Hotărârea nr. 299/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Şoseaua Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 101, numar cadastral 149302 întocmit în vederea extinderii şi reparaţii imobil existent C1 pe teren proprietate privată persoană fizică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Șoseaua Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 101, numar cadastral 149302 întocmit în vederea extinderii și reparații imobil existent C1 pe teren proprietate privată persoană fizică

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 94089/20.09.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 744/11.03.2015;

Având în vedere cererea nr. 120263/18.12.2015, prin care domnul Ciubotariu Vasile

solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, Șoseaua Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 101, numar cadastral 149302;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 398 din 09.09.2015;

Având in vedere Avizul unic al Consiliului Judetean nr. 65/PUZ/2016;

Având în vedere Avizul Comisiei de urbanism din sedinta din 27.05.2016;

Având în vedere Avizul Arhitectului Șef nr. 5 din 23.08.2016;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009, cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, reactualizata;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, Șoseaua Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 101, numar cadastral 149302, întocmit în vederea extinderii și reparații imobil existent C1 pe teren proprietate privată persoană fizică.

(2)    Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 2059,00 mp conform Sentintei civile nr. 2033/2014 dispusa in Dosarul Judecatoriei Iasi nr. 17705/245/2011.

(3)    Indicatori urbanistici: UTR - LI: POT=20%, CUT=0,6 mp/ADCmp, Regim de înălțime:parter, Hmax.=4,50 m masurata de la CTN la cornisa.

(4) Anexa U2, planșa de reglementări urbanistice, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Ciubotariu Vasile (Iasi, Bld. Socola nr. 8, sc. B, et. 3, ap. 13) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Denisa Liliana lonașcu

Nr. 299 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0


MUNICIPIUL IAȘI

■ NSTITUTIA ARHITECTULUI SEF SERVICIUL URBANISM


B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580

Aviz Plan urbanistic zonal


I ^tĂA LA HOTĂRÂRE NR


Arhitect-șef


Ca urmare a cererii adresate de CIUBOTARIU VASILE, cu domiciliul în județul Iași, municipiul Iași, B-dul Socola nr. 8, sc. B, et. 3, ap. 13, înregistrată la nr. 120263 din 18.12.2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 5 din 23.08.2016

pentru Planul urbanistic zonal pentru Extindere si reparații imobil existent CI generat de imobilul situat in Iași, soseaua Ștefan cel Mare si Sfanț nr. 101, număr cadastral 149302, cartea funciara nr. Inițiator: CIUBOTARIU VASILE

149302

IProiectant: B.I.A. ARH. L. LACATUSU

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. LACATUSU LADISLAU MIHAEL M. Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.: 2059,00 mp teren studiat, soseaua Ștefan cel Mare si Sfanț nr. 101, număr cadastral 149302, cartea funciara nr.

149302

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

•    INTRAVILAN - P3 - spatii plantate pentru loisir.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:- UTR: LI;

•    regim de construire:    PARTER;

•    H max = 4,50 M;

•    POT max = 20%;

•    CUT max = 0,6 mp/ADC    mp    teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 5,0 m fata de limita de proprietate;

•    retrageri minime față de limitele laterale = 1,0 m si 3,0 m;

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 100 m;

•    circulații și accese: accesul se realizează din soseaua Ștefan cel Mare si Sfanț;

•    echipare tehnico-edilitară: zona este echipata parțial cu utilitati.

1 •    T. '• 1H. 1 . ’ j C.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism ain data de 23.08.2016 se avizează favorabil/cu condiții/nefavorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, fara recomandări.

•î1

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

| MtĂA LA HOTARARE NR


Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art, 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 744 din 11.03.2015 (valabil pana la 11.03.2017), emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI.

Arhitect-șef,

Arh. CONSTANTIN CRISTIAN DUTUREGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM,
I. Dispoziții generale
1.    Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal reprezintă documentația de bază în aplicarea prevederilor din Planul Urbanistic Zonal, având caracter de reglementare și care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor de pe teritoriul studiat

Odată aprobat, împreună cu Planul Urbanistic Zonal, Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale.

