Hotărârea nr. 316/2016

HOTĂRÂRE privind redistribuirea si repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind redistribuirea si repartizarea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 108580/27.10.2016 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă redistribuirea excedentului Municipiului Iași pe anul 2015, la capitolul bugetar 66.02.51 - Sanatate pentru Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” si Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, dupa cum urmeaza:

Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”

Denumire obiectiv

Buget

initial

Influente

Buget final

Masa de operație

135,00

-54,36

80,64

Lampa de operație

135,00

-9,95

125,05

Ecograf

270,00

-10,80

259,20

Aparat anestezie inalta performanata

84,35

-43,19

41,16

Aparat masurare coagulare

15,65

-9,49

6,16

Aparat de ventilatie

0

+62,80

62,80

Monitor functii vitale

0

+11,60

11,60

Injectomat

0

+15,00

15,00

Electrocardiograf

0

+5,00

5,00

Pat spital

0

+33,39

33,39

Reparatie capitala centrala termica

360,00

-89,86

270,14

Reparatie capitala lift 7 statii si lift alimente

100

-0,96

99,04

Reparatie capitala statie de oxigen medicinal

0

+90,82

90,82

mii lei


Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

mii lei

Denumire obiectiv

Buget

initial

Influente

Buget final

RK si modernizare Sectie clinica ortopedie

400

-46,89

353,11

Recompartimentare circuite spital

540

+46,89

586,89

Transformare spatiu spalatorie dezafectata in vederea amenajarii Bloc operator ORL

810

-65,70

744,30

Modernizare compartiment central de sterlizare

474

+65,70

539,70

Art. 2. Se aprobă redistribuirea excedentului Municipiului Iași pe anul 2015, pentru activitatea proprie de investitii, dupa cum urmeaza:

mii lei

Denumire obiectiv

Capitol

Buget initial

Influente

Buget

final

Licente SAP

51.02.71

350

-91

259

Modernizare spatii de joaca

67.02.71

5.000

-4.500

500

Iluminat public

70.02.71

2.700

+238

2.938

Cimitir Sf. Petru si Pavel

70.02.71

1.500

+3.953

5.453

Achizitie echipamente iluminat festiv

70.02.71

0

+400

400

Art. 3. Se aproba repartizarea sumei de 387 mii lei din excedentul Municipiului Iasi pe anul 2015 la capitolul 70.02.71 “Locuinte, servicii dezvoltare publica” pentru obiectivul “Cimitir Sf. Petru si Pavel”.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice a Judetului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi; Directiei Generale Tehnice si Investitii; Spitalului Clinic de Recuperare Iasi; Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Buget din cadrul Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directia Generala Tehnica si Investitii, Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” si Spitalul Clinic de Recuperare Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 316 din 31 octombrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 316 din 31 octombrie 2016