Hotărârea nr. 300/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Zona Galata, SC 47, numere cadastrale 142243, 142244, 142246, 142247 intocmit in vederea construirii a trei locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Zona Galata, SC 47, numere cadastrale 142243, 142244, 142246, 142247 intocmit in vederea construirii a trei locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 94086/20.09.2016 întocmita de Serviciul Urbanism;

Avand in vedere Certificatele de urbanism nr. 1446/23.05.2014 si nr. 2923/

19.09.2016;

Avand in vedere cererea nr. 84973 din 18.09.2015 prin care Panciuc - Tataru Petru si Lenuta, Savin Lacramioara - Felicia si Danaila Sanda Mariuca solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi Zona Galata, SC 47, numere cadastrale 142243, 142244, 142246, 142247;

Avand in vedere Avizul de oportunitate nr. 245/07.10.2014;

Având in vedere Avizul unic al Consiliului Judetean nr. 58/PUZ/2016;

Având în vedere Avizul Comisiei de urbanism din sedinta din 17.02.2016;

Având în vedere Avizul Arhitectului Șef nr. 18 din 23.08.2016;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009, cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, reactualizata;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Galata, SC 47, numere cadastrale 142243, 142244, 142246, 142247, intocmit in vederea construirii a trei locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice.

(2) Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 2910,31 mp, conform Contractului de vanzare-cumparare nr. 1401/11.10.2012, a Contractului de vanzare cumparare nr.

79/23.01.2013, a Contractului de vanzare cumparare nr. 1537/07.11.2012 si a Actului de dezmembrare nr. 1372/05.10.2012.

(3) Indicatori urbanistici: POT=30%, CUT=1,08mpADC/mptren, Regim de inaltime: D+P+2E, Hmax.9m masurata de la CTN la cornisa.

(4) Anexa U2, plansa de reglementari urbanistice, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico-edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte individuale.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, domnului Panciuc Tataru Petru (Iasi, str. Prof. Ion Inculet nr. 18, bl. 680, sc. C, et. 2, ap. 10) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 300 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0


MUNICIPIUL IAȘ ■ NSTITUTIA

ZXFtl-lITEOTOLU I SEf= SERVICIUL URBANISMB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580

Aviz Plan urbanistic zonal

Arhitect-șef


Ca urmare a cererii adresate de PANCIUC - TATARU PETRU SI LENUTA, SAVIN LACRAMIOARA - FELICIA SI DANAILA SANDA MARIUCA cu sediul in Iași,

PROF. ION IANCULET NR. 18, BL. 680, SC. C, ET. 2, AP. 10, înregistrată la nr.

14231 din 04.12.2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 18 din 23.08.2016

pentru Planul urbanistic zonal pentru Construire de locuințe

pe teren proprietate privata persoane fizice, generat de imobilul situat in Iași, ZONA GALATA, SC 47, NUMERE CADASTRALE 142243, 142244, 142246, 142247 Inițiatori: PANCIUC - TATARU PETRU SI LENUTA, SAVIN LACRAMIOARA - FELICIA SI DANAILA SANDA MARIUCA

Proiectant: BIA ANGELA IOAN

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. ANGELA IOAN

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.: Iași, ZONA GALATA, SC 47, NUMERE CADASTRALE 142243, 142244, 142246, 142247,

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 2910,00 mp, conform contractului de vanzare cumpărare nr. 1401/11.10.2012, contractului de vanzare cumpărare nr. 79/23.01.2013, contractului de vanzare cumpărare nr. 1537/07.11.2012 si actului de dezmembrare nr. 1372/05.10.2012.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

•    CC - zona centrelor de cartier conținând echipamente publice, servicii de interes general(profesionale, colective si personale, comerț, restaurante, losir), activitati productive mici manufacturiere nepoluante si locuințe;

•    regim de construire: izolat / continuu sau discontinuu;

•    funcțiuni predominante: locuințe si dotări;

•    H max = P+3E;

•    P.O.T.: max.50% ;

•    C.U.T. : max.2,5 mpADC/mp teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 15,0 m ;


•    retrageri minime față de limitele laterale = 4,0 m;

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 5,0 m


Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:- UTR: LC;

•    regim de construire: discontinuu;    .4-4    >    -

•    funcțiuni predominante: locuințe individuale ;