2.    Bază legală a elaborării

La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR 525/1996 și Ghidul Metodologic de Elaborare și Conținutul Cadru al Planului Urbanistic Zonal - Indicativ GM - 010- 2000.

3.    Domeniul de aplicare

Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism se aplică pentru autorizarea categoriilor de construcții și amenajări în limitele zonei studiate de prezenta documentație.

II. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor
4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Art.1. Amplasamentul se va proteja perimetral cu aliniamente de arbori.

Art.2. Colectarea deșeurilor menajere se va face la nivel de gospodărie individuală prin pubele moderne ce se vor amplasa pe o platformă betonată. La poziționarea și dimensionarea punctului de colectare se vor avea in vedere normele și actele normative in vigoare, precum si caracterul zonei. Masurile de salubrizare a localității^"^ nu vor afecta cadrul urbanistic, funcționa, si compozițional. Se vor evita depozitările intimplatoare ale gunoiului.

Art.3 Este interzisă raspindirea apelor uzate menajere direct pe sol (curți, grădini, stradă);

Art.4 Se vor reduce la minim emanațiile de noxe si pulberi prin încălzirea clădirii cu ajutorul unei centrale termice eficiente cu randament mare.


v^lAHOTARARENR

3. keguii cu privire ia siguranța construcțiilor și la apărarea interesului

public

Art.5. Construcțiile ce se vor autoriza vor respecta prevederile Legii 10/ 1995 privind calitatea în construcții.

Art.6. La proiectarea și amplasarea construcțiilor se vor analiza concluziile și se va ține cont de prevederile studiului geotehnic al amplasamentului. La baza întocmirii studiului geotehnic au fost efectuate cel puțin două foraje.

Art.7. La proiectarea construcțiilor se va avea în vedere asigurarea de căi de acces/ evacuare din incinta astfel încât să fie respectate normele PSI și de siguranță în exploatare.

Art.8. La apariția unei eventuale surse de apă subterană, aceasta va fi drenată, colectată și îndreptată spre sistemul de evacuare existent în zonă.

6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Art.9. La amplasarea construcției se va ține seama de :

-orientarea față de punctele cardinale;

-vederi și perspective către elementele naturale sau de interes;

-distanțele de protecție pentru zona căilor de comunicație și cerințele din

avizele deținătorilor de utilități și a altor avizatori solicitați prin certificatul de urbanism

Art.10. Amplasarea clădirilor față de limitele de proprietate :

Regimul de aliniere a construcțiilor propuse este:

- frontal:

min.

- posterior:

min

- lateral:

min

min


5.00m față de limita proprietății și 13,40m față de axul drumului; 100.00m față de limita proprietății 1.00m față de limita sudică de proprietate 2,50m față de limita nordică de proprietate

Art. 11. Construcțiile se vor putea retrage de la aliniamentul stabilit prin regulamentul aferent PUZ în funcție de necesități cu acordul notarial al vecinilor.

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

7.1.Circulații și accese

Art. 12. Parcela este construibila numai dacă are asigurat cel puțin un acces dintr-o circulație publică sau prin drept de trecere legal obținut, prin una din proprietățile învecinate. Se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

Art. 13. în planul de sistematizare verticală se va urmări în special:

-asigurarea pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe platforme și circulații

pietonale sau carosabile și canalizarea acestora;

-interzicerea dirijării apelor către parcelele învecinate;

-staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, în spațiile

destinate parcajelor;

8. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

Art. 14. Obiectivul propus se va racorda la rețelele edilitare existente.

Art. 15. Nu se admite pozarea aeriană a rețelelor electrice. Se va acorda o atenție deosebită problemelor de impact vizual ridicate de transportul energiei.

Art.16. Tablourile electrice se vor amplasa în nișe special amenajate în zonele anexa ale construcțiilor. Nu se admite amplasarea acestora în zonele de acces public.

