Hotărârea nr. 309/2016

HOTĂRÂRE privind transmiterea in folosinta gratuita, pe durata executiei investitiei, a terenului proprietatea Municipiului Iasi in suprafata de 2400 mp, situat in Zona Gradinari Metalurgie, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in vederea construirii de locuinte ce vor fi inchiriate catre tineri specialisti din sanatate

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transmiterea in folosinta gratuita, pe durata executiei investitiei, a terenului proprietatea Municipiului Iasi in suprafata de 2400 mp, situat in Zona

Gradinari Metalurgie, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in vederea construirii de locuinte ce vor fi inchiriate catre tineri specialisti din sanatate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 11.10.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 100866/06.10.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere planul de amplasament, intocmit de SC Grup Cinci SRL; Având în vedere adresa nr. 19011/03.10.2016 a Agentiei Nationale pentru

Locuinte;

Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea ANL, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 84/2016 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba transmiterea in folosinta gratuita, pe durata executiei investitiei, a terenului proprietatea Municipiului Iasi, in suprafata de 2400 mp, situat in Zona Gradinari Metalurgie, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in vederea construirii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, specialisti din sanatate, conform planului de amplasament ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba Contractul cadru ce se va incheia intre, Municipiul lasi, Agentia Nationala pentru Locuinte si Directia de Sanatate Publica Judeteana Iasi, prin care se stabilesc obligatiile partilor privind realizarea obiectivului de investitii “Construire locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, catre specialisti din sanatate”, cuprins in Anexei 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Municipiul lasi se obliga să elaboreze documentațiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) și să suporte cheltuielile legate de acestea, să asigure din buget propriu resursele necesare pentru execuția și finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcției (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi, etc.).

Art. 4. Se mandateaza Primarul Muncipiului lasi sa semneze contractul mentionat la art. 2.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Generale Tehnice si de Investitii;Institutiei Arhitectului Sef - Serviciul Gis Cadastru; Agentiei Nationale pentru Locuinte; Directiei de Sanatate Publica Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Generala Tehnica

si de Investiții; Institutia Arhitectului Sef - Serviciul Gis Cadastru; Agenția Nationala pentru Locuinte; Directia de Sanatate Publica Iasi;

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 309 din 11 octombrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

Anexa Nr. 1 la HCL nr. 309 din 11 octombrie 2016

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE BUCUREȘTI

MUNICIPIUL IASI

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICA IASI

Nr.

Nr.

Nr.

CONTRACT

Între:

MUNICIPIUL IASI, cu sediul în B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11, tel.0232/267582,

reprezentat prin, Primar - Mihai Chirica;

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE, cu sediul în București, B-dul Unirii, nr. 61, bloc F3, sector 3,'030828, telefon 021/320.44.60, 021/320.61.22 și fax 021/320.61.10, reprezentată prin Director General A.N.L. George Ciprian Stan,

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IASI, cu sediul în Iasi, Str. V.Conta nr. 2-4., telefon 0232/ 210 900, fax 0232/241963, reprezentata prin Director - Liviu Stafie,

Părțile au convenit ca, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) și ale art. 3 alin (1) și (5) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să încheie prezentul contract.

CAPITOLUL I

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea terenului, în suprafață de 2400 mp, proprietatea Municipiului Iasi, situat în Zona Gradinari-Metalurgie, municipiul Iasi, județul Iasi, în folosința gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe pe durata execuției investiției, respectiv realizarea a 32 locuinte.

(2)    Pe terenul prevăzut la alin. (1) Agenția Națională pentru Locuințe realizează locuințe pentru tineri, destinate închirierii, pentru specialiști din sănătate.

(3)    Pe terenul prevăzut la alin. (1), Municipiul Iasi realizează lucrări de drumuri, lucrări necesare asigurării cu utilități și dotări tehnico-edilitare a construcțiilor de locuințe, potrivit planurilor de urbanism aprobate în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 2.(1) Preluarea terenului prevăzut la art. 1, se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire între Municipiul Iasi și Agenția Națională pentru Locuințe, după transmiterea deschiderii de finanțare pentru începerea lucrărilor de construcție.

