Hotărârea nr. 306/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale imobiului, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in str. Arh. G. M. Cantacuzino nr. 16, care poarta denumirea generica de Baia Turceasca

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale imobiului, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in str. Arh. G. M. Cantacuzino nr. 16, care poarta denumirea generica de Baia Turceasca

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 95399/22.09.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere planul de amplasament si releveele imobilului, intocmite de ing. Hurjui Daniela;

Avand in vedere proiectul Municipiului Iasi - “Centrul International de Arta Contemporana” ;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/2016

privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, cu

modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba modificarea elementelor de identificare ale imobilului situat in str. Arh. G. M. Cantacuzino nr. 16, care poarta denumirea generica de Baia Turceasca, proprietate publica a Municipiului Iasi, conform Hotararii Consiliul Local al Municipiului Iasi nr. 84/2016 - Anexa 1.1., in sensul ca acestea sunt urmatoarele:

•    teren construit si neconstruit: suprafata totala 2.352 mp;

•    constructia C1, suprafata construita la sol este de 897 mp, suprafata utila desfasurata 1897,35 mp, avand:

-    demisol: suprafata utila 597.59 mp;

-    parter: suprafata utila 706.50 mp;

-    seminivel: suprafata utila 168.32 mp;

-    etaj: suprafata utila 424.94 mp.

Art.2 Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/2016.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Dezvoltare si Proiecte Europene, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Dezvoltare si Proiecte Europene si Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 306 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 306 din 29 septembrie 2016