Hotărârea nr. 315/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 220 din 18.08.2016, privind realizarea proiectului “Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iasi”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 220 din 18.08.2016, privind realizarea proiectului “Reabilitarea si valorificarea

potentialului turistic si cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iasi”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 11.10.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 102084/10.10.2016 întocmit de către Direcția Dezvoltare si Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 -Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică ART. 1 din H.C.L. nr. 220/18.08.2016, care va avea următorul continut:

“Se aprobă proiectul “Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul lasi” în vederea finantării acestuia în cadrul Programului Operațional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, conform Anexei nr. 1 - Documentatie de Autorizare a Lucrărilor de Interventie care face parte integrantă din prezenta hotărâre”

Art. 2. Se modifică Art. 2 din H.C.L. nr. 220/18.08.2016, care va avea următorul continut:

“Se aprobă acordul de parteneriat între UAT Municipiul Iași - lider de proiect - Partener 1 și Mănăstirea “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” Frumoasa lasi -Partener 2, în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat nr. 102081/10.10.2016 care face parte integrantă din prezenta hotărâre (Anexa nr. 2).

Art. 3. Celelalte articole ale H.C.L. nr. 220 din 18.08.2016 rămân

nemodificate.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcția Generala Tehnica și Investiții; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 315 din 11 octombrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 315 din 11 octombrie 2016