Hotărârea nr. 301/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Soseaua Arcu nr. 8, numerele cadastrale 146175 si 146176, intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Soseaua Arcu nr. 8, numerele cadastrale 146175 si 146176, intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 85593/25.08.2016 intocmita de Serviciul Urbanism;

Avand in vedere cererea nr. 1028/07.01.2015 prin care S.C. Petro Grup S.R.L., prin domnul Vicol Petru si doamna Vicol Petronela, solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași in Șoseaua Arcu nr. 8, numerele cadastrale 146175 si 146176;

Avand in vedere cererea nr. 83529/17.08.2016 depusa de SC Zinan Investment Group SRL, prin mandatar conventional avocat Iosub Alexandru;

Avand in vedere Avizul de oportunitate nr. 274/05.12.2014;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 21/PUZ/2016;

Având în vedere Avizul Comisiei de urbanism din sedinta din 21.10.2015;

Având în vedere Avizul Arhitectului Șef nr. 4/23.08.2016;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009, cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, reactualizata;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Șoseaua Arcu nr. 8, numerele cadastrale 146175 si 146176, intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica

(2) Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 2182,00 mp si a fost proprietatea S.C. Petro Grup S.R.L. prin domnul Vicol Petru si doamna Vicol Petronela, conform Contractului de vanzare cumparare nr. 355/30.01.2014 pana la data de 21.04.2016, cand

intervine Contractul de vanzare cumparare nr.1686/21.04.2016, prin care SC Zinan

Investement Group SRL devine proprietar al terenului studiat: S teren=1778,00 mp -numar cadastral 146715 si S teren=404,00 mp - numar cadastral 146176 precum si suprafata de teren de 293,00 mp, cu destinatia cale de acces comuna intabulata cu drept de servitute de trecere pietonala si auto pentru fond dominat intabulat cu numar cadastral 138755.

(3)    Indicatori urbanistici: LC1-POT=40%,CUT=3,5mpADC/mpteren, Regim de inaltime 2S+P+6E, Hmax. 22m masurat de la CTA la atic.

(4)    Anexa U2, planșa de reglementări urbanistice, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 (1) La emiterea aurizatiei de construire se vor avea in vedere urmatoarele: existenta unui risc privind securitatea, sanatatea oamenilor sau neindeplinirea condiitilor de salubritate minima; existenta riscului de incalcare a normelor de protectia mediului; indeplinirea tuturor conditiilor din avizele, studiile sau acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.

(2)    Se vor avea in vedere indicatiile avizului Comisiei de versanti si se va intocmi un studiu de stabilitate versant si un studiu hidrogeologic.

(3)    Pentru adancimi ale sapaturilor efectuate mai mari de 3,00 m se vor respecta prevederile NP 120/2014, conform caruia proiectul excavatiei adanci va fi verificat de verificator atestat pentru domeniul Af, iar proiectul de monitorizare va lua in considerare influenta excavatiei asupra constructiilor aflate in zona adiacenta, solutia de excavare trebuie sa aiba in vedere concluziile expertizelor tehnice privind starea tehnica a constructiilor si instalatiilor din zona adiacenta efectuate conform legislatiei in vigoare pentru punerea in siguranta a acestora.

(4)    Se va intocmi un proiect de epuismente in care se vor detalia lucrarile de dirijare, colectare si evacuare din incinta a apelor infiltrate si a celor provenite din precipitatii.

Art.4 Extinderile, modernizările si devierele rețelelor tehnico-edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, SC Zinan Investement Group SRL, prin reprezentant conventional Zincenco Alexandr (Iași, sos. Bucium nr. 102) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 301 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0


MUNICIPIUL IAȘI


■ NSTITUTIA
Ca urmare a cererii adresate de S.C. PETRO GRUP S.R.L. prin domnul VICOL PETRU si doamna VICOL PETRONELA cu sediul in Jud. Iași, sat Valea Adanca, com Miroslava, înregistrată la nr. 1028 din 07.01.2015,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 4 din 23.08.2016


pentru Planul urbanistic zonal pentru Construire de locuințe colective si împrejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica, generat de imobilul situat in Iași, SOSEAUA ARCU NR. 8, NUMERE CADASTRALE 146175 si 146176 Inițiator: S.C. PETRO GRUP S.R.L. prin domnul VICOL PETRU si doamna VICOL PETRONELA

Proiectant: BIA CHIRITA MARIAN

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. CHIRITA MARIAN

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.: Iași, SOSEAUA ARCU NR.

8, NUMERE CADASTRALE 146175 si 146176,

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 2182,00 mp si a fost proprietatea S.C. PETRO GRUP S.R.L. prin domnul VICOL PETRU si doamna VICOL PETRONELA conform contractului de vanzare cumpărare nr. 355/30.01.2014 pana la data de 21.04.2016 când intervine contractul de vanzare cumpărare nr. 1686/21.04.2016 prin care SC ZINAN INVESTEMENT GROUP SRL devine proprietar al terenului studiat: Steren = 1778,00 mp - număr cadastral 146715 si Steren=404,00 mp - număr cadastral 146176 precum si suprafața de teren de 293,00 mp cu destinația cale de acces comuna intabulata cu drept de servitute de trecere pietonala si auto pentru fond dominat intabulat cu număr cadastral 138755;

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

•    UTR LA - Locuințe colective medii si mari in ansambluri recent realizate cu P+10/P+4 niveluri;

•    regim de    construire: izolat;

•    funcțiuni    predominante: de    locuire;

•    H max =    conform PUZ;

•    POT max = conform PUZ;

•    CUT max = conform PUZ;


•    retragerea minimă față de aliniament = conform PUZ;

•    retrageri minime față de limitele laterale = conform PUZ;

• retrageri minime față de limitele posterioare = conform PUZ

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:- UTR: LC1;

•    regim de construire: izolat;

•    funcțiuni predominante: de locuire ;

•    H max = 22,00 m masurat de la CTA la atic,

Regim de inaltime max. = 2S+P+6E;

•    POT max = 40%;

•    CUT max = 3,50 mpADC/mpteren;

•    retragerea minimă față de aliniament = pe limita de proprietate (fata de drumul de acces);

•    retrageri minime față de limitele laterale = l,54m/5,00m;

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 4,00 m;

•    circulații și accese: accesul se realizează din sos. Arcu printr-un drum de servitute - cale de acces identificat cu număr cadastral 146177;

•    echipare tehnico-edilitară: zona este echipata parțial cu utilitati.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 23.08.2016 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, fara recomandări.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu an. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 677 din 19.03.2014 ( valabil pina la 19.03.2017) emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI.

Arhitect-șef,

Arh. CONSTANTIN CRISTIAN DUTU


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA CHIRITA MARIAN JAN

Autorizație OAR nr. 53 din 24.06.2004, Iași, Sf. Lazăr 64-66, et. 6, C.U.I.: RO 19720371 Tel: 0744 613 293,Fax: 033/ 244 19 58,mail: arhitectararian@gmail.com

VOLUMULIwtMLAHOTARâPENR

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P. U.Z.    J

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

•    Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal reprezintă documentația de bază în aplicare prevederilor din P.U.Z., având caracter de reglementare și care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor de pe teritoriul localităților.

•    Prescripțiile cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor de pe întrega suprafață de teren ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal.

•    Odată aprobat, împreună cu Planul Urbanistic Zonal, Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale.

2.    BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal, stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 și Ghidul de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Ordinul M.L.P.T.L. nr. 21/N/2000, precum și prevederile cu caracter de reglementare cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Iași.

3.    DOMENIUL DE APLICARE

Elementele de regulament ale PLANULUI URBANISTIC ZONAL, se referă exclusiv la terenurile ce se constituie ca P.U.Z. - CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE SI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE- intravilan, județul Iași, sos. Arcu, nr. 8; beneficiari: SC PETRO GRUP SRL PRIN VICOL PETRONELA - și se aplică Unităților Teritoriale de Referință delimitate în planul de reglementări urbanistice - zonificare ce face parte integrantă din prezentul regulament și care are următoarele limite și vecini:

Spre N - teren proprietate privată, nr. cad. 138755;

Spre E - teren proprietateprivată;

Spre S - teren proprietate privată, nr. cad. 138502;

Spre V - teren proprietate privată.