•    H max = 9,0 m măsurată de la CTN la cornișă,

Regim de inaltime max. = D+P+2E;

•    POT max = 30%;

•    CUT max = l,08mpADC/mpteren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 3,00 m fata de limita de proprietate spre drumul de acces (NC 142247) si 6,50m din axul drumului;

•    retrageri minime față de limitele laterale = 3,00m;

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 3,00 m;

•    circulații și accese: accesul se realizează din drumul DE 1831/1;

•    echipare tehnico-edilitară: zona este echipata parțial cu utilitati.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 23.08.2016 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, fara recomandări.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) Iii, g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2923 din 19.09.2016 ( valabil pina la 19.09.2018) emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI.

Arhitect-șef,

Arh. CONSTANTIN CRISTIAN DUTU

REGULAMENT DE URBANISM

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE
1. ROLUL RLU

Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal reprezintă documentația de baza in aplicarea prevederilor din Planul Urbanistic Zonal, avand caracter de reglementare si care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor de pe teritoriul studiat.

2.    BAZA LEGALA A ELABORĂRII

Prezentul regulament a fost elaborat in baza următoarelor acte normative:

-    Legea 50/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare;

-    Legea 350/2001 cu modificările si completările ulterioare si GM - 010-2000;

-    Regulamentul General de Urbanism;

-    PUG -proiect nr. 20506/1995 "Plan Urbanistic General al Municipiului lași" si

-    Regulamentul urbanistic aferent P.U.G. -ului", aprobat prin HCL 163 din 09. 09.1999;

-    PUG municipiul lași - Studiu de fundamentare B.l. - Relații periurbane elaborate de URBIS 90 București si Habitat Proiect S.A. lași.

3.    DOMENIUL DE APUCARE

Elementele de regulament ale PLANULUI URBANISTIC ZONAL -“ELABORARE PUZ + RLU - “CONSTRUIRE LOCUINȚE PE TEREN PRIVAT”- lași, zona Galata , T147, se refera strict la proprietatea enuntata mai sus care are următoarele vecinătăți:

-    la Nord - drum acces DE 1831/1

-    la Sud - prop. privata

-    la Est - drum acces nr. cad. 142247

-    la Vest - prop. privata Luchian Alina Mihaela

Teritoriul luat in studiu are o suprafața de 2910,31 mp, suprafața aflata in posesie privata. Reglementari urbanistice PUG: Proiectul nr. 20506/1995 "Plan Urbanistic General al Municipiului lași" si "Regulamentul urbanistic aferent P.U.G. -ului", este avizat si aprobat in baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului lași nr. 163 din 9 august 1999 si prevede pentru unitatea teritoriala de referința in care se afla amplasamentul -LC2 -Locuințe individuale sau colective mici P, D+P+2E, retrase de la aliniament, cu regim de construire discontinuu. Reglementările zonei se pot studia in planșa aferenta Regulamentului Urbanistic.

Pe baza acestui regulament se vor elibera autorizații de construire.

Pentru stabilirea elementelor de regulament a fost necesara clarificarea următoarele aspecte

•    reambularea planurilor de situație si intocmirea planului topografic;

•    delimitarea clara a aliniamentelor existente;

•    identificarea situației juridice a terenurilor:

•    identificarea problemelor de echipare tehnico-edilitara.

CAPITOLUL 4.


II - REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT


Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este permisa pentru funcțiunile si in condițiile stabilite de Lege;

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisa pentru toate tipurile de construcții si amenajari specifice localităților, cu respectarea condițiilor impuse de lege si de prezentul Regulament,

Utilizarea funcționala a terenurilor s-a reprezentat grafic in P.U.Z. prin planșa de Reglementari urbanistice - Zonificare.

Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor care prin amplasament,' ^jOpl g?. 7p/ J

funcțiune, volumetrie si aspect arhitectural, conformare si amplasar^gotwFrajju iT~g€r: plin, materiale utitizate, invelitoare, paleta cromatica, etc.depreciaza valoarea peisajului, este interzisa;

5.    REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI APARAREA INTERESULUI PUBLIC

-    Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor in zonele expuse la

riscuri naturale cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora este interzisa conform articolului 10 din R.G.U.

