31 octombrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 318 din 31 octombrie 2016