BIROU INDIVIDUAL PE ARHITECTURA CHIRITA MARIAN JAN

Autorizație OAR nr. 53 din 24.06.2004, Iași, Sf. Lazăr 64-66, el. 6, C.U.I.: RO 19720371 Tel: 0744 613 293,    Fax; 033/ 244 19 58, mail: arhite<.tmarian@gmail.tom


. M’oV'on


/ s cb’»rla

CAPITOLțJL TI4 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A

TERENUBLOR

, ANtXA HOTARE NR

4. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUljfo/’&f , V 

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

Autorizarea executării construcțiilor și a amenjărilor pe terenurile din intravilan este permisă pentru funcțiunile și în condițiile stabilite de lege și de prezentul Regulament.

Utilizarea funcțională a terenurilor s-a reprezentat grafic în P.U.Z. prin planșa de Reglementări urbanistice (U.2).

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor care prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural, conformare și amplasare goluri, raport gol - plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc. - depreciază valoarea peisajului, este interzisă. REGULI PENTRU ASIGURAREA PROTECȚIEI SANITARE A ZONEI:

a. Colectarea și îndepărtarea reziduurilor și protecția sanitară a solului se va face prin:

•    îndepărtarea apelor uzate/ menajere se va face prin rețeaua de canalizare a Municipiului Iași,

•    este interzisă răspândirea neorganizată direct pe sol (incinte, străzi, etc) a deșeurilor și apelor uzate,

•    precolectarea rezidurilor menajere, stradale se face în recipiente acoperite și menținute în bună stare, amplasate în condiții salubre, în spatii amenajate, asigurându-se evacuarea lor periodică;

b. Alimentarea cu apă potabilă a construcției se va face prin:

•    rețeaua de alimentare cu apă potabilă a Municipiului Iași,

•    Rețelele de distribuție se vor proteja prin :

-    instituirea zonelor de restricție conform reglementărilor în vigoare,

-    asigurarea unor cantități minime de apă potabilă pentru a satisface nevoile private și publice:

-    50 1 / om / zi - instalații locale,

-    100 1 / om / zi - instalații centrale,

-    în caz de calamitate trebuie asigurat un necesar minim de apă potabilă corespunzător unui consum de 12 ore.

-    întreținerea și buna funcționare a instalațiilor locale de alimentare cu apă - distribuția apei trebuie să fie continuă,

-    interzicerea racordării rețelei de apă potabilă cu rețele de apă destinate altor scopuri. SALUBRITATE - GENERALITĂȚI

Atât în scopul protecției mediului natural și antropic cît și în scopul apărării interesului public se pune tot mai accentuat problema îmbunătățirii serviciului de salubritate.

Astfel, se vor căuta soluții de amplasare eficientă a platformelor gospodărești sau de suplimentare a celor existente, poziționarea judicioasă de containere și recipiente, eventual cu sortare prealabilă.

Colectarea deșeurilor menajere și stradale se va face la nivel de zonă, subzonă, sau proprietate individuală prin pubele moderne(PP), cu rotile, în saci din material plastic (după o sortare prealabilă).

Soluționarea problemelor legate de salubrizare se face în funcție de zonificarea funcțională prevăzută în documentațiile urbanistice.

tr

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA CHIRITA MARIAN JAN

Autorizație OAR nr. 53 din 24.06.2004, Iași, Sf. Lazăr 64-66, et. 6, C.U.I.: RO 19720371

Tel: 0744 613 293,    Fax: 033/ 244 19 58,    mail: arhitectmari.intf gmail.tom

La poziționarea și dimensionarea punctelor de colectare se vor avea în vedere normele și actele normative în vigoare precum și caracterul zonei. Măsurile de salubrizare ale localității nu vor afecta cadrul - urbanistic, funcțional și compozițional.    , LA HOTAR6RE NR

w/ <

Se vor evita de asemenea, depozitările întîmplătoare ale gunoiului^Tnai ales înjzonele reziduale, zonele verzi plantate, protejate în albiile apelor, etc. în caz contrar se vor lua măsurile necesare, faptele în cauză fiind sancționate drastic conform legilor în vigoare.

intervențiile serviciului de salubritate vor urmări corelarea orelor de depozitare și colectare cu orele prin utilaje specializate. De asemenea, activitățile de salubrizare vor fi de natură să nu creeze probleme de sănătate, poluarea mediului sau să degradeze imaginea civilizată.

Asigurarea serviciului de salubritate va fi urmărită îndeaproape, aducîndu-i-se îmbunătățiri prin adoptarea soluțiilor rezultate în urma studiilor recente sau aplicînd experiența țărilor avansate.

