Hotărârea nr. 298/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Calea Chisinaului nr. 22, număr cadastral 149109, intocmit in vederea construirii unui service auto si functiuni complementare pe teren proprietate privata persoană juridică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Calea Chisinaului nr. 22, număr cadastral 149109, intocmit in vederea construirii unui service auto si functiuni complementare pe teren proprietate privata persoană juridică

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 56884 din 27.05.2016 prin care SC Evocar SRL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, Calea Chisinaului nr.22, număr cadastral 149109;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 520 din 18.05.2016;

Având in vedere Avizul unic al Consiliului Judetean Iasi nr. 69/PUZ/2016;

Având în vedere Avizul comisiei de urbanism din sedinta din 15.07.2016;

Având în vedere Avizul Arhitectului Șef nr. 17 din 23.08.2016;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 93664/19.09.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009, cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, reactualizata;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, Calea Chisinaului nr. 22, număr cadastral 149109, în vederea construirii unui service auto si functiuni complementare pe teren proprietate privată persoană juridică.

(2)    Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1005,00 mp, conform Contractului de vanzare cumparare nr. 1702/22.04.2016 si Contractului privind constituirea unui drept real de superficie nr. 2570/16.06.2016 in favoarea SC Evocar SRL.

(3)    Indicatori urbanistici: UTR : POT=50%, CUT=5,5mc/mp respectiv 1,83 mpADC/mp teren, Regim de înălțime: S+P+2E, Hmax.=11,00 m masurat de la CTN la cornisa.

(4) Anexa U3, planșa de reglementări urbanistice, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico-edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire service auto si functiuni complementare.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, S.C. Evocar S.R.L. (Iasi, sos. Barnova nr. 31) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 298 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0


MONIC


F»IUL


■ NSTITUTIA
ICa urmare a cererii adresate de SC EVOCAR SRL cu sediul in Iași, SOSEAUA BARNOVA nr. 31, înregistrată la nr. 56884 din 27.05.2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 17 din 23.08.2016

pentru Planul urbanistic zonal pentru Construire service auto si funcțiuni complementare, persoana juridica pe teren inchriat, generat de imobilul situat in Iași, CALEA CHISINAULUI NR.22, NUMĂR CADASTRAL 149109

Inițiator: SC EVOCAR SRL

Proiectant: SC ASIMPTOTIC SRL IAȘI

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. OANA RUSU

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.: Iași, CALEA CHISINAULUI NR.22, NUMĂR CADASTRAL 149109;

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1005,00 mp, conform contractului de vanzare cumpărare nr. 1702/22.04.2016 si contractului privind constituirea unui drept real de superficie nr. 2570/16.06.2016 ;

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

•    UTR AI - zona activitatilor industriale si mixte, zona activitatilor industriale si mixte.

•    regim de construire: unitati mari si izolate;

•    funcțiuni predominante: unitati industriale mari si mijlocii;

•    H max = 20,0 m;

•    P.O.T.: max.50% ;

•    C.U.T : max.10 mc/mp teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 10,0 m ;

•    retrageri minime față de limitele laterale = 6,0 m;

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 6,0 m

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:- UTR: M4 zona mixta;

•    regim de construire: izolat;

•    funcțiuni predominante: service auto si funcțiuni complementare: birouri proprii, spatii pentru vestiare, alei de circulație carosabila si pietonala, utilitati;

•    H max =11,0 m; Regim de înălțime = S+P+2E;

•    POT max = 50%;

•    CUT max = 5,5 mc/mp teren respectiv 1,83 mpADC/mpteren;

retragerea minimă față de aliniament = 6,00 m față de limita de proprigj^^isi 17,40m din axul axul străzii Bularga.

retrageri minime față de limitele laterale = 3,00m;    ,

retrageri minime față de limitele posterioare = 3,00 m;

circulații și accese: accesul se realizează din Strada Bularga conform servitutii de trecere instituita prin Sentința civila nr. 194/2014; echipare tehnico-edilitară: zona este echipata cu utilitati.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 23.08.2016 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, fara recomandări.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1300 din 26.04.2016 ( valabil pina la 26.04.2017) emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI.

