Hotărârea nr. 303/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi a mandatului de administrator al S.C. Tehnopolis S.R.L

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Municipiului Iași a mandatului de administrator al S.C. Tehnopolis S.R.L

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul propus si adoptat in unanimitate in plenul sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi privind numirea domnului Grosu Radu Grigore in calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Iasi pe intreaga perioada a preluarii mandatului de administrator la S.C. Tehnopolis S.R.L.;

Avand in vedere adresa S.C. Tehnopolis S.R.L. nr. 454/04.07.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Iași cu nr. 69557/04.07.2016;

Avand in vedere Referatul de specialitate nr. 94824/21.09.2016, întocmit de către Direcția Dezvoltare si Proiecte Europene;

Avand in vedere Contractul de societate S.C. Tehnopolis S.R.L.;

Avand in vedere Statutul S.C. Tehnopolis S.R.L.;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă preluarea mandatului de administrator la S.C. Tehnopolis S.R.L. de către Consiliul Local al Municipiului Iasi, prin reprezentantul său, Grosu Radu Grigore, pentru o perioadă de 4 ani.

Art.2 În aplicarea art. 1 din prezenta hotarare se aprobă Actul adițional nr. 6 la contractul de societate și statutul S.C. Tehnopolis S.R.L. Iași, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se mandatează Primarul Municipiului Iași să reprezinte interesele Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociatiilor Tehnopolis si să semneze legal valabil toate documentele necesare pentru preluarea mandatului de administrator.

Art.4 Se împuternicește Directorul general al S.C. Tehnopolis S.R.L. Iași să îndeplinească toate formalitățile în vederea înregistrării actelor constitutive modificate (contract de societate și statut) ale S.C. Tehnopolis S.R.L. Iași la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Judetean Iasi, S.C. Tehnopolis S.R.L., Directiei Dezvoltare si Proiecte Europene, domnului Grosu Radu Grigore și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către S.C. Tehnopolis S.R.L..

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 303 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

9

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Anexa 1 la HCL nr. 303/29.09.2016

ACT ADIȚIONAL NR. 6

f

la Statutul și Contractul de societate al S.C. Tehnopolis S.R.L.

Subscrisele:

1.    CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI, cu sediul în Mun. Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfant nr. 69, jud. Iasi, C.F. nr. 4540712, cont bancar nr.24510220, deschis la Trezoreria Mun. Iasi, reprezentat prin dl. Nicu Silviu MACOVEI, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean nr.140/27.05.2015, nascut la data de 18.09.1976 in mun. Iasi, jud. Iasi, domiciliat

în mun. Iași, ................................................, jud. Iași, cu cetățenie română CNP

.........................................., identificat cu C.I. seria MX nr. 993840, eliberat la data de

26.07.2011 de SPCLEP Iași, pe de o parte,

și

2.    CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI, cu sediul în Mun. Iași, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, jud. Iași, reprezentat prin dl. Mihai CHIRICA în calitate de primar, născut la data de 01.09.1971 în mun. Iași, jud. Iași, domiciliat în mun. Iasi,

....................................., jud. Iași, cu cetățenie română, CNP ............................,

identificat cu C.I. seria MX nr. 931003, eliberat la data de................de SPCLEP Iași pe

de altă parte,

în calitate de asociați ai S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași, cu sediul în Municipiul Iași, Județul Iași, B-dul Poitiers nr.10 (în incinta S.C FORTUS S.A.), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/1755/2004, având C.I.F. RO 16704673,

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr......................... prin care

s-a aprobat, în unanimitate, preluarea mandatului de administrator al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. de către asociatul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI și modificarea, pe cale de consecință, a actelor constitutive ale societății administrator,

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 5/03.03.2016 prin care s-a aprobat, în unanimitate, numirea ca auditor financiar pentru anul 2015 a societății MIRON CONT AUDIT S.R.L. și modificarea, pe cale de consecință, a actelor constitutive ale societății administrator,