5.    REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora este interzisă conform articolului 10 din R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice precum și în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, canalizare, căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă. Fac excepție construcțiile și amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora conform articolului 11 din R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor generatoare de riscuri tehnlogice se va face în baza prevederilor articolului 12 din R.G.U.

Asigurarea echipării tehnico - edilitare în localitate se va face conform articolului 13 din R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor se va face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei conform articolului 14 din R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor se va face cu condiția respectării indicilor maximi admisibili P.O.T.și C.U.T. stabiliți prin documentațiile de urbanism și precizați în Certificatul de urbanism ( vezi art. 15 și Anexa nr. 2 din R.G.U. ).

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se va face în baza documentațiilor de urbanism aprobate și conforme cu art. 16 din R.G.U. (Regulamentul General de Urbanism).

6.    REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale conform anexei nr.3 din R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor în zona drumului public se poate face cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice pentru:

•    construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare;

•    parcaje, garaje și stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie (inclusiv funcțiile lor complementare: magazine, restaurante, etc.);

•    conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații ori construcții de acest gen.

îr

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA CHIRITA MARIAN JAN

Autorizație OAR nr. 53 din 24.06.2004, lași, Sf. Lazâr 64-66, ct. 6, C.U.I.: RO 19720371

Tel: 0744 613 293,    Fax: 033/ 244 19 58,    znail: arhitectmarian@gmail.com

în sensul prezentului Regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fîșiile de sigurață și fîșiile de protecție.    . . ..

| ANtĂA LA HOTAR ARE NR

AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT 'iOt/M-

Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile respectării reginlului de aliniere prevăzut în documentațiile de urbanism și stabilită prin Certificatul de urbanism, conform art.

23 din R.G.U.

Aliniamentul stradal va fi de 0 m față de limita LOT 3- cale de acces , respectiv 28,90 față de limita proprietății.

Aliniamentele față de limitele proprietății vor fi :

N- 4,50m - 1 l,60m; S- 5,00m-6,00m; V-4,00m;

Față de aliniament construcțiile pot fi amplasate sau aliniate în următoarele situații:

•    pe aliniament

•    retras de la aliniament în cazurile:

-    înscriere în regimul de aliniere existent,

-    facilitatea creerii unor piețe, degajamente, alveole în preajma unor construcții cu circulație pietonală intensă,

-    obținerea lățimii minime a frontului la stradă, în cazul parcelelor de formă geometrică neregulată.

Pentru fiecare situație în parte, se va asigura coerența fronturilor stradale în funcție de situația vecinătăților și a caracterului general al străzii.

DISTANȚE MINIME OBLIGATORII FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI FAȚĂ DE LIMITA POSTERIOARĂ A PARCELEI

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare conform Codului Civil:

•    2,00 m - pentru ferestre de vedere, balcoane si alte lucrări asemanatoare, fata de limita de proprietate;

•    0.60 m - pentru ferestre de vedere, balcoane si alte lucrări asemanatoare, neparalele cu limita de proprietate;

precum și asigurarea distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri ( vezi art. 24 din R.G.U.)

AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR PE ACEEAȘI PARCELĂ. DISTANȚE MINIME OBLIGATORII Nu este cazul;

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII.

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă:

•    există posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incendiilor ( vezi art. 25 din R.G.U.)

•    se asigură accese pietonale corespunzătoare importanței și destinației construcției ( vezi art. 26 din R.G.U.)

Rețeaua de drumuri precum și retragerea construcțiilor față de drumurile publice se va face conform actelor normative care statuează direct sau indirect acest domeniu: Legea nr. 37 / 1975 și Normativul departamental pentru elaborarea studiilor de circulație din localități și teritoriul de influență - C 242 / 1993.

Ir

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA CHIRITA MARIAN JAN

U

Autorizație OAR nr. 53 din 24.06.2004, lași, Sf. Lazăr 64-66, ct. 6, C.U.I.: RO 19720371

Tel: 0744 613 293,    Fax: 033/ 244 19 58,    mail: arhitectmarian@gmail.com

Organizarea circulației se va face în conformitate cu propunerile din documentațiile urbanistice P.U.G. și P.U.Z.


8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente in zona.

Lucrările de modificare si/ sau racordare a rețelelor edilitate se vor realiza de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu autoritatile competente.

Proprietatea asupra rețelelor tehnico-edilitare aflate în serviciul public si a lucrărilor executate, sunt proprietate publică a orașului, dacă legea nu dispune altfel.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII.

Se vor menține forma si dimensiunile existente ale terenului.

REGIMUL DE ÎNĂLȚIME AL CONSTRUCȚIILOR

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului de înălțime prevăzut în documentațiile urbanistice.

înălțimea construcțiilor se stabilește pe baza criteriilor funcționale, iar limitarea regimului de înălțime se datorează P.O.T. și C.U.T..

ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul exterior nu contravine funcțiunii acestora si nu depreciază aspectul general al zonei (vezi articolul 32 din Ghidul R.L.U.)

Prescripțiile vor urmări:

•    armonizarea construcțiilor noi potrivit zonei (finisaje, proporții plin - gol, registre, regim de înălțime, detalii de arhitectură, tipul de acoperire),

•    îmbunătățirea aspectului compozițional și arhitectural prin folosirea de materiale noi și modeme,

•    racordarea funcțională între clădiri sau între clădiri și amenajările exterioare cu caracter public.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE

SPAȚII VERZI

Autorizarea executării construcțiilor va dispune obligativitatea menținerii sau creerii de spații verzi și plantate în funcție de destinația și capacitatea construcției conform Anexei nr. 6 din R.G.U..

Se recomandă ca pe suprafețele noecupate cu clădiri sau rezervate pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică să se asigure:

- plantarea cel puțin a unui arbore la fiecare 100 mp în zona rezidențială și de dotări, cu excepția zonelor cu destinație specială.

Dezvoltarea suprafețelor plantate va cuprinde toate nivelurile urbane (parc, grădini) și funcționale (agrement, sport - turism, aliniament, scuaruri, protecție).

ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta următoarele reguli:

•    in cazul clădirilor retrase față de aliniament se recomandă garduri cu soclu la nivelul solului, iar partea superioară de l,50m (panouri transparente fixate pe stâlpi metalici), dublate spre interior cu gard viu (sau numai gard viu),


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA CHIRITA MARIAN JAN

Autorizație OAK nr. 53 din 24.06.2004, Iași, Sf. Lazăr 64-66, et. 6, C.U.I.: RO 19720371 Tel: 0744 613 293,Fax: 033/ 244 19 58,mail: arhitectraarian&gmail.ioin

gardurile dintre proprietăți pot fi realizate pe o înălțime de 2,00m din materiale corespunzătoare sau elemente de vegetație, funcție de opțiunile propri^ttttilfețr^,^^^^ se pot adopta, acolo unde este cazul, soluții de împrejmuire prin folosireVe mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.)

Anexele construcțiilor se pot cupla la calcan cu alte clădiri sau pe limita de proprietate cu condiția respectării prevederilor Codului Civil.

PARCAJELE:

Parcajele aferente oricăror funcțiuni se vor asigura în afara spațiului public, fiind acceptata derogarea de la regulament daca terenul este concesionat, în conformitate cu Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor în localități urbane - P 132/ 1993 și respectarea prevederilor art. 33 și Anexa nr. 5 din R.G.U., corelat cu H.C.L.Iasi 425/ 2007.

Se recomandă ca indiferent de soluțiile adoptate, acestea să facă obiectul proiectelor de specialitate întocmite de arhitecți sau peisagiști, ce vor fi supuse aprobărilor legale.

11. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA FAȚĂ DE OBIECTIVELE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ.

Nu este cazul pentru aceasta documentație.

CAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Unităti si subunități funcționale

Teritoriul studiat ce face obiectul P.U.Z.-ului are o suprafață de 2182mp (1778mp+404mp) conform CVC nr.677/19.03.2014 și se află în proprietatea S.C. PETRO GRUP S.R.L. prin VICOL PETRONELA

Amplasamentul este situat in partea sudică a Municipiului Iași. întrucât zona nu are diferențe de omogenitate (relief, funcțional, circulație, etc.) ea se constituie într-o singură Unitate Teritorială de Referință: Lcl - Locuințe colective 2S+P+6E.

Reglementările zonei se pot studia și în planșa aferentă Regulamentului Urbanistic.

Pe baza acestui regulament se va elibera autorizația de construire.

CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

I. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ Art. 1. UTILIZĂRI ADMISE

-    locuințe în proprietate privată și individuale;

-    construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

-    amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri dejoacă pentru copii, amenajări sportive etc.

-    echipamente publice la nivel rezidențial și de cartier: creșe, grădinițe, școli, licee, dispensare urbane și policlinice;

-    biserici parohiale.

Art. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

-    se admit funcțiuni comerciale și servicii profesionale, birouri cu condiția ca acestea să nu afecteze liniștea, securitatea și salubritatea zonei;

-se admit echipamente publice la parterul blocurilor de locuit cu următoarele condiții;

-    dispensarele de la parterul blocurilor de locuit să aibă acces separat;

Ir

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA CHIRITA MARIAN JAN

IL

Autorizație OAR nr. 53 din 24.06.2004, lași, Sf. Lazâr 64-66, et. 6, C.U.I.: RO 19720371

Tel: 0744 613 293,    Fax: 033/ 244 19 58,    mail: arhitectmarian&Sgmail.com

-    creșele și grădinițele să aibă în utilizare exclusivă o suprafață minimă de teren de 100 mp ;

-    se admite conversia locuințelor de la parter în spații comerciale exclusiv pentru aprovizionarea cu produse zilnice, numai la intersecții de străzi și în li de 250 m.

ele unei raze de servi


Art. 3. UTILIZĂRI INTERZISE

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii de orice natură;

-    depozitare en-gros;

-    depozitări de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    depozitarea sau vânzarea unor cantități mari de substanțe toxice sau inflamabile;

-    activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil în circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adicente;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe platforme vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

II. CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Art. 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Se vor păstra caracteristicile parcelei, se va realiza o singură clădire de locuit, iar terenul va fi utilizat în comun.

ART. 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Aliniamentul stradal va fi de 0 m față de limita LOT 3- cale de acces , respectiv 28,90 față de limita proprietății.

Aliniamentele față de limitele proprietății vor fi :

N- 4,50m - 1 l,60m; S- 5,00m-6,00m; V-4,00m;

ART. 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Având în vedere planimetria parcelei și suprafața mică aflată în posesia beneficiarului, nu sunt alte variante de amplasare a construcției față de limitale laterale.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Nu este cazul.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

Circulațiile în interiorul și exteriorul amplasamentului se vor rezolva conform normativelor și legislației în vigoare;

Parcela este construibilă dacă are asigurat un acces carosabil de minim 5,0m lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR

Parcajele se vor amenaja in afara terenului aparținând circulațiilor publice.

Accesul intr-un parcaj situat lângă un drum public va avea accesul asigurat prin interiorul

proprietății și nu direct din circulația publică.

Parcarea va avea 91 locuri (conform punctului 10 din prezentul Regulament).

Ir

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA CH1RITA MARIAN JAN

Autorizație OAR nr. 53 din 24.06.2004, lași, Sf. L^tzăr 64-66, et. 6, C.U.I.: RO 19720371

Tel: 0744 613 293,    Fax: 033/ 244 19 58,    mail: arlritectmarian@gmail.com

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

înălțimea maximă a clădirilor cu locuințe colective măsurata între teren și atic este de 22,00 metri (2S+P+6E).

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR    4?^

Clădirea se va integra prin localizare, diminsionare și tratare arhitectur^xag^ara^erab general al orașului, al zonei.

Se vor utiliza materiale de bună calitate, cu texturi și culori armonios studiate.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice

-    se recomandă ca racordarea burlanelor la canalizarea pluvială să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții,

-    se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice în rețeaua de canalizare,

-    pentru toate racordurile se va ține seama de condițiile și precauțiile impuse de structura geotehnică a terenului și de nivelul apelor freatice,

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice/ private și dispunerea vizibilă a rețelelor (acolo unde este posibil).

ARICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

-    se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4 m înălțime și diametrul tulpinii peste 15 cm; în cazul tăierii se vor planta în schimb alți 5 arbori în perimetrul centrului de cartier;

-    parcajele vor fi amenajate cu câte un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;

-    în zona de șes se vor evita speciile de plop, stejar, arin, salcie, fag și alte specii care prin tipul de rădăcină pot mari sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare;

-    terenul liber ramas in afara circulațiilor, parcajelor si circulațiilor va fi plantat cu un arbore la fiecare 100,0mp;

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- se recomanda separarea cu garduri transparente de 1,20 m înălțime din care 0,30 m soclu opac, dublate de gard viu atât a echipamentelor publice cât și a centrului de cartier fața de zona rezidențiala adiacenta daca nu exista între ele o strada deschisa circulației publice;

III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

-    P.O.T. maxim = 40%.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

-    C.U.T. maxim pentru înălțimi 2S+P+6E =3,5mp Adc/mp teren

ARTICOLUL 17 - MODIFICĂRI ALE P.U.Z.

Orice modificare a P.U.Z.- ului se face numai în cazuri bine justificate, prin reactualizarea sa și numai prin avizarea noii teme de proiectare în Comisia de Urbanism a Primăriei Municipiului Iași, și cu acordul proiectantului.

tr

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA CH1RITA MARIAN JAN

Autorizație OAR nr. 53 din 24.06.200-1, Iași, Sf. Lazâr 64-66, et. 6, C.U.I.: RO 19720371

Tel: 0744 613 293,    Fax: 033/ 244 1 9 58,    mail: arhitectmarian@gmail.com

IV - RECOMANDĂRI

ARTICOLUL 1 - RECOMANDĂRI SPECIALE PENTRU DEȚINĂTORII DE TERENURI SAU IMOBILE ÎN ZONA P.U.Z. - ului.

Se vor întocmi studii geotehnice pentru toate lucrările de construcții. '


CAPITOLUL V - UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Se propune o Unitate Teritorială de Referință - Lcl - Locuințe colective 2S+P+6E.

Întocmit,

arh. Chirită Marian- Jani5.O3


pot=40%

cut=3,5

h™„=1 5,0

Hmax=22,0


CAT

1(1700/1)

44^

■\~44.69

h$’-

Statjefe^

i rm

<1Legenda:

Limite:

•    •    •    • Limita zonei studiate prin P.U.Z..

L °o

   Limita terenului studiat prin P.U.Z.,

proprietate S.C.PETRO GRUP S.R.L. PRIN VICOL PETRONELA

ț


BILANȚ TERITORIAL U.T.R.1U.T.R.

1

2

3

4Aliniament stradal propus Aliniamente propuse fata de vecinătăți

Funcțiuni:

Contur parcare subterana

Suprafața construita, imobil locuințe colective

Construcții existente locuințe colective si instituții de invatamant

Spatii verzi/ plantate - amenajate/neamenajate

Spatii de joaca pentru copii

Circulații si accese:

Alei/ trotuare, asfaltate/ pavele.

Platforma beton.

Carosabil auto, asfaltat.

Proprietate S.C.PETRO GRUP S.R.L. PRIN VICOL PETRONELA

Steren= 2182,0 mp

At=711,2 mp, Adc= 6223,0 mp

Existent

Propus

mp

' %

mp

%

Suprafața construibila

0,0

0,0

872,8

40,0

Suprafața circulații, alei, locuri de parcare

0,0

0,0

654,6

30,0

Suprafața spatii libere - amenajate /neamenajate

2182,0

100,0

Total suprafața P.U.Z.

2182,0

100,0 ,

Suprafața cedata dom.public

-

1 iii

P- " *a\

C


evLocuri de parcare - subteran 72 - suprateran 19

Acces auto - parcare subterana

Acces pietonal

z^8 ar/1'S\

Arhitect V

NOTAj SE HVțRtJNE SUPRAVEGHEREA ARHEOLOGICA PE DURATA SĂPĂTURILOR.

\S> n(

verificator;

EXPERT:

Semnătură:

Cerința:

Referat nr.    , data

Birou indîl8^uâ£3earhitectura zAut.nr.53.24.06.2004

Arhitect CHIRITA MARIAN JAN

Beneficiar:

S.C.PETRO GRUP S.R.L PRIN VICOL PETRONELA

Pr. nr.:

383/2014

Specificație:

Nume:

Semnătură:

Scara:

1.500

Titlul proiectului    p y 2 . Construire locuințe colective si

împrejmuire pe teren proprietate, sos. Arcu nr.8

Faza:

P.U.Z.

SEF PROIECT

Arh. Chirita M.J.

PROIECTAT

Arh. Chirita M.J. <

Data:

11.2014

Titlul planșei:

REGLEMENTARI URBANISTICE

Planșa:

U.2

DESENAT

Arh. Terentiev