Arhitect-șef,

Arh. CONSTANTIN CRISTIAN DUTU

simptotic


nrlutcctuia & urbani*


tel. 0723 733 110, 0722 71 72 79, e-mail: asimptotic@gmail.com, web: www.architectus.ro

Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, Iași - tel. 0723 733110, CUI 24626541, J22/3142

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

l^tĂALAHOTARARE^'


CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

1.    ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Regulamentul local de urbanism (RLU) este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modurile de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor pe întregul teritoriu al întocmire PUZ - Construire service auto si funcțiuni complementare.

A

RLU însoțește întocmire PUZ - Construire service auto si funcțiuni complementare si face parte integrata din acesta.

RLU aferent PUZ reprezintă o piesa de baza in aplicarea PUZ, întărind si detaliind reglementările din PUZ.

Prescripțiile cuprinse in RLU (permisiuni si restrângeri) sunt obligatorii pe întreg teritoriul ce face obiectul PUZ.

La baza elaborării PUZ stau:

•    Regulamentul General de Urbanism (R.G.U.) aprobat prin H.G.R. 525/27 iunie 1996 (publicată în Monitorul Oficial nr. 146/1996), modificat și completat prin H.G. 490/2011;

•    Conținutul tehnic și structura din “Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul -cadru al Planului Urbanistic Zonal” (Indicativ GM-010-2000, aprobat cu OMLPAT nr. 176/N/l 6.07.2000);

•    Reglementările cuprinse în P.U.G. și în prescripțiile regulamentului local de urbanism aferent P.U.G., pentru zona ce face obiectul P.U.Z.

2.    BAZA LEGALA A ELABORĂRII

Regulamentul local de urbanism (RLU) este elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul - cu modificările si completările ulterioare. El intra in vigoare după aprobarea sa in Consiliul Local al mun. Iași si nu poate fi modificat decât in condițiile si in limitele prevederilor legale prevăzute in Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare.

RLU este elaborat in conformitate si cu următoarele acte normative:

>    Legea nr. 50/1991, republicata, completata și modificata cu Legea 453/2001 privind "Autorizarea executării construcțiilor și unele masuri pentru realizarea locuințelor".

>    Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata

>    Legea nr 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

>    Legea 153/2011 privind îmbunătățirea condițiilor ambientale


tel. 0723 733 110, 0722 71 72 79, e-mail: asimptotic@gmail.com, web: www.architectus.ro

Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, Iași - tel. 0723 733110, CUI 24626541, J22/3142

>    Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările si completările ulterioare, aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificările si completările ulterioare

>    Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, jgț ^^țjpările si completările ulterioare;

>    Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republi^ata^ cu modificările si completările ulterioare.

>    Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014

RLU tine, de asemenea, cont de toate prevederile legale in vigoare conținute in alte legi, fără legătura directa cu domeniul urbanismului, in primul rând in Constituția României si in Noul Cod Civil, republicat in M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011 si Legea nr. 74/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 187/2009 privind Codul Civil.

3. DOMENIUL DE APLICARE

RLU cuprinde reglementari obligatorii pentru autorizarea construcțiilor pe întregul teritoriu al

A

întocmire PUZ - Construire service auto si funcțiuni complementare - situat in intravilanul mun. Iași - sos. Calea Chișinăului nr. 22, jud. Iași.

A

Teritoriul întocmire PUZ - Construire service auto si funcțiuni complementare - este cel figurat in planșele U2 si U3 - Situația existenta, analiza funcționala, regim de înălțime, starea/durabilitatea clădirilor - scările 1:500 si 1:200 (scara ridicării topografice).

Zonificarea funcționala a teritoriului PUZ este stabilita in planșa U4 - Reglementari urbanistice si zonificare funcționala.

RLU stabilește reglementari specifice pentru teritoriul întocmire PUZ - Construire service auto si funcțiuni complementare - in cazul de fata alcătuit dintr-o singura unitate funcționala.

Terenul cuprins in teritoriul întocmire PUZ - Construire service auto si funcțiuni complementare este proprietate particulara, si este învecinat cu alte proprietăți particulare.

CAPITOLUL II - REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A

TERENURILOR

2.1 REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

1.    Pe teritoriul studiat, aferent întocmire PUZ - Construire service auto si funcțiuni complementare este permisă autorizarea construirii, conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare.

2.    Se interzice amplasarea de obiective și desfășurarea de activități cu efecte negative asupra

mediului.

