Hotărârea nr. 314/2016

HOTĂRÂRE Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 251/29.09.2016 (privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi anul scolar 2016 – 2017 si nominalizarea reprezentantilor Primarului in Comisiile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Iasi, anul scolar 2016 – 2017)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 251/29.09.2016 (privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de

Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi anul

scolar 2016 - 2017 si nominalizarea reprezentanților Primarului in Comisiile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul

Iasi, anul scolar 2016 - 2017)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 11.10.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala, Invatamant si Cult a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerile formulate si aprobate în plenul ședintei, consemnate si în procesul verbal al sedintei, privind inlocuirile din cadrul Comisiilor de concurs;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 101387/07.10.2016, întocmit de Biroul Secretariat Consiliul Local ;

Având în vedere Adresa emisă de Partidul National Liberal, înregistrată la Primăria Municipiului Iasi sub nr. 101258 din 07.10.2016, privind inlocuirea in Consiliul de Administratie la Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi;

Având în vedere Cererea nr. 101162/07.10.2016 a domnului Marian Vulpoi privind situatia de incompatibilitate;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 251 din 29.09.2016;

Având în vedere prevederile art. 27 din Ordinul MENCS nr. 5080 din 31.08.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar, care prevede faptul ca “ la organizarea si desfasurarea concursului nu pot participa persoanele care au in randul candidatilor sot, sotie, rude sau afini pana la gradul IV inclusiv”;

Având în vedere prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011,

Sectiunea a 2 -a, art. 96, alin. (1) - (4), privind conducerea unitătilor de învătământ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifica Anexa nr. 1 privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul lasi anul scolar 2016 - 2017, in sensul ca :

„ Se inlocuieste domnul Durai Erllend cu domnul Cotofan Alexandru, telefon 0730/641.000 in Consiliul de Administratie la Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari, Iasi „.

Art. 2. Se modifica Anexa nr. 2 privind desemnarea reprezentantilor din partea autoritatii publice locale in Comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor de Director si Director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Iasi in anul 2016, in sensul ca :

„ Se inlocuieste domnul Cotofan Alexandru cu doamna Vechiu Mihaela (telefon 0744/641.214) in Comisia de Concurs la Gradinita cu Program Prelungit nr. 24, Iasi”.

„ Se inlocuieste domnul Marian Vulpoi cu Doamna Viorica Bostan (telefon

0740/582.005), in Comisiile de concurs din urmatoarele unitati de invatamant:

1. Colegiul National „ Mihai Eminescu” Iasi

2. Liceul Tehnologic Mecatronica si Automatizari Iasi

3. Scoala Gimnaziala „ Alexandru cel Bun” Iasi

„ Se inlocuieste domnul Timofciuc Razvan cu Domnul Ghizdovat Vlad

(telefon 0723/756.065), in Comisiile de concurs din urmatoarele unitati de invatamant:

CLUBUL SPORTIV SCOLAR "UNIREA", IAȘI „ Se inlocuieste domnul Timofciuc Razvan cu Domnul Etienne Ignat (telefon

.0743/68.15.40), in Comisiile de concurs din urmatoarele unitati de invatamant:

COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV, IAȘI

„ Se inlocuieste domnul Gribinca Vasile cu Domnul Bostan Ciprian (telefon

.0723/180.345), in Comisiile de concurs din urmatoarele unitati de invatamant:

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA", IAȘI

„ Se inlocuieste domnul Piftor Daniel cu Domnul Lucian Lupu (telefon

0746/406.913), in Comisiile de concurs din urmatoarele unitati de invatamant:

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. SAVA", IAȘI

SCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE CONTA", IAȘI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13, IAȘI

SCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU CEL BUN", IAȘI

COLEGIUL NAȚIONAL "GARABET IBRĂILEANU", IAȘI

„ Se inlocuieste doamna Gaburici Violeta cu Domnul Andrei Ciobanu (telefon

0749/066.942), in Comisiile de concurs din urmatoarele unitati de invatamant:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VERONICA MICLE", IAȘI ȘCOALA PRIMARĂ "CAROL I", IAȘI COLEGIUL NAȚIONAL, IAȘI

COLEGIUL TEHNIC DE ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

"GHEORGHE MÂRZESCU", IAȘI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8, IAȘI

„ Se inlocuieste domnul Radulescu Laurentiu cu Domnul Boz Petru Eduard

(telefon 0745/255.359), in Comisiile de concurs din urmatoarele unitati de invatamant:

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, IAȘI

„ Se inlocuieste domnul Baicu Mihai cu Domnul Dornean Tudor (telefon

0746/125.048), in Comisiile de concurs din urmatoarele unitati de invatamant:

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18, IAȘI

„ Se inlocuieste domnul cu Domnul Durai Erllend cu Domnul Ghizdovat Vlad (telefon 0723/756.065), in Comisiile de concurs din urmatoarele unitati de invatamant:

LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI, IAȘI

„ Se inlocuieste domnul cu Domnul Horeanu Ionut cu Domnul Ignat Etienne (telefon 0743/681.540), in Comisiile de concurs din urmatoarele unitati de invatamant:

SCOALA GIMNAZIALĂ "ION NECULCE", IAȘI

„ Se inlocuieste domnul cu Domnul Poroch Vladimir cu Domnul Jugrin Lucian (telefon 0741/681.044), in Comisiile de concurs din urmatoarele unitati de invatamant:

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "GR. GHICA VODĂ", IAȘI

„ Se inlocuieste doamna Roman Daniela cu Domnul Dornean Tudor cu (telefon 0746/125.048), in Comisiile de concurs din urmatoarele unitati de invatamant:

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI", IAȘI

„ Se inlocuieste domnul Dolachi Costel cu Domnul Jugrin Lucian (telefon 0741/681.044), in Comisiile de concurs din urmatoarele unitati de invatamant:

SCOALA GIMNAZIALĂ "ION SIMIONESCU", IAȘI

Art. 3. Se mandateaza Primarul Municipiului Iasi sa dispună prin act administrativ, orice alte inlocuiri in Comisia de Concurs, la solicitarea scrisa a Inspectoratului Scolar Judetean Iasi.

Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 251/ 29.09.2016, raman neschimbate.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Inspectoratului Școlar Județean Iași (Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26,

Iași); Direcției Generale Tehnice și Investiții; persoanelor si unitatilor scolare nominalizate la Art. 1 si 2 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 314 din 11 octombrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

5 / 5 la H.C.L. nr. 314 din 11 octombrie 2016