(2) Până la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire, terenul rămâne în administrarea Municipiului Iasi.

CAPITOLUL II

DOCUMENTELE ANEXATE CONTRACTULUI

Art. 3. (1) Identificarea terenului prevăzut la art. 1, se realizează pe baza documentelor anexate prezentului contract, care fac parte integrantă din acesta.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) cuprind:

a)    schițele cu amplasamentul terenului, suprafața acestuia, precum și categoriile de folosință (anexa nr. 1 la contract);

b)    numărul de unități locative propuse a se realiza pe amplasamentul identificat (anexa nr. 2 la contract);

c)    Hotărârea Consiliului local nr............... de transmitere către Agenția Națională pentru

Locuințe, în folosința gratuită, a terenului pentru construirea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, pentru specialiști din sănătate, cu asigurarea din bugetul local a costului utilităților aferente construcțiilor și încheierea contractelor de execuție a lucrărilor cu societățile furnizoare de utilități (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi);

d)    documentațiile de urbanism (P.U.G, P.U.Z., P.U.D), aprobate conform legii;

e)    extrasul de Carte Funciară.

CAPITOLUL III

DURATA CONTRACTULUI

Art. 4. Contractul se încheie pe perioada construcției locuințelor și încetează la semnarea protocolului de predare-primire între Agenția Națională pentru Locuințe și Municipiul Iasi.

CAPITOLUL IV

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

f    f

Art. 5. Municipiul Iasi se obligă:

a)    să transmită Agenției Naționale pentru Locuințe, în folosință gratuită, terenul pentru construirea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, pentru specialiști din sănătate, în suprafață de 2400 mp, situat în Zona Gradinari-Metalurgie, municipiul Iasi, județul Iasi, identificat conform prevederilor art. 3, pe toată durata executării construcției;

b)    să pună la dispoziția Agenției Naționale pentru Locuințe terenul liber de orice

sarcini;

c)    să elaboreze documentațiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) și să suporte cheltuielile legate de acestea;

d)    să asigure din buget propriu resursele necesare pentru execuția și finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcției (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi, etc.) până la recepția la terminarea locuințelor;

e)    să obțină extras de carte funciară;

f)    să obțină toate avizele conform prevederilor certificatului de urbanism;

g)    să emită autorizație de construire a locuințelor, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare;

h)    să respecte termenele de execuție și de punere în funcțiune a lucrărilor și a utilităților, corelate cu graficele de execuție stabilite de Agenția Națională pentru Locuințe împreună cu antreprenorul general la încheierea contractului de execuție de locuințe (inclusiv

eventualele decalări ale termenelor din motive independente de voința celor două părți) și să informeze în scris Agenția Națională pentru Locuințe cu privire la finalizarea utilităților;

i) la finalizarea lucrărilor de construire să preia terenul pe bază de protocol de predare-primire, indiferent de stadiul realizării lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcției, urmand a reglementa situatia cu administratorul imobilului, respectiv Directia de Sanatate Publica Judeteana;

Art. 6. Directia de Sănătate Publică Iasi se obligă:

a)    să sustină promovarea investitiei în cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, (specialisti din sănătate);

b)    să repartizeze locuintele realizate pentru tinerii specialisti din sănătate, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;

c)    să administreze locuintele realizate pentru tinerii specialisti din sănătate, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

d)    la finalizarea lucrărilor de construire să preia construcțiile de locuințe pe bază de protocol de predare-primire odată cu recepția la terminarea lucrărilor de construcții, indiferent de stadiul realizării lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcției;

e)    să asigure, din surse proprii, paza și conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept;

f)    să efectueze, pe cheltuiala sa, toate remedierile necesare la imobilele preluate și nerepartizate către beneficiarii de drept, la care se constată deteriorări, după data preluării, ca urmare a neutilizării lor.

