Hotărârea nr. 313/2016

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Dan S. Hanganu

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Dan S. Hanganu

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 11.10.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala, Invatamant si Cult a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 101481/07.10.2016 ;

Având în vedere Laudatio atasat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acorda titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Iași, domnului Dan S. Hanganu.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Relatii Internationale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciului Relatii Internationale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 313 din 11 octombrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 313 din 11 octombrie 2016