Art.17 Se vor asigura măsuri speciale pentru evacuarea apelor meteorice de pe suprafețele de teren neconstruite si din zonele destinate circulației autovehiculelor spre canalizarea pluvială existentă a străzii și se va interzice prezența surselor de apă în exterior (cu excepția hidranților pentru incendiu sau udarea spatiilor verzi) în scopul evitării pătrunderii eventualelor pierderi de apă în sol.

Art.18. Sistematizarea verticală a terenului se va realiza astfel încât scurgerea apelor meteorice de pe acoperișuri, copertine sau de pe terenul amenajat să se facă spre un sistem de canalizare pluvială existentă a străzii fără să afecteze proprietățile învecinate.

9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții.

Art. 19. Actuala parcela este compatibilă cu funcțiunea propusă.

Art. 20. în caz de reparcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiții (orientare, însorire, vinturi dominante, etc.) și cu respectarea prevederilor legale din Codul Civil.

Aceste condiții se aplică atât parcelelor cu forme geometrice regulate cât și celor neregulate.

Art. 21. O parcelă se consideră construibilă dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

-    Are o suprafață minimă de 200 mp și un front la stradă de minim 8,00m pentru clădiri înșiruite și minim 10 m în cazul clădirilor izolate sau cuplate.

-    Este accesibilă dintr-un drum public sau de la un pietonal ce poate fi accidental carosabil cu lățimea minimă de 4,00 m.

-    Nu provine din subîmpărțirea anterioară a unei parcele de dimensiuni normale;

Art. 22. Nu se recomandă compartimentarea terenului în parcele minime construibile Parcelele trebuie să aibă forme regulate, având in general părțile laterale perpendiculare pe stradă sau pe circulația pietonală majoră.

10. Reguli cu privire la amplasarea parcajelor, spatiilor verzi și imprejmuiri

Art. 23. Suprafețele libere și plantate vor respecta bilanțul teritorial propus.

Art. 24. Se va prevede prin proiect realizarea plantațiilor de aliniament la drumul public. In măsură posibilităților, amenajările spatiilor verzi se vor realiza pe baza unor studii și proiecte de arhitectura peisagera.

Se va evita impermeabilizarea exagerata a terenului pentru imbunatatirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor.

-MMtĂM LA HOTAR*Rfc NH

ly/%

Art. 25. Parcajele și platformele la sol vor fi protejate cu arbori sau arbuști ornamentali.

Parcajele se vor asigura în afara spațiului public, în conformitate cu Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor în localități urbane - P 132 / 1993 ( și proiect nr. 6970 / N / 1992 - UrbanProiect) - au fost prevăzute 2 parcaje / lot.

Art.26. împrejmuiri

împrejmuirile vor fi transparente, cu soclu opac de 30 cm și inaltimea de 1,50 (la strada) - 2.00 m (către parcelele invecinate). Sunt admise și imprejmuiri opace care nu depasesc 1,50 m.

III.    ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ
15. Unități și subunități funcționale

Art. 27. Zonele funcționale care alcătuiesc amplasamentul studiat sunt:

-perimetrul propriu-zis al construcțiilor - ocupa suprafața de : 92,00mp ;

-zona plantata - ocupa suprafața de : 1942,00mp ;

-zona destinată circulațiilor auto și parcaje - ocupa suprafața de: 25,00mp.

IV.    PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

Art.28. Funcțiuni admise

-    locuințe individuale;

-    anexe ale funcțiunii de locuire;

-    garaje pentru autovehicule personale

Art. 29. Funcțiuni admise cu condiționări

-    locuințe individuale;

-    anexe ale funcțiunii de locuire;

-    garaje pentru autovehicule personale

Art. 30. Funcțiuni interzise

- activități comerciale și servicii profesionale cu suprafața mai mare de 200mp ADC care generează trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după ora 22:00.

-activitati poluante cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-depozitare en gros ;

-statii de întreținere auto ;

-curățătorii chimice ;

-depozitari de materiale refolosibile ;

-platforme de precolectare a deșeurilor urbane ;

-depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice ;

-activitati care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice ;

-lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente ;

-orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

LA HOTĂRÂRI NR

tyq /%ț.o9

Art. 31. Procentul maxim admisibil de utilizare a terenului (P.O.T.)