Art. 7. Agenția Națională pentru Locuințe se obligă:

a)    să primească în folosință gratuită, pe durata executării construcțiilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, pentru specialiști din sănătate, terenul în suprafață totală de 2400 mp, situat în județul Iasi, municipiul Iasi, Zona Gradinari-Metalurgie, identificat potrivit prevederilor art. 3, liber de orice sarcini;

b)    să elaboreze studiul de fezabilitate și studiul geotehnic verificat de un geotehnician atestat;

c)    să asigure execuția construcției de locuințe, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru Programul guvernamental ,,Construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii”;

d)    să aducă, în scris, la cunoștință Municipiului Iasi si Directiei de Sanatate Publica Judeteana termenele de finalizare a locuințelor în conformitate cu graficele de execuție;

e)    să aducă, în scris, la cunoștință Municipiului Iasi si Directiei de Sanatate Publica Judeteana, locuințele recepționate, în conformitate cu procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

f)    să transmită Municipiului Iasi terenul și Directiei de Sanatate Publica Judeteana construcțiile de locuințe, pe bază de protocol de predare-primire, odată cu recepția la terminarea lucrărilor de construcție, indiferent de stadiul realizării lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcției;

CAPITOLUL V.

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 8. Nerespectarea obligațiilor contractuale de către una dintre părți dă dreptul părții prejudiciate de a pretinde daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat, conform normelor legale în vigoare.

CAPITOLUL VI.

FORȚA MAJORĂ

r

Art. 9. (1) Prin forță majoră se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără legătură cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2)    Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acționează aceasta.

(3)    Îndeplinirea contractului este suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

(4)    Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în 24 de ore și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

(5)    Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 10. Prezentul contract încetează în una din următoarele situații:

a)    expirarea duratei contractului;

b)    înainte de termen, prin acordul ambelor părți.

Art. 11. Indiferent de cauza încetării înainte de termen a contractului, obligațiile părților se duc la îndeplinire până la data la care încetează contractul.

Art. 12. Încetarea contractului prin expirarea duratei contractului impune stingerea obligațiilor părților.

Art. 13. Fiecare parte are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea contractului, într-unul din modurile prevăzute la art. 9, în termen de 5 zile lucrătoare, arătând și motivele acestei solicitări.

CAPITOLUL VIII.

LITIGII

Art. 14. Litigiile apărute între părți în timpul derulării contractului se vor soluționa pe cale amiabilă.

Art. 15. Dacă părțile nu ajung la o înțelegere pe cale amiabilă, litigiile sunt soluționate de instanțele competente, conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL IX.

DISPOZIȚII FINALE

t

Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Art. 17. Completările sau modificările ce se aduc prezentului contract după semnarea lui se efectuează prin act adițional, semnat și ștampilat de cele două părți.

Art.18. Încheiat în 3( trei) exemplare, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL IASI PRIMAR

Mihai Chirica


DIRECTOR DGEFPL Maria Apetroaie

DIRECTOR DIRECTIA JURIDICA, Cristina Daniela Oteleanu

DIRECTOR DAPPP Letitia Palaga


AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE DIRECTOR GENERAL George Ciprian Stan

DIRECTOR DIRECȚIA CONSTRUCȚII LOCUINȚE

Ioana Cristina Simion

DIRECTOR DIRECTIA JURIDICA SI CONTENCIOS

Ruxandra Marcela Matei Avizat,

Sef Serviciul Juridic și Avizare Diana Iscru

DIRECTOR DGTI

Dumitru Tomorug

Serviciul Implementare Programe Guvernamentale pentru Locuințe

Daniela Gligor

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IASI

Director executiv Liviu Stafie

Director Executiv Adjunct - Economic Ana Pintilie

Serviciu Juridic

Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu

8 / 8 la H.C.L. nr. 309 din 11 octombrie 2016