AA

3.    In perimetrul întocmire PUZ - Construire service auto si funcțiuni complementare nu se vor realiza obiective noi care intră sub incidența prevederilor H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.


| WXAl^HOTARARE Ni'

1

tel. 0723 733 110, 0722 71 72 79, e-mail: asimptotic@gmail.com, web: wwvJ arcmfectus.ro ~

Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, Iași - tel. 0723 733110, CUI 24626541, J22/3142

4.    Procesul de colectare și evacuare a deșeurilor menajere se va realiza având în vedere norme și legislația în vigoare.

5.    Toate clădirile, indiferent de domeniul de activitate, vor fi prevăzute cu recipiente pentru colectarea deșeurilor, preferabil pentru colectarea selectivă.

6.    Operatorul de salubritate care are ca arie de deservire zona aferentă întocmire PUZ -Construire service auto si funcțiuni complementare trebuie să acționeze în sensul întreținerii igienei stradale.

7.    Colectarea apelor uzate se va face dc la toate clădirile din zonă prin racordarea la rețeaua de canalizare și vor fi epurate în stația de epurare a municipiului.

8.    Se recomandă utilizarea unui sistem de colectare a apelor meteorice separat de cel al apelor uzate menajere.

2.2 REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

1.    Acordarea dreptului de construire prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului este condiționată de asigurarea căilor de acces, a dotărilor publice și a echipamentelor tehnice necesare funcționării coerente a zonei.

2.    Dreptul de construire poate fi condiționat / respins în mod justificat, de către autoritatea publică competentă, indiferent de alte prevederi ale prezentei documentații și a regulamentului local de urbanism aferent, precum și în următoarele situații:

•    existența unui risc privind securitatea, sănătatea oamenilor sau neîndeplinirea condițiilor minime de salubritate;

•    prezența unor vestigii arheologice;

•    existența riscului de încălcare a normelor de protecție a mediului;

•    existența riscului de a afecta negativ patrimoniul construit, patrimonial natural sau peisajele valoroase;

•    existența riscurilor naturale de inundații sau alunecări de teren.

3.    Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele de siguranță ale altor funcțiuni, precum și a celor situate în zone de servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, cu gaze naturale, cu apă, a conductelor de canalizare, a căilor de comunicație și a altor lucrări de infrastructură se realizează în condițiile respectării legislației în vigoare (zone de protecție, distanțe de siguranță etc. - art. 11 din RGU, Anexa nr. 5.2. a R.L.U.).

4.    Asigurarea echipării tehnico - edilitare în localitate se va face conform articolului 13 din R.G.U.

5.    Autorizarea executării construcțiilor se va face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominanta a zonei conform articolului 14 din R.G.U.

6.    Autorizarea executării construcțiilor se va face cu condiția respectării indicilor maximi admiși ai P.O.T. și C.U.T. stabiliți prin documentațiile de urbanism și precizați în Certificatul de urbanism ( vezi art. 15 și Anexa nr. 2 din R.G.U.)

Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, Iași - tel. 0723 733110, CUI 24626541, J22/3142

2.3 REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

1.    Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare fata de punctele cardinale conform anexei nr. 3 din R.G.U.

2.    Conform Noului Cod Civil, se vor respecta condițiile de scurgere a apelor, servitutile de vedere și servitutile generate de prezumția de coproprietate asupra despărțiturilor comune.

3.    Se recomandă, din considerente estetice, evitarea constituirii de noi calcane vizibile de pe domeniul public.

4.    Amplasarea construcțiilor fata de aliniament

Aliniament - linia de demarcație între terenurile aparținând domeniului public și cele aparținând domeniului privat (linia gardului, a lotului, etc.)

Regim de aliniere - linia construcțiilor care urmărește fronturile construite ale clădirilor Clădirile propuse in zona studiata se vor amplasa retras fata de aliniament, din următoarele considerente:

- necesitatea creării unui spațiu de manevra in fata construcției.

Autorizarea executării construcțiilor se face numai daca înălțimea clădirii nu depășește distanta măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii fata de cel mai apropiat punct al aliniamentului propus (conform art. 23 din RGU).

Se va asigura coerenta fronturilor stradale în funcție de situația vecinătăților și a caracterului general al străzii.

