Hotărârea nr. 30/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi pe anul 2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții pentru Direcția de Asistență Comunitară Iași pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 5612/17.02.2016 întocmit de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 6/2005 prin care s-a înființat serviciul public de interes local, cu personalitate juridică respectiv Direcția de Asistență Comunitară Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.188/1999 republicată 2 și modificată, ale Legii nr. 53/2003 republicată - Codul Muncii și ale Legii nr.2 92/2011 privind sistemul național de asistență socială;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Direcția de Asistență Comunitară Iași pe anul 2016, potrivit Anexelor 1, 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Resurse Umane din cadrul Primariei Municipiului Iasi, Directiei de Asistenta Comunitara Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Asistenta Comunitara Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 30 din 29 februarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 30 din 29 februarie 2016