-    Autorizarea executării construcțiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice

precum si in zonele de servitute si de protecție ale sistemelor de alimentare cu enengie electrica, conductelor de gaze, canalizare, cailor de comunicație si altor asemenea lucrări de infrastructura este interzisa Fac excepție construcțiile si amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora conform articolului 11 din R.G.U.

-    Asigurarea echipării tehnico-edilitare in localitate se va face conform articolului

13 din R.G.U.

-    Autorizarea executării construcțiilor se va face cu condiția asigurării

compatibilității dintre destinația construcției si funcțiunea dominanta a zonei conform articolului 14 din R.G.U.

-    Autorizarea executării construcțiilor se va face cu condiția respectării indicilor

maximi admisibili P.O.T. si C.U.T. stabiliți prin documentațiile de urbanism si precizați in Centificatul de urbanism (vezi art. 15 si Anexa nr 2 din R.G.U.)

-    Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publica se va face in baza

documentațiilor de urbanism aprobate si conforme cu art. 16 din R. G. U.

6.    REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

-    Orientarea față de punctele cardinale

Se vor respecta prevederile Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației.

-    Amplasarea față de drumurile publice

Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuit (locuințe și dotări complementare) este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor(3,50 - 4,00m din axul drumului).

-    Amplasarea față de aliniament

-    retras față de aliniament cu minim 3,00 metri (6,50 - 7,00m din axul străzii);

-    Amplasarea în interiorul parcelei

Amplasarea clădirilor pe o parcelă în raport cu alte construcții se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, Articol 2,3,4,5, 16 și 17. Amplasarea viitoarelor construcții se va face astfel incat pentru toate incaperile de locuit sa existe o durata minima de 1 16 h de insorire.

-    Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei

Construcțiile propuse vor fi independente, cu condiția ca locuințele aflate pe

parcelele adiacente sa nu fie afectate de construcțiile propuse, prin respectarea unei distante minime de 3,00m fata de limita de proprietate;

-    Amplasarea construcțiilor față de limitele posterioare ale parcelelor:

-    Clădirile principale se vor amplasa la o distanță de cel puțin 3,00m față de limita proprietății, cu condiția să nu stanjeneasca insorirea parcelei vecine;

-    Clădirile se pot amplasa pe limita, în condițiile alipirii de un calcan existent, cu condiția sa nu depașeasca înălțimea de 4 m.

AMtMLA


QTARARE MRl
7.    REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

a.    Accesele se vor face conform cu planșa de reglementari;

b.    Accesele in imobile vor avea cota pardoselii ridicata la minimum 0,20m fata de cota finita a trotuarului;

c.    Se va solicita de către administrația publica locala, in cadrul documentațiilor de eliberare a autorizației de construire planul de sistematizare verticala a intregii zone, urmarindu-se in mod special:

•    scurgerea apelor pluviale se va face in lungul străzilor de categoria a ll-a;

•    accesul se va face cu trepte si cu rampe ce vor asigura intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor;

•    asigurarea unor inaltimi de trepte exterioare de maxim 15 cm;

•    asigurarea pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe platformele cu circulații pietonale sau carosabile si canalizarea acestora;

•    terasarea terenului (platforme, ziduri de sprijin, etc.), pentru asigurarea colectării si canalizării apelor pluviale va respecta prevederile Codului Civil de a nu permite evacuarea apelor pe terenurile altor proprietăți;

•    panta terenului in interiorul lotului va urca spre strada sub un unghi de minim 2%;

•    interzicerea suprafețelor betonate mari, in afara circulațiilor adiacente construcțiilor (sub 70% din S teren, inclusiv imobilele).

8.    REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

a.    Toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare ce se vor realiza si se vor cauta soluții pentru a suplini lipsa unor rețele;

b.    Se va acorda o atentie speciala problemelor vizuale ridicate de transportul energiei. Nu se admit rețele de gaze naturale sau electrice aeriene. Toate rețelele se vor executa îngropat si vor trece pe sub domeniul public sau pe limita dintre proprietăți la o distanta de minim 2,50m. fata de clădire;

c.    Rețelele magistrale vor fi la minim 6,00m de clădiri si vor trece pe sub domeniul public;

d.    încălzirea se va realiza prin centrale individuale;

e.    Nu se admit firide de gaze naturale sau tablouri electrice decât in zonele anexe, inaccesible publicului larg si numai in nise;

f.    Se va asigura in mod special evacuarea apelor pluviale din spatiile rezervate pietonilor, spre canalizarea pluviala existenta sau proiectata, precum si de pe suprafețele de teren neconstruit prin rigole spre canalizare si se va interzice prezenta surselor de apa in exterior (cu excepția hidrantilor pentru incendiu sau udarea spatiilor verzi) in scopul evitării pătrunderii eventualelor pierderi de apa in sol;

g.    Deseurile menajere se vor depozita in containere inchise si se vor evacua periodic ( contract cu primăria).

• Colectarea si indepartarea reziduurilor si protecția sanitara a solului:

•    Indepartarea apelor uzate- menajere si industriale se va face prin rețea de canalizare a apelor uzate. In lipsa posibilității de racordare la sisteme publice de canalizare, unitățile sunt obligate sa-si prevada instalații proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate menajere nevatamatoare populației.

•    Este interzisa raspindirea neorganizata direct pe sol (curți, grădini, străzi, locuri riverane, etc.) sau in bazinele naturale de apa a apelor uzate menajere si


AîMtĂB lA HOTĂRÂRE M


lOTARARE M yr~Vindustriale. Este interzisa deversarea apelor uzate in zona de protecție sanitara a surselor si a instalațiilor centrale de alimentare cu apa.

•    Instalațiile mici de indepartare a apelor uzate de tipul haznalelor vidanjabile si instatatiilor de preepurare se amplaseaza la cel puțin 10 m fata de cea mai apropiata locuința.

•    In situația in care nu exista canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta soluții individuale de colectare si neutralizare a rezidurilor, cu luarea masurilor de protejare a mediului.

•    Precolectarea reziduurilor menajere, stradale se face in recipiente acoperite si menținute in buna stare, amplasate in condiții salubre, in spatii special amenajate. Administrația locala va asigura precolectarea si evacuarea reziduriior stradale.

•    Sistemul individual de indepartare a reziduurilor menajere este permis numai in localitati rurale, cu condiția prevenirii dezvoltării insectelor si rozătoarelor. Locul de amplasare a depozitelor de reziduuri menajere se va alege astfel incat sa nu producă disconfort vecinilor si sa nu impurifice sursele locale de apa.

•    Rampele de depozitare controlata a reziduurilor menajere si stradale, ca si cele pentru depozitarea reziduurilor industriale, se amplasează pe terenuri avizate de organele teritoriale de specialitate, in nici un caz pe malul apelor, la distanta de zonele de locuit, conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr.536 /2306.1997.

• Aprovizionarea cu apa potabila a localităților si a construcțiilor aflate in afara intravilanului

Pentru aprovizionarea cu apa potabila a populației se pot folosi:

o Surse subterane - ce îndeplinesc condițiile de calitate din Standardul

de Stat - Apa potabila

o Surse de suprafața - ce îndeplinesc condițiile de calitate din

Standardul de Stat - Apa potabila - categoria I de folosința si numai după tratare - apa potabila.

Sursele, construcțiile si instalațiile centrale de alimentare cu apa potabila si rețelele de distribuție se vor proteja prin instituirea:

o Zonelor de protecție sanitara cu regim sever o Zonelor de restricție conform reglementarilor in vigoare

o Asigurarea unor cantitati minime de apa potabila pentru a satisface nevoile gospodărești si publice:

•    50 IZ om / zi - instalații locale

•    100 I / om / zi - instalații centrale

•    in caz de calamitate trebuie asigurat un necesar minim de apa potabila corespunzător unui consum de 12 ore.

o întreținerea si buna funcționare a instalațiilor locale de alimentare cu apă ( izvoare, fantini) se asigura prin instituirea perimetrelor de protecție sanitara si amenajarea igienica a instalațiilor care constă in:

•    Amplasarea in amonte de orice sursa poluanta

•    împrejmuirea pe o raza de 3 m

•    Taluzarea terenului din jur in panta (4-5 cm la m) spre exterior si impermeabilizare (betonare)

•    Impermeabilizarea pereților pentru impiedicarea infiltrațiilor laterale

•    Asigurarea cu ghizduri circa 70 cm deasupra solului si 60 cm sub nivelul solului

o Distribuția apei trebuie sa fie continua

o Se interzic racorduri, comunicații si legaturi ale rețelei de apa potabila cu
rețele de apa destinate altor scopuri


9.    REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

- O parcela se considera construibila daca îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a.    Pentru construcții insiruite, suprafața minima a parcelei de 150 mp, front la strada mininim 8 m.acces corosabil ocazional in lungul limitei posterioare;

b.    Pentru construcții cuplate, parcela trebuie sa aiba o suprafața minima de 250 mp, front la strada minim 12,0 m;

c.    Pentru construcții izolate, parcela trebuie sa aiba o suprafața minima de 350 mp, front la strada minim 12,0 m.

