Hotărârea nr. 3/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Ecopiaţa S.A. şi estimările pentru anii 2017 – 2018

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Ecopiața S.A. și estimările pentru anii 2017 - 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.01.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere H.C.L. nr. 261/2010 de înființare a S.C. ECOPIAȚA S.A.;

Având în vedere prevederile Legii 82/1991 a contabilității, republicată;

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice

locale;

Având în vedere prevederile Legii 339/2015 privind bugetului de stat pentru anul 2016;

Având în vedere prevederile OUG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

Având în vedere prevederile O.G. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere prevederile Legii 329/2009 privind reorganizarea unor

autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 5834 din 19.01.2016, întocmit de către D.E.F.P.L;

Având în vedere prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. Ecopiața S.A. nr. 33 din 12.01.2016

Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, înaintată de către S.C. Ecopiața S.A.;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ECOPIAȚA S.A. pentru anul 2016 și estimările pentru anii 2017 - 2018, conform Anexelor 1 - 5, parte integranta din prezenta.

Art.2. În cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iasi, S.C. Ecopiata S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Ecopiata S.A. Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 3 din 29 ianuarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 3 din 29 ianuarie 2016