P.O.T. maxim = 20%

Art. 32. Coeficientul maxim de utilizare a terenului ( CUT);

C.U.T. maxim = 0,6 mp/Adc

Art. 33. Modificări ale PUZ

Orice modificare a PUZ-ului se poate face numai în cazuri bine justificate, prin reactualizarea sa și numai prin avizarea noii teme de proiectare în consiliul local.

Art. 34. Recomandări pentru deținătorii de terenuri sau imobile în zona P.U.Z.- ului

Se vor întocmi studii geotehnice și planuri topografice pentru toate lucrările

de construcții.

V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ (U.T.R.)
SECȚIUNEA I : UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ

Art. 35. UTILIZĂRI ADMISE

Conform art. 28.

Art. 36. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Conform art. 29.

Art. 37. UTILIZĂRI INTERZISE

Conform art. 30.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Art. 38. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE VECINĂTĂȚI

Conform art. 10.

Art.39 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Conform art. 10.

Art. 40. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de constructii-montaj, cât și în timpul funcționarii clădirilor se va face în afara drumurilor publice.

Art. 41. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Se vor respecta înălțimile maxime ale clădirilor de 4.50 m la streașină sau atic față de cota +0,00 m.

Art.42. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Volumele propuse vor fi simple, unitare și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate. Fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală, se va ține cont de caracterul zonei. Finisajele vor fi de calitate, nu se va utiliza azbociment.

Art. 43. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Clădirea se va racorda la toate utilitățile existente în zonă.

'.nĂALAHOTARARENR

o?_

Art. 44. SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulație publică, va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al zonei.

Art. 45. ÎMPREJMUIRI

Conform art. 26

SECȚIUNEA HI : POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE $1 UTILIZARE A
TERENULUI

Art.46. PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

P.O.T. maxim = 20%

Art.47.COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

C.U.T.maxim = 0,6 mp/Adc

VI. DISPOZIȚII FINALE

1.    Regulamentul local de urbanism a urmărit detalierea articolelor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism, conform condițiilor specifice zonei și caracteristicilor unităților teritoriale de referință.

2.    După aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism, autorizarea executării lucrărilor de construcții se va face în temeiul și cu respectarea acestei reglementari și a avizelor specifice.

3.    După caz, autoritatea administrației publice locale, poate solicita prin certificatul de urbanism, în vederea fundamentării deciziei de emitere a autorizației de construire obținerea unor avize specifice (în funcție de zonă, amplasament, natura construcției, etc.).

4.    în situația unor litigii intre solicitantul autorizației de construire și autoritatea administrației publice locale abilitate, conform legii, solicitantul se poate adresa instanței judecătorești (în condițiile legii contenciosului administrativ).

ÎNTOCMIT,

arh. Laurențiu ILĂU


ȘEF PROIECT,

arh. Ladislau LĂCĂTUȘ


BILANȚ TERITORIAL EXISTENT

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

SUPRAFAȚA

MP

% DIN SUPRAFAȚA TOTALA

CONSTRUCȚII EXISTENTE

47,00

2,28%

CIRCULAȚII

0,00

0,00%

TEREN CU DESTINAȚIA CURȚI CONSTRUCȚII ARABIL SI LIVEZI

2012,00

97,72%

TOTAL

2059,00

100,00%


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

SUPRAFAȚA

MP

% DIN SUPRAFAȚA TOTALA

CONSTRUCȚII PROPUSE

92,00

4,47%

CIRCULAȚII AUTO SI PARCAJE

25,00

1,21%

SUPRAFAȚA PLANTATA

1942,00

94,32%

TOTAL

2059,00

100,00%


UTR - LI

1'20%

2.

0,6mp/Adc

3.

4,5m

4

P


Specificație

Nume

Sef proiect

arh. LADISLAU LACATUSU

Proiectat

arh. ILAU LAURENTIU

Desenat

arh. ILAU LAURENTIU

Semnătură