Hotărârea nr. 308/2016

HOTĂRÂRE,privind componenta Adunarii Generale a Actionarilor de la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. si convocarea Adunarii Generale a Actionarilor în vederea desemnării administratorului provizoriu

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind componenta Adunarii Generale a Actionarilor de la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. si convocarea Adunarii Generale a Actionarilor în vederea desemnării administratorului provizoriu

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29 septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere adresa inregistrata la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. cu nr. 17/0.07.2014;

Avand in vedere Nota de fundamentare intocmita de Serviciul Resurse Umane si Directia Generala Tehnica si Investitii inregistrata sub nr. 97232/27.09.2016;

Avand in vedere prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 64A1 al. (3), (4) si (5), cu art. 64A3 al. 1 si cu art. 64 A4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 - privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

Avand in vedere ca Municipiul Iasi are calitatea de unic actionar la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;

Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 152/27.06.2016, prin care s-a aprobat Actul constitutiv al societătii Compania de Transport Public Iasi S.A.;

Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 168/31.05.2016, privind modificarea componentei Adunarii Generale a Actionarilor de la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. prevăzută la art. 4 din Hotararea Consiliului Local nr. 152/ 27.06.2013;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Adunarea Generala a Actionarilor de la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. va avea urmatoarea componenta:

  • 1. SERBESCU CONSTANTIN-FLORIN,

  • 2. TIRON VASILE.

Art.2 Se ia act de demisia din calitatea de administrator a domnului Minciuna-Bejan Daniel-Ionut si se aprobă convocarea, de indata, a Adunarii Generale a Actionarilor de la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A, pentru completarea numarului de membri ai Consiliului de administratie, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor de catre Municipiul Iasi.

Art.3 Se desemneaza administrator provizoriu la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. doamna Oteleanu Cristina-Daniela, cu un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice pana la maxim 6 luni.

Art.4 Actul constitutiv al Societatii Compania de Transport Public lasi S.A. se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Pentru indeplinirea formalitatilor necesare inregistrarii modificarii Actului constitutiv in Registrului Comertului se mandateaza doamna avocat Olariu-Cotnareanu Cristina sa reprezinte Municipiul Iasi si Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. in fata institutiilor si a persoanelor implicate in procesul inregistrarii.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, persoanelor nominalizate la articolul 1 si 3 din prezenta hotarare, Directiei Juridice, Serviciului Resurse Umane, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si Investitii, Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către persoanele nominalizate la articolul 1 si 3 din prezenta hotarare, Directia Juridica, Serviciul Resurse Umane, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale, Directia Generala Tehnica si Investitii si Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

Paul Corneliu Boișteanu                          SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 308 din 29 septembrie 2016

Total consilieri locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 308 din 29 septembrie 2016