Hotărârea nr. 305/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale imobiului, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in B-dul Independentei nr. 16 – Muzeul de Istorie Naturala (corp A)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale imobiului, proprietate publica a

Municipiului Iași, situat in B-dul Independentei nr. 16 - Muzeul de Istorie Naturala (corp A)

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 95192/22.09.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere planul de amplasament si releveele imobilului, intocmite de ing. Frunza Daniela Gina;

Avand in vedere proiectul Municipiului Iasi “Consolidare si reabilitare Muzeu de Istorie Naturala corp A”;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/2016

privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, cu

modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba modificarea elementelor de identificare ale imobilului (constructie Corp A si teren aferent), situat in b-dul Independentei nr. 16 - Muzeul de Istorie Naturala, proprietate publica a Municipiului Iasi conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/2016 - Anexa 1.1. (poz. 1812-813), in sensul ca acesta va avea:

•    teren construit si neconstruit: suprafata totala 2933 mp;

•    suprafata construita la sol este de 852 mp si suprafata construita desfasurata 2749 mp, compusa din:

•    constructia C1 , Corp A - Muzeul de Istorie Naturala (edificat in 1768), regim de inaltime S+P+1E+ POD utilizabil, avand:

-    suprafata utila totala parter + gang = 590.91 mp (din care 57,90 mp reprezinta suprafata gangului si 533.01 mp suprafata utila a parterului);

-    suprafata utila etaj 1= 654,07 mp;

-    suprafata utila subsol =106,72 mp

-    suprafata utila Pod utilizabil = 494,00 mp.

Art.2 Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/2016.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Dezvoltare si Proiecte Europene, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Dezvoltare si Proiecte Europene si Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 305 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 305 din 29 septembrie 2016