5.    Distante minime obligatorii fata de limitele laterale și fata de limita posterioara a parcelei

Autorizarea executării construcțiilor este permisa daca se respecta:

a)    Distantele minime obligatorii conform Noului Cod Civil, respectiv 0,6 m fără ferestre si 2,00 m cu ferestre.

b)    Distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

c)    Conform OMS 119/2014, autorizarea unităților de tip service auto se pot autoriza daca distanta acestora fata de locuințe este de cel puțin 15,00 m. In cazul de fata aceasta este de cca 25 de metri, condiția fiind îndeplinita. Pentru cazul de fata:

Aliniamentele laterale ale clădirii vor fi de 3,5 m, pentru a permite accesul mașinilor de intervenție pe 3 laturi ale clădirii.

Aliniamentul posterior va fi 2,00 m, conform Noului Cod Civil.

6.    Amplasarea construcțiilor pe aceeași parcela. Distante minime obligatorii

Distantele între clădirile nealăturate pe aceeași parcela trebuie sa fie suficiente pentru a permite întreținerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, astfel încât sa nu rezulte nici un inconvenient legat de iluminarea naturala, însorire, salubritate, securitate în caz de seism.

Având in vedere învecinarea exclusiva cu alte unități de producție si servicii, distantele minime acceptate sunt egale cu jumătate din înălțime la cornișa a clădirii celei mai înalte ( H / 2 ) dar nu mai puțin de 3 m.

2.4 REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII.

1. Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor de orice fel este permisa numai daca:

Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, Iași - tel. 0723 733110, CUI 2462635T,“'J22?3I42

•    Exista posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incendiilor ( cf. art. 25 din R.G.U. ). Lățimea minima a accesului carosabil pe parcela va fi de 3.5 m. Caracteristicile acestor accese trebuie sa permită intervenția vehiculelor de stingere a incendiilor, conform prevederilor legislației in vigoare. In cazul documentației de fata, accesul pe parcela se va face printr-o cale de acces cu lățimea de 7,00 m, cu legătura cu strada Bularga.

•    Se asigura accese pietonale corespunzătoare importantei și destinației construcției ( cf. art. 26 din R.G.U.)

•    Pentru amenajarea acceselor carosabile se va solicita avizul administratorului drumului public din care se face accesul.

•    Staționarea autovehiculelor se va asigura în interiorul parcelelor, conform HCL 425 din

29.10.2007.

•    Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și capacitatea clădirilor și conform legislației în vigoare.

2.5 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO- EDILITARA.

1.    Este obligatorie racordarea construcțiilor noi la toate utilitățile disponibile în zonă. In cazul in care acestea nu exista in prezent, racordarea va fî obligatorie din momentul înființării acestora.

2.    Se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor, din spațiile mineralizate și din spațiile plantate cu gazon.

3.    La executarea rețelelor electrice se vor asigura spațiile necesare montării altor conducte (apă, canalizare, cabluri electrice), precum și păstrarea distanțelor de siguranță dintre acestea, respectând prevederile SR 8591 - 1997 Amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane executate în săpătură și în Normativul NTE007- 2008.

4.    La proiectarea și executarea rețelelor de telecomunicații se vor respecta prevederile Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice.

5.    Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele modeme de telecomunicații.

6.    Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră. Montarea acestor echipamente tehnice se execută în varianta de amplasare subterană, sau după caz, în incinte sau nișe ale construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor. în mod excepțional, este admisă amplasarea supraterană a echipamentelor tehnice aferente rețelei de distribuție a energiei electrice, fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare, atunci când amplasarea subterană a acestora este imposibilă sau nefezabilă din punct de vedere tehnico-economic, cf. prevederilor art. 45 din Legea nr. 123/2012.

7.    Se interzice amplasarea rețelelor de telecomunicații pe stâlpi de iluminat și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor.

8.    Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele de siguranță ale altor funcțiuni, precum și a celor situate în zone de servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, cu gaze naturale, cu apă, a conductelor de canalizare, a căilor de

Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, Iași - tel. 0723 733110, CUI 24626541, J22/3142

comunicație și a altor lucrări de infrastructură se realizează în condițiile respectării legislației în vigoare (zone de protecție, distanțe de siguranță etc. - Anexa nr. 5.2. a R.L.U.).

9. Lucrările de îmbunătățire, extindere sau mărire de capacitate a rețelelor edilitate se vor realiza de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu consiliile locale. Proprietatea asupra rețelelor tehnico - edilitare aflate în serviciul public, sunt proprietate publica a orașului, daca legea nu dispune altfel.