Parcelele trebuie sa aiba forme regulate, avand de regula părțile laterale perpendiculare pe strada sau pe circulația pietonala majora.

10.    REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI ÎMPREJMUIRI

a.    Spatiile exterioare, intre aliniament si linia de retragere a clădirilor vor fi amenajate cu grădini de fațada;

b.    Se va evita impermeabilizarea exagerata a terenului pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția constructilor. Spatiile neocupate de construcții vor fi plantate cu un arbore la fiecare 100mp Arborii vor fi plantați la minim 2,00m de limita proprietății;

c.    Spatiile pietonale se vor amenaja cu mobilier urban adecvat, in concordanta cu caracterul funcțiunilor clădirii si condiționarea realizării lor de aceleași avize de specialitate ca si construcțiile;

d.    împrejmuirile spre străzi vor fi transparente cu maxim 1,50 m inaltime din care un soclu de 0,30 m;

e.    împrejmuirile vor fi dublate cu gard viu;

f.    Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sârmei ghimpate sau a imprejmuirilor din zidărie;

g.    Gardurile dintre proprietăți vor avea maxim 2,00m inaltime;

h.    La intersecția străzilor in unghi drept gardurile vor avea o tesitura la 45°

CAPITOLUL III -ZONIFICARE FUNCȚIONALA
11. UNITATI SI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

Zona LC se compune din următoarele subzone si unitati teritoriale de referința localizate in zona de ses si de podiș:

-    LC1 - Locuințe individuale sau colective mici P, P+1, 2, niveluri dispuse pe aliniament, cu regim de construire discontinuu

-    LC2 - Locuințe individuale sau colective mici P, P+1, 2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de construire discontinuu

-    LC2a - Locuințe individuale sau colective mici P, P+1, 2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de construire discontinuu situate in zona de protecție a monumentelor de arhitectura izolate

-    LC3- Locuințe individuale sau colective mici P, P+1, 2 niveluri cu program special pentru universitari dispuse in cadrul noului campus universitar.

CAPITOLUL IV - PREVEDRI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

Subzonele funcționale sunt delimitate prin următoarele criterii:

-    funcțiune;

-    regim maxim de înălțime;

B    RfRi

?»W?# °7. M

-    densitatea de ocupare a terenurilor;    '~ " I

-    configurația țesutului urban: parcelar, tipologia fondului construit, raportarea la vecinătăți etc.

-    includerea în zona de protecție a monumentelor;

CAPITOLUL V - UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALA
Art.1 UTILIZĂRI PERMISE

Locuințe individuale si colective mici, izolate si cuplate;

Echipamente publice de nivel rezidențial;

Art.2 UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

-    Funcțiuni comerciale si servicii profesionale cu condiția ca acestea sa nu depaseasca 200mp ADC si sa nu afecteze liniștea,securitatea si salubritatea zonei; se recomanda ca acestea sa fie dispuse la intersecții si sa se considere ca au o raza de servire de 250m; se admite mansardarea, considerandu-se in calculul CUT un plus de 60% din aria unui nivel curent.

Art.3 UTILIZĂRI INTERZISE

funcțiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc suprafața de 200mp ADC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au un program prelungit după orele 22,00, produc poluare;

activitati productive poluante;

-    construcții provizorii de orice natura; depozitare en gros;

-    depozitari de materiale refolosibile;

-    autobaze si statii intretinere auto.

Art. 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

• Parcela se considera construibila daca se respecta cumulativ următoarele condiții:

-    construcții insiruite, suprafața minima a parcelei de 150 mp, front la strada mininim 8 m,acces corosabil ocazional in lungul limitei posterioare;

-    construcții cuplate, parcela cu o suprafața minima 250 mp, front la strada minim 12,0 m;

-    construcții izolate, parcela cu o suprafața minima 350 mp, front la strada minim 12,0 m.

Art. 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Clădirile se amplaseaza cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective:


-    retras față de aliniament cu minim 3,00 metri (7,00m din axul străzii), in cazul clădirilor amplasate la DE 1831/1;

-    în fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de parcare.

Art.6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE

-    Construcțiile noi se vor amplasa fata de limitele laterale la minim % din inaltimea la cornișa a clădirii dar nu mai puțin de 3,00m;

-    fata de limita posterioara se vor amplasa la o distanta minima egala cu inaltimea clădirii dar nu mai puțin de 3,00m.

Art. 7 - CIRCULAȚII SI ACCESE

7.1. Pentru a fi construibile toate parcelele trebuie sa aiba acces dintr-o cale

publica sau privata, sau sa beneficieze de servitute de trecere legal instituitacu latimea de minim 3,50m si o lungime de maxim 30,00m pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si a mijloacelor de transport grele. Accesul in zona studiata se va face din sos. lași Voinesti;

7.2.    Circulația spre zona respectiva se face pe sos. lași Voinesti, DE2073/1, DE1831 si DE 1831/1 strada existenta limitrofa amplasamentului pe latura de nord est, drum asfaltat ce are un profil continuu de carosabil cu o lățime de ~5,00m pana la ~7,00m in zonele de supralargiri, bordat cu trotuare de 1,00m lățime pe ambele laturi. Se propune lărgirea străzii pentru a avea un carosabil cu o lățime continua de 7,00m;

7.3.    Accesele in imobile vor avea cota pardoselii ridicata la minimum 0,20m fata de cota finita a trotuarului;

7.4.    Se va solicita de către administrația publica locala, in cadrul documentațiilor de eliberare a autorizației de construire planul de sistematizare verticala a intregii zone, urmarindu-se in mod special:

•    scurgerea apelor pluviale se va face in lungul străzilor de categoria a ll-a ;

•    accesul se va face cu trepte si cu rampe ce vor asigura intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor;

•    asigurarea unor inaltimi de trepte exterioare de maxim 15 cm;

•    asigurarea pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe platformele cu circulații pietonale sau carosabile si canalizarea acestora;

•    terasarea terenului (platforme, ziduri de sprijin, etc.), pentru asigurarea colectării si canalizării apelor pluviale va respecta prevederile Codului Civil de a nu permite evacuarea apelor pe terenurile altor proprietăți;

•    panta terenului in interiorul lotului va urca spre strada sub un unghi de minim 2%;

•    interzicerea suprafețelor betonate mari, in afara circulațiilor adiacente construcțiilor (sub 60% din S teren inclusiv imobilele).

Art. 8 - STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR

8.1.    Toate clădirile vor avea parcajele si garajele in interiorul loturilor;

8.2.    Garajele pot fi realizate la demisolul sau parterul clădirii sau pot fi construite

separat;

8.3.    Garajele izolate se vor amplasa dincolo de limita posterioara a clădirii;

8.4.    Nu este permisa construcția garajelor in fata sau lateral de clădire.

Art. 9 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

9.1. Inaltimea la streasina sau atic, a clădirilor noi proiectate va fi cea prevăzută prin planșa de reglementari - maxim 9,00m la cornișa de la cota cea mai inalta a CTN-ului pentru D+P+2E.

Art. 10 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

10.1.    Aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale;

10.2.    Volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu vecinătățile imediate;

10.3.    Fațadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principala;

10.4.    Tratarea fațadelor va tine seama de faptul ca acestea se percep din zona înconjurătoare; finisajele exterioare vor fi: tencuieli, placaje cărămidă sau piatra, lemn;

9xol7MJM

10.5.    Se interzic imitații stilistice după arhitecturi străine zonei, pastise, imitații de materiale sau utilizarea improprie a materialelor;

10.6.    Acoperirea clădirilor va fi cu terasa sau șarpanta cu invelitoarea din țigla sau inlocuitori. Se interzice utilizarea tablei zincate. Numărul maxim de ape al acoperișului este de 6. Unghiul va fi de maxim 60°.

