Hotărârea nr. 302/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Iaşi cu Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, în vederea solicitării de finanţare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iasi”, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitului către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Spitalul Clinic de Recuperare Iași, în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iasi”, în cadrul POR 20142020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitului către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 94773/21.09.2016 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Avand in vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitului către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă asocierea Municipiului Iași cu Spitalul Clinic de Recuperare Iași, în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitului către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice, potrivit Acordului de asociere prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Spitalului Clinic de Recuperare Iasi, Directiei Dezvoltare si Proiecte Europene, Directiei Tehnice si Investitii, Directiei Economice si Finante Publice Locale, Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est Piatra Neamt și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Dezvoltare si Proiecte Europene, Directia Tehnica si Investitii, Directia Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 302 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

Anexa la HCL nr. 302/29.09.2016


ACORD DE ASOCIERE ÎNTRE

MUNICIPIUL IAȘI Șl

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

ACORD DE ASOCIERE

încheiat la data de __________________între,

1.    Municipiul Iași, cu sediul în Iași, B-dul Stefan cel Mare si Sfint nr. 11, reprezentat prin domnul Mihai CHIRICA, în calitate de primar,

și

2.    Spitalul Clinic de Recuperare Iași, cu sediul in Str. Pantelimon Halipa nr. 14, jud. Iași telefon 0232/266044, fax 0232/252030, Cod fiscal 4541092 Cont RO26TREZ40621F431400XXXX deschis la Trezoreria Iași, reprezentată prin Ec. Carmen Cumpăt - manager,

denumite în cuprinsul Acordului de asociere, părți.

Capitolul 1. Obiectul acordului de asociere

Art.1 Prezentul acord are ca obiect asocierea părților, în conformitate cu dispozițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul ”Eficientizare energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”.

Capitolul II. Drepturile și obligațiile părților

Art.2 (1) Părțile au drepturi egale și se obligă fiecare, în parte, să depună toate diligențele pentru solicitarea de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul ”Eficientizare energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”.

În vederea realizării scopului propus, fiecare parte va întreprinde următoarele:

(2)    . Municipiul Iași prin Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene:

-    asigură logistica și resursele umane în vederea accesării finanțării și implementării proiectului ”Eficientizare energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”.

(3)    . Spitalul Clinic de Recuperare Iași:

-    își dă acceptul asupra implementării proiectului sus-menționat pe terenul și clădirile aflate în administrarea sa;

-    elaborează documentația suport necesară pentru depunerea cererii de finanțare (Proiect Tehnic, Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Cerere de finanțare, toate anexele necesare, conform Ghidului Solicitantului).

Capitolul III. Durata Acordului de asociere

Art.3. Prezentul Acord de asociere se încheie pe o perioadă de 7 ani, începând de la data semnării, cu posibilitatea prelungirii acestuia, prin consensul părților.

Capitolul IV. Modificarea Acordului de asociere

Art.4. Prevederile prezentului Acord de asociere pot fi modificate prin act adițional cu consimțământul părților. Părțile vor adapta Acordul de asociere corespunzător noilor reglementări legale intervenite ulterior încheierii actului și carei îi sunt aplicabile.

Capitolul V. Încetarea Acordului de asociere

Art.5. Prezentul Acord încetează:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

b)    prin acordul expres și neechivoc al Părților concretizat printr-un document scris; Denunțarea unilaterală este acceptată în cazul în care una din Părți nu își poate îndeplini oricare dintre obligațiile sale din cauze de forță majoră pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

Capitolul VI. Clauze speciale

Art.6 (1) Părțile și/sau reprezentanții legali ai acestora declară că au puterea și autoritatea de a semna și executa acest Acord, precum și de a duce la îndeplinire obligațiile asumate prin acesta. Acest Acord a fost aprobat și încheiat în mod valabil de către părți și reprezintă o obligație valabilă și fermă a acestora, conform prevederilor sale.

Art.6 (2) Toate neînțelegerile apărute între părți în legătură cu executarea și interpretarea prezentului Acord se vor soluționa pe cale amiabilă.

Art.6 (3) Dispozițiile Acordului se aplică cu respectarea legislației în materie.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Acord, în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Municipiul Iași Primar

Mihai CHIRICA


Spitalul Clinic de Recuperare Iași Manager,

Ec. Carmen Marinela CUMPĂT

Presedinte de sedinta,

Paul Corneliu Boișteanu

7/ 7 la H.C.L. nr. 302 din 29 septembrie 2016