Hotărârea nr. 31/2016

HOTĂRÂRE privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor precum şi a modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate conform art. 35 din H.G.15/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor, precum și a modalității de soluționare a situațiilor identificate conform art. 35 din H.G.15/2016

9    9    9

privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 5941/18.02.2016 al Direcției de Asistență Comunitară Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

Având în vedere prevederile art.35 din H.G. nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015; privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate, conform art. 35 din H.G.15/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015, după cum apare în Anexa 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția de Asistență Comunitară Iași, prin serviciile de specialitate va fi responsabilă de coordonarea și organizarea activităților prezentate în anexă, în colaborare cu unitățile de învățământ preșcolar din municipiul Iași.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Asistenta Comunitara Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Asistenta Comunitara Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 31 din 29 februarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

Anexa nr. 1 la HCL nr. 31/29.02.2016

Modalități de identificare a beneficiarilor, precum și modalități de soluționare a situațiilor identificate conform art. 35 din H.G.15/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015

Având în vedere faptul că Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Comunitară Iași - respectiv prin serviciul de specialitate, aplică prevederile Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, precum și a normelor de aplicare prevăzute de H.G.15/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015.

Pornind de la art. 35 din H.G.15/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 care prevede „Autoritățile administrației publice locale stabilesc prin hotărâre a consiliului local modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate, în limita procedurală prevăzută de prezentele norme metodologice și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță.” sunt stabilite modalitățile următoare în ceea ce privește identificarea beneficiarilor, precum și soluționarea situațiilor identificate

1. Identificarea copiilor care pot fi beneficiari ai prevederilor legale.

Acțiuni întreprinse:

1.1.    Negocierea și încheierea unui Protocol de colaborare între Inspectoratul Școlar Județean /unitățile de învățământ preșcolar și Primăria Municipiului Iași - Direcția de Asistență Comunitară în vederea stabilirii modalității de identificare/integrare a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani proveniți din familii defavorizate, în vederea creșterii gradului de integrare și participare la activitățile specifice ale învățământului preșcolar.

1.2.    Încheierea unui protocol de colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, pentru prezentarea situațiilor copiilor pentru care a fost instituită o măsură de protecție ori pentru care a fost identificată o situație de risc.

1.3.    Încheierea de Protocoale de colaborare cu diverse O.N.G. - uri cu activitate specifică pentru a ne informa despre cazurile identificate ori pentru rezolvarea situațiilor în care nu sunt îndeplinite toate prevederile legale, dar se constată o situație de risc pentru un copil (situația în care nu există reprezentanți legali stabiliți - cazul copiilor cu ambii părinți aflați în străinătate lăsați în grija unor rude, situația în care există perioade de absență mai mare de 50% etc.)

1.4.    Activitatea în teren prin efectuarea de anchete sociale pentru acordarea de diverse beneficii, ori pentru evaluarea situației copiilor aflați în evidență prin inspectorii din serviciile de specialitate.

1.5.    Informarea telefonică pentru beneficiarii de alocații de stat pe care îi avem în evidență în perioada premergătoare începerii anului școlar (anual înregistrăm un număr de aproximativ 3500 cereri pentru alocații de stat pentru copii nou născuți din municipiul Iași, dacă există un număr de telefon valabil).

1.6.    Sesizarea de cazuri prin Centrele de Cartier ale Primăriei Municipiului Iași, ori prin centrele sociale din subordine, ca modalitate facilă de a distribui informația către cetățeni.

1.7.    Posibilitatea de transmitere prin posta electronica la adresa dac iasi@yahoo.com de informații privind situațiile de risc a unor copii preșcolari, alături de mediatizarea informației pe site-ul Direcției de Asistență Comunitară.

Instituții responsabile:

-    Direcția de Asistență Comunitară - serviciile de specialitate;

-    Unitățile de învățământ preșcolar care au beneficiari ai prevederilor Legii nr. 248/2015.

2. Soluționarea situațiilor identificate

J    f

Acțiuni întreprinse:

2.1.    Cazurile pentru care sunt îndeplinite prevederile legale vor fi monitorizate prin Serviciul de Beneficii de Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași, în colaborare cu Serviciul de Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei, Serviciul de Alocații și Indemnizații Pentru Copii, Serviciul Resurse Umane.

2.2.    Prevederile art.17 alin(2) “(2) Conducătorul unității de învățământ se asigură că notarea zilnică a prezenței este realizată conform procedurii. Verificarea prezenței se realizează inopinat de către conducătorul unității de învățământ și asistentul social, fiecare cel puțin o dată pe lună.” vor fi îndeplinite prin repartizarea unui funcționar din cadrul serviciilor specializate pentru una ori mai multe unități de învățământ preșcolar, persoana cu atribuții fiind comunicată prin adresă scrisă atât Inspectoratului Școlar

Județean, cât și conducătorului unității de învățământ preșcolar de către persoanele cu atribuții din cadrul Direcției de Asistență Comunitară, la începutul fiecărui an școlar sau ori de câte ori este nevoie.

2.3.    Pentru situațiile de în care se constată absențe motivate, care depășesc 50% din zilele de grădiniță și pentru care, în caz excepțional, o singură dată pe an școlar, copiii pot beneficia de tichete sociale (dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniță, din motive medicale) propunerea în vederea aprobării acordării tichetului se va face prin referat argumentat contrasemnat atât de reprezentantul DAC Iași, cât și de directorul unității de învățămînt prețcolar, educatorul sau asistentul medical acolo unde există.

2.4.    Cazurile pentru care nu sunt îndeplinite prevederile legale vor fi monitorizate prin Serviciul de Beneficii de Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași și transmise pentru evaluarea modalităților de ajutorare către O.N.G.-uri cu activități specifice, până la rezolvarea situației care împiedică din punct de vedere legal acordarea stimulentului educațional ori către organisme private care înțeleg să susțină din fonduri proprii cazurile deosebite.

Instituții responsabile:

-    Direcția de Asistență Comunitară - serviciile de specialitate;

-    Unitățile de învățământ preșcolar care au beneficiari ai prevederilor Legii nr.248/2015.

Procedura de aplicare a prevederilor legale în ceea ce privește Legea nr. 248/2015, respectiv Normele sale de aplcare va fi emisă în cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași, urmărind aplicarea prevederilor din normele legale. Periodic D.A.C., va prezenta Primarului Municipiului Iași, situația copiilor identificați ca eventuali beneficiari ai stimulentului educațional, precum și cazurile neprevăzute de norma legală cu propuneri pentru rezolvarea acestora.

Presedinte de Sedinta Constantin Axinia

5 / 5 la H.C.L. nr. 31 din 29 februarie 2016