Având în vedere HCL nr........................ prin care s-a aprobat preluarea mandatului

administratorului S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. de către CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI, desemnarea ca reprezentant persoană fizică a CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI a domnului Radu Grigore GROSU și modificarea și completarea actelor constitutive ale societății,

Având în vedere HCJ nr.......................... prin care s-a aprobat preluarea mandatului

administratorului S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. de către CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI IAȘI, desemnarea ca reprezentant persoană fizică a CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI a domnului Radu Grigore GrOSU și modificarea și completarea actelor constitutive ale societății,

Având în vedere art. 21 din Contractul de Societate a S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. și art. 10 alin.(1) și (2) din Statutul S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași,

Având în vedere art. 191, art. 192, art. 194 alin.1, lit. d) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În mod liber și de comun acord, au hotărât modificarea Statutului și a Contractului de Societate al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași, după cum urmează :

Art. I. (1) Preluarea mandatului de administrator al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. de către asociatul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI pentru o perioadă de 4 ani.

(2) Reprezentantul persoană fizică a administratorului asociat CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI va fi dl. Grosu Radu Grigore, născut la data de 30.01.1956, în mun. Iași, jud. Iași, domiciliat în Iași, B-dul Carol I nr. 32, bl. B4, et. 2, ap. 14, C.N.P. ,care se legitimează cu C.I. seria M.Z. nr. 041676, eliberat la data de 18.01.2012 de SPCLEP Iași.

Art. II. În aplicarea art. I, art. 14 alin. 3 și 4 din Contractul de societate al S.C TEHNOPOLIS S.R.L. se modifică și se completează astfel :

„Art. 14 (3) Societatea va fi administrată de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI, care, prin reprezentantul său, numit în persoana d-lui GROSU Radu Grigore, va avea dreptul de reprezentare a societății, precum și de a lua hotărâri în privința administrării acesteia, de la data la care are toate aprobările necesare, conform Hotărârilor adoptate, pe o perioada de 4 (patru) ani.

(4) După trecerea perioadei de timp menționate la alineatul (3), aceasta va fi administrată, pentru o nouă perioadă de 4 ani, de asociatul stabilit prin hotărâre a Adunării Generale a asociaților, prin reprezentantul desemnat de acesta.”

Art. III. În aplicarea art. I, art. 11 din Statutul S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. se modifică și se completează astfel :

„ Administrarea societații se va face de către asociatul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI, prin reprezentantul său, în persoana d-lui Grosu Radu Grigore, născut la data de 30.01.1956, în mun. Iași, jud. Iași, domiciliat în Iași, B-dul Carol I nr. 32, bl.    B4,    et.    2,    ap.    14,    C.N.P

, care se legitimează cu C.I. seria M.Z. nr. 041676, eliberat la data de 18.01.2012 de SPCLEP Iași.”

Art. IV. În aplicarea prevederilor Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. 5/03.03.2016, art. 25 alin (2) din Statutul S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. se modifică și se completează astfel:

„Adunarea Generală a Asociaților poate numi un auditor financiar. Adunarea Generală a Asociaților desemnează pentru anul 2015 auditorul financiar ca fiind societatea MIRON CONT AUDIT S.R.L. cu sediul în mun. Iași, str. Decebal nr. 14, bl.B3, sc. B, parter, ap.3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/2882/2006, având cod fiscal

19225039.”

Art. VII. Se împuternicește directorul general al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași să îndeplinească toate formalitățile în vederea înregistrării actelor constitutive modificate (contract de societate și statut) ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi,..............................................., în 5 (cinci)

exemplare originale, și face parte integrantă din Contractul de societate și Statutul S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI PRIMAR

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI REPREZENTANT NICU SILVIU MACOVEI


MIHAI CHIRICA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

5/ 5 la H.C.L. nr. 303 din 29 septembrie 2016