Hotărârea nr. 317/2016

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 108583/27.10.2016 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 - privind bugetul de stat pentru anul 2016;

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2016, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei 1.2.1 (Lista obiectivelor de investitii pe anul 2016 -activitate proprie), Anexei 1.2.2 (Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016 -învățământ), Anexei 1.2.3 (Programul obiectivelor de investiții pe anul 2016 - Spitale) și Anexei 1.3 Detalierea cheltuielilor bugetului local pe ordonatori de credite, după cum urmează:

1.1.Se suplimentează bugetul local astfel:

la venituri cu suma de 2.005,20 mii lei

07.02.01.02 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.02 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice

37.02.01 Donatii si sponsorizari

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local 37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare 39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

la cheltuieli cu suma de 2.392,20 mii lei

51.02.20 Autoritati publice si actiuni externe - bunuri si servicii 54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri si servicii 65.02.20 Invatamant - bunuri si servicii

67.02.20 Cultura, recreere si religie - bunuri si servicii

67.02.51 Cultura, recreere si religie - transferuri intre unitati ale admnistratiei publice

70.02.20 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - bunuri si servicii 70.02.71 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - cheltuieli de capital (din excedent)

+ 1.000,00 mii lei + 500,00 mii lei + 350,00 mii lei


+ 50,00 mii lei + 8,00 mii lei

+ 8.485,95 mii lei

- 8.485,95 mii lei + 97,20 mii lei


+ 400,00 mii lei + 8,00 mii lei

+ 1.000,00 mii lei + 300,00 mii lei

+ 97,20 mii lei + 200,00 mii lei + 387,00 mii lei


1.2. Se suplimentează fondul de rezervă al Municipiului Iași cu suma de


8.485,95 mii lei, astfel:

-    317,35 mii lei

-    1.379,00 mii lei

-    4.952,60 mii lei

-    1.687,00 mii lei

-    150,00 mii lei + 8.485,95 mii lei


51.02.71 Autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli de capital 67.02.71 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de capital 70.02.71 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - cheltuieli de capital 81.02.71 Combustibili și energie - cheltuieli de capital 84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

1.3.    Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, astfel:

70.02.71 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - cheltuieli de capital - 280,00 mii lei 65.02.71 Învățământ - cheltuieli de capital    + 280,00 mii lei

1.4.    Se repartizează suma de 8.670,00 mii lei din fondul de rezervă al

Municipiului Iași, astfel:

54.05.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale    - 8.670,00 mii

lei

67.02.20 Cultură, recreere și religie - bunuri si servicii    + 2.735,00 mii

lei

68.02.20 Asigurări și asistență socială - bunuri si servicii    + 335,00 mii lei

70.02.20 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - bunuri si servicii    + 1.100,00 mii

lei

74.02.20 Protectia mediului - bunuri si servicii    + 1.500,00 mii

lei

84.02.20 Transporturi - bunuri si servicii    + 3.000,00 mii

lei

Art. 2. Se suplimentează bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 100,70 mii lei, conform Anexei nr.3 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr.3.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr.3.2 (Secțiunea de dezvoltare) și Anexei nr. 3.3 Detalierea cheltuielilor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe ordonatori de credite, astfel:

la venituri în sumă de + 100,70 mii lei la cheltuieli în sumă de + 100,70 mii lei

Art. 3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2016).

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Investiții și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale și Direcția Generală Tehnică și Investiții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 317 din 31 octombrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

f

9

4 / 4 la H.C.L. nr. 317 din 31 octombrie 2016