Art. 11 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

11.1.    Toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare centralizate după extinderea lor in zona studiata si se vor cauta soluții pentru a suplini lipsa unor rețele;

11.2.    Se va acorda o atentie speciala problemelor vizuale ridicate de transportul energiei. Nu se admit rețele de gaze naturale sau electrice aeriene. Toate rețelele se vor executa îngropat si vor trece pe sub domeniul public sau pe limita dintre proprietăți la o distanta de minim 2,50m fata de clădire;

11.3.    Rețelele magistrale vor fi la minim 6,00m de clădiri si vor trece pe sub domeniul public;

11.4.    încălzirea se va realiza prin centrale individuale;

11.5.    Nu se admit firide de gaze naturale sau tablouri electrice decât in zonele anexe, inaccesible publicului larg si numai in nise;

11.6.    Se va asigura in mod special evacuarea apelor pluviale din spatiile rezervate pietonilor, spre canalizarea pluviala existenta sau proiectata, precum si de pe suprafețele de teren neconstruit prin rigole spre canalizare si se va interzice prezenta surselor de apa in exterior (cu excepția hidrantilor pentru incendiu sau udarea spatiilor verzi) in scopul evitării pătrunderii eventualelor pierderi de apa in sol;

11.7.    Deseurile menajere se vor depozita in containere închise si se vor evacua periodic ( contract cu primăria).

Art 12 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

12.1.    Spatiile exterioare, intre aliniament si linia de retragere a clădirilor vor fi amenajate cu grădini de fațada;

12.2.    Se va evita impermeabilizarea exagerata a terenului pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor. Spatiile neocupate de construcții vor fi plantate cu un arbore la fiecare 100mp.

Arborii vor fi plantați la minim 2,00m de limita proprietății;

12.3.    Spatiile pietonale se vor amenaja cu mobilier urban adecvat, in concordanta cu caracterul funcțiunilor clădirii si condiționarea realizării lor de aceleași avize de specialitate ca si construcțiile;

12.4.    Se recomanda ca 45% din suprafața lotului sa fie plantata.

Art. 13-ÎMPREJMUIRI

13.1.    împrejmuirile spre străzi vor fi transparente de maxim 1,50 m inaltime din care un soclu de 0,30 m;

13.2.    împrejmuirile vor fi dublate cu gard viu;

13.3.    Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sârmei ghimpate sau a

imprejmuirilor din zidărie;

13.4.    Gardurile dintre proprietăți vor avea maxim 2,00m inaltime;

13.5.    La intersecția străzilor in unghi drept gardurile vor avea o tesitura la 45°.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
Art. 14 - PROCENTUL MAXIM ADMISIBIL DE UTILIZARE A TERENULUI (POT)

14.1. Procentul maxim de ocupare al terenului va fi de 30%Art. 15 - COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE AL TERENULUI (C.U.T.)

15.1. Coeficientul maxim de utilizare al terenului va fi de 1,08mpADC/mp

Art. 16 - MODIFICĂRI ALE P.U.Z.

16.1. Orice modificare a P.U.Z-ului se face numai in cazuri bine justificate,


prin reactualizarea sa si numai prin avizarea noii teme de proiectare si a sa in cadrul Primăriei Municipiului lași.
\ ’

1 ■ '

J


PLAN URBANISTIC ZONAL

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE


spre sos. lași - VoinestiD+P+2E

30%

+9,0

1,08


EXISTENT

PROPUS

Zone funcționale

Suprafața

Suprafața

(mp) |

%

(mp) T~ %

1 .Suprafața nou construita

00.0

00,0

873,10

30.0

2.Suprafata amenajata(circulafii-parcaje)

00,0

00.0

873,10

30,0

3.Suprafata teren arabil

2910,31

100.0

1164,11

40.0

TOTAL teritoriu zona studiata

2910,31

100

2910.31

100

Limita


Trotuar

Vi

1 2.5%

Aj


BilROU ARHITECTURA 3 arh. IOAN ANGELA aut.nr. 53/2003 IAȘI

BENEFICIAR

PANCIUC TATARU PETRU si LENUTA, SAVIN LACRAMIOARA FELICIA si DANAILA SANDA MARIUCA

pr.

50/2014

specificație

NUME

SEMNĂTURĂ

SC.

PUZ- CONSTRUIRE LOCUINȚE PE TEREN PROPRIETATE

IAȘI, zona GALATA, T47

faza

PUZ

/ desenat

arh. IOAN ANGELA

1/500

proiectat

arh. IOAN ANGELA

TITLU PLANȘA

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

pl.

sef proiect

arh.lOAN ANGELA

_

U2