2.6 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

1.    Forma și dimensiunile minime admisibile ale parcelelor respecta următoarele condiții:

•    Adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea (deschiderea) acesteia;

•    Raportul între lățimea (deschiderea) și adâncimea parcelei să fie maxim 1/3.

•    Suprafața parcelei este mai mare decât 150 mp.

2.    Construirea pe parcele va fi reglementată în funcție de destinație și de caracteristicile specifice ale fiecărui tip de clădire. Densitatea ocupării și utilizării este reglementată prin intermediul indicilor urbanistici POT și CUT, stabiliți in documentația de fata.

3.    Regimul de înălțime al construcțiilor: Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului de înălțime prevăzut în prezentul PUZ. Regimul de înălțime este stabilit in prezentul PUZ, fără ca diferența de înălțime sa depășească cu mai mult de doua niveluri clădirile imediat învecinate (cf. art. 31 din R.G.U.)

2.7 REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI, ÎMPREJMUIRI, ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Parcajele:

1.    Parcajele aferente oricăror funcțiuni se vor asigura în afara spațiului public, în conformitate cu Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor în localități urbane - P 132 / 1993 ( și proiect nr. 6970 / N / 1992 - UrbanProiect) și respectarea prevederilor art. 33 și HCL 425 din

29.10.2007.

2.    Pentru documentația de fata s-a calculat necesarul de locuri de parcare pentru funcțiunea de service auto - conform HCL 425/2007, respectiv un loc de parcare pentru fiecare 30 mp de hala, precum si 1 loc de parcare/7 angajați pentru zona de birouri (corespunzător unui total estimat de 10-30 angajați):

-    pentru spatii de service auto se vor asigura 1 loc de parcare la 30 mp hala. Hala este estimata la cca 420 mp, respectiv vor fi necesare 14 locuri de parcare.

-    pentru spatii de birouri, cu 10-30 angajați, se vor asigura 1 loc de parcare la 7 angajați, plus un spor de 75%, respectiv 3 locuri de parcare (se estimează cca 15 angajați).

Spatiile verzi și plantate:

1. întreținerea și amenajarea spațiilor verzi publice este în sarcina deținătorului sau administratorului fiecărui teren în parte, conform destinației acestora.

Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, Iași - tel. 0723 733110, CUI 24626541, J22/3142

2. Se va asigura un procent minim de 20% de spațiu verde din totalul parcelei, conform anexei 6 din RGU, corespunzător spatiilor de servicii si producție.

împrejmuirile:

1.    Se vor respecta următoarele reguli:

•    în cazul clădirilor retrase fata de aliniament se recomanda garduri cu partea inferioara plina de 60 cm iar cea superioara de 1,80 cm, dublate spre interior cu gard viu (sau numai gard viu).

•    Gardurile dintre proprietăți pot fi realizate pe o înălțime de 2,00 - 2,40 m din materiale corespunzătoare sau elemente de vegetație, funcție de opțiunile proprietarilor.

•    Se pot adopta, acolo unde este cazul, soluții de împrejmuire prin folosirea elementelor de mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.).

2.    împrejmuirile vor fi tratate în funcție de specificul zonei, atât în ceea ce privește împrejmuirea către domeniul public, cât și împrejmuirea către vecini. De asemenea, ele trebuie să răspundă exigențelor Noului Cod Civil referitoare la prezumția de coproprietate asupra despărțiturilor comune.

Aspectul exterior al construcțiilor. Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul exterior nu depreciază cu aspectul general al zonei ( cf. art. 32 din R.G.U). Prescripțiile vor urmări:

•    Armonizarea construcțiilor noi cu cele învecinate ( finisaje, ritmări plin - gol, registre, regim de înălțime, detalii de arhitectura, tipul acoperirii și al învelitorii, etc.)

•    îmbunătățirea aspectului compozițional și arhitectural prin folosirea de materiale calitative si cu aspect urban.

•    Racordarea funcționala între clădiri sau între clădiri și amenajările exterioare cu caracter public.

2.8 REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA FATA DE OBIECTIVELE CU DESTINAȚIE SPECIALA.

1.    M.Ap.N. prin Statul Major General, M.I. și S.R.I. avizează documentația tehnica pentru autorizarea oricărei lucrări, daca urmează a se executa în vecinătatea obiectivelor speciale din intravilan - pe parcelele limitrofe, precum și pe cele situate pe cealaltă parte a străzilor învecinate cu incinta acestora. (Ordinul nr. 34 / N / M. 30 / 3422 / 4221 din 1995 al M.Ap.N, M.I. și S.R.I.).

2.    In cazul documentației de fata, nu exista nici un obiectiv cu destinație speciala in vecinătatea parcelei.

CAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALA

1.    Teritoriul studiat ce face obiectul PUZ-ului are o suprafața de 1005 mp si aparține intravilanului mun. Iași.

2.    Deoarece pe terenul studiat se propun funcțiuni complementare, și ținând cont de omogenitatea terenului și de suprafața redusa, aceasta va fi tratata ca o singura Unitate Teritoriala de

«h»™.».™.» tel. 0723 733 110, 0722 71 72 79, e-mail: asimptotic@gmail.com, web: www.architectus.ro Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, Iași - tel. 0723 733110, CUI 24626541, J22/3142

Referința. Reglementările zonei se pot studia și în planșa aferenta Regulamentului Urbanistic. Pe baza acestui regulament se vor elibera autorizații de construire.

3. In planșa U4 - Reglementari urbanistice - zonificare funcționala este specificata zona funcționala definita prin prezentul PUZ, ca: M4 - zona mixta cu regim mediu de înălțime, D+P+2 Hmax cornișa-

12,00 IM.

CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITATII FUNCȚIONALE

SECȚIUNEA I - GENERALITĂȚI

M4 - zona mixta cu regim mediu de înălțime, D+P+2 (4 nivele), Hmax cornișa=12,00 m.

SECȚIUNEA II - UTILIZARE FUNCȚIONALA

Art. 2 - Utilizări admise

2.1 Service auto;

2.3    Mobilier urban specific;

2.4    Alei carosabile și pieton ale, parcaje auto subterane si supraterane aferente funcțiunii;

2.5    Utilități pentru funcțiunile sus menționate;

2.6    Spatii anexe a funcțiunii de service auto: birouri, vestiare;

2.7    Spatii plantate.

ART 3 - Utilizări permise cu condiții

Nu sunt.

ART 4 - Interdicții de utilizare

4.1    Se interzice amplasarea de spatii de producție cu risc tehnologic;

4.2    Sunt interzise activități care intră sub incidența prevederilor H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;

4.3    Se interzice amplasarea spatiilor de învățământ si sănătate;

4.4    Se interzice amplasarea de locuințe, cu excepția celor de serviciu;

4.5    Se interzice amplasarea de spatii de gospodărie comunala (cimitir, groapa de gunoi).

SECȚIUNEA III : CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Art. 5 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament

5.1    Aliniament principal: 6,00 fata de limita de proprietate, respectiv 17,00 m fata de axul străzii Bularga.

5.2    în zona non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor.

Sos. Nicolinanr. 13, bl 938, ap 28, Iași - tel. 0723 733110, CUI 24626541, J22/3 142

6.1    Distanța minimă față de oricare dintre limitele laterale ale parcelei va fi de jumătate din înălțimea pana la cornișa, dar nu mai puțin de 3,00 m.

6.2    Distanța minimă față de limita posterioară a parcelei va fi de 3,00 m.

Art. 7 Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela

Distanta intre clădirile situate pe aceeași parcela va fi egala cu jumătate din înălțimea clădirilor, dar nu mai puțin de 3,00 m.

Art. 8 - Circulații și accese

8.1    S-a asigurat un acces carosabil cu lățimea de 6,00 m si un trotuar de 1,00 m din strada Bularga.

8.2    Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice (lățimi, geometrie, racorduri etc) trebuie să permită intervenția vehiculelor de pompieri, conform normelor specifice.

8.3    Se va solicita de către administrația locala, în cadrul documentațiilor de eliberare a autorizației de construcție planul de sistematizare verticala a întregii zone, urmărind - se în mod special :

•    asigurării pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe platformele cu circulații pietonale sau carosabile și canalizarea acestora;

•    interzicerea dirijării apelor pluviale către parcele învecinate; realizarea în mod judicios a platformelor carosabile și a parcajelor auto pe lot.

Art. 9 - Staționarea autovehiculelor si parcajele

9.1. Staționarea vehiculelor se va face în interiorul parcelei, atât in timpul realizării, cat si in timpul funcționarii construcției.

9.2 Stabilirea numărului de locuri de parcare s-a realizat conform HCL 425/2007 astfel:

Pentru suprafața de service auto, situata la parterul clădirii, care se estimează la cca 420 mp,

sunt necesare 1 loc de parcare/30 mp de hala, respectiv 14 locuri de parcare;

Pentru suprafața de birouri si anexe, situate la etajele 1 si 2, sunt necesare 1 loc de parcare/7

angajați, pentru o estimare de cca 14 angajați. La aceasta se adauga un spor de 75%, rezultând un necesar de 3 locuri de parcare.

Totalul de locuri de parcare necesar este de 17 locuri. Acestea se vor asigura majoritar in subsolul clădirii, cu accesul conform planșei anexate, existând posibilitatea suplimentarii acestora in caz de necesitate.

ART 10 - înălțimea maxima admisibila a clădirilor

înălțimea maxima a construcțiilor noi va fi 11,00 m la cornișa.

ART 11 - Aspectul exterior al clădirilor

11.1    Aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii.

11.2    Finisajele vor corespunde exigențelor actuale, ținând seama de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate.

11.3    Se vor evita pastișele și imitațiile de stiluri arhitecturale incompatibile cu programul.

11.4    Se interzice tratarea diferită a finisajului parterului de cel al nivelurilor superioare, sau a fațadelor lateral/posterioare diferit de cele principale.

.rhiteuu.oa.urb.niM. tel. 0723 733 110, 0722 71 72 79, e-mail: asimptotic@Rmail.com, web: www.architectus.ro Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, Iași - tel. 0723 733110, CUI 24626541, J22/3142

11.4    Se interzice tratarea diferită a finisajului parterului de cel al nivelurilor superioare, sau a fațadelor lateral/posterioare diferit de cele principale.

11.5    Se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor și anexelor.

11.6    Arhitectura noilor clădiri va ține seama de caracterul zonei și de caracteristicile clădirilor învecinate în ceea ce privește:

a.    volumetria - simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate direcțiile din care volumul este perceput în relație cu cadrul construit în care se inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice etc.;

b.    arhitectura fațadelor - armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forță verticale și orizontale și ca frecvență a elementelor-accent, armonizarea cu vecinătățile imediate ca proporții ale elementelor arhitecturale, ca relief al fațadei;

c.    materiale de construcție - armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei.

d.    culoare - armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianței cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului fațadelor etc.;

11.7    Pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe baza unor studii suplimentare.

ART 12 - Condiții de echipare edilitara

12.1. Toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare existente.

12.2    Se va utiliza un sistem de colectare a apelor meteorice separat de cel al apelor uzate menajere. Apele provenite de pe platformele auto vor fi filtrate printr-un separator de hidrocarburi cu decantor.

12.3    Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră. Montarea acestor echipamente tehnice se execută în varianta de amplasare subterană sau, după caz, în incinte sau nișe ale construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor. în mod excepțional, este admisă amplasarea supraterană a echipamentelor tehnice aferente rețelei de distribuție a energiei electrice, fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare, atunci când amplasarea subterană a acestora este imposibilă sau nefezabilă din punct de vedere tehnico-economic, cf. prevederilor art. 45 din Legea nr. 123/2012.

12.4    Nu se admit firide de gaze naturale sau tablouri electrice decât în zonele anexe, inaccesibile publicului larg și numai în nișe .

12.5. Sistematizarea verticala a terenului se va realiza astfel încât scurgerea apelor de pe acoperișuri, copertina și de pe terenul amenajat sa nu afecteze proprietățile învecinate.

12.6    Se interzice amplasarea rețelelor de telecomunicații sau de electricitate pe stâlpi de iluminat și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor.

12.7    Lucrările de racordare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiar.

12.8    Se vor respecta normele de protecție sanitară și tehnologică privitoare la amplasarea construcțiilor față de rețelele edilitare importante, în special față de liniile electrice aeriene. Amplasarea construcțiilor și realizarea amenajărilor în proximitatea acestor rețele vor trebui avizate de către administratorii acestora.

simptotic

arhitcctuta âi urbnnrsin


| 'ANfcXA 1^. HOTARE NR

tel. 0723 733 110, 0722 71 72 79, e-mail: asimptotic@gmail.com, web: www4rchrtectus.ro

Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, Iași - tel. 0723 733110, CUI 24626541, J22/3142

12.9 Se va asigura un iluminat adecvat funcțiunii și asigurării securității circulației în zonă.

ART 13 - Spatii libere și spatii plantate

13.1    Conform anexei 6 din RGU, se vor asigura minim de spatii verzi de 20% din suprafața parcelei.

13.2    Spațiile neconstruite și neocupate de accese, trotuare de gardă, alei, platforme etc. se înierbează și se plantează.

13.3    Se va evita impermeabilizarea exagerata a terenului pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor.

13.4    Pentru siguranța clădirii, arborii se plantează la o distanță de cel puțin 3,0 m de aceasta.

A

ART 14 - împrejmuiri

14.1    împrejmuirile spre strada vor fi transparente la maxim 1,80 m din care un soclu de 0,6 m.

14.2    împrejmuirile laterale si posterioare pot fi opace, cu inaltimea maxima de 2.2 m.

14.3    Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sârmei ghimpate.

14.4    împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile Noului Cod Civil cu privire la zidul comun.

SECȚIUNEA IV: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 17 - PROCENT MAXIM ADMISIBIL DE UTILIZARE A TERENULUI (POT)

Procentul de Ocupare a Terenului va fi maxim 50% pentru construcțiile noi.

Art. 18 - COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Coeficientul de Utilizare a Terenului va fi maxim 5,5 mc/mp (CUT volumetric) în cazul construcțiilor noi, respectiv 2,00 mpADC/mp teren.

Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare și utilizare a terenului a fost epuizată (prin utilizarea la maxim a POT și/sau CUT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar și în situația înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor.

Se va admite de către administrația locala, construcția de imobile noi , cu depășirea CUT-ului numai în cazuri justificate prin întocmirea de Planuri Urbanistice ce se vor aviza în ConsiliplifcocaK^ Iași și Consiliul Județean Iași.    ,4/ fs

. O--'

knfctl


Bilanț propus

SUPR. (mp)

PROCENT

Suprafața max. construibila

502,50 mp

50%

96%

Spatii verzi

201,00 mp

20%

Circulații si parcari interioare parcelelor

301,50 mp

30%

Total parcela construibila

1005 mp

100%

Cale de acces acordata prin Sentința

Civila nr. 194 din 19 mai 2014, cu deschiderea de 7,00 m.

45,93 mp

4%

TOTAL teren studiat.

1050,93 mp

100%


ALIN. PRINCIPAL : 17,40 m din axul str. Bularqa (6,00 m de la limita proprietății

ALIN. LAT: jumătate din inaltimea pana la cornișa, dar nu mai puțin de 3,00 m.

ALLNPOȘLMOm    HOITURI


Funcțiune: service auto si funcțiuni complementțRsr.AA Parcari: cf. HCL 425/29.10.2007:17 locuri.    »


LIMITE


-LIMITA ZONA DE STUDIU


- LIMITA PARCELA STUDIATA 1 - LIMITE CADASTRALE


ZONIFICARE (EXISTENT)


- LOCUINȚA COLECTIVA


■ANEXE


2/1


• ZONA LOCUINȚE COLECTIVE


HALE INDUSTRIALE - SPATII VERZI IN STARE BUNA


- SPATII VERZI DEGRADATE


ZONIFICARE - PROPUS


- SERVICE AUTO PROPUS


ZONA INDUSTRIALA


SPAȚIU VERDE

• TROTUARE, ALEI INTERIOARE PARCELEI

ALINIAMENTE


•ALINIAMENT

•ZONACONSTRUIBILA


CIRCULAȚII

- CAROSABIL IN STARE BUNA

- CIRCULAȚIE PIETONALA

ACCES AUTO

-ACCES PIETONAL

QZB - LOC DE PARCARE

-ZONA DE PROTECȚIE LINIE ELECTRICA


ZUINTA

P+4

'r CALE DE ACCES-

LIMITARE PROPRIETĂȚI

6.00


L00"


17.00


6.00


v V'/

WTRxl

ALINIAMEF


5Îmr


SEF PROIECT PROIECTAT DESENAT


arteO. RUSU: -

arh. Oi RUSA


Beneficiar


Denumire


SC EVOCAR ERL


A-


PVl - Construire service auto si anexe aferente


PFTpr 0503/11

■II    J, J /

ScaraȚ4:500

IcaZ

' Faza: PUZ


Amplasament


strada Calea Chisinaului nr. 22, jud. lași - nr. C.F. -149109

U3

Planșa

REGLEMENTARI URBANISTICE. ZONIFICARE FUNCȚIONALA