Hotărârea nr. 297/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata Iasi, Strada Sfantul Andrei nr. 8-10, numar cadastral 129415, intocmit in vederea mansardarii constructiei existente pe teren proprietate persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata Iasi, Strada Sfantul Andrei nr. 8-10, numar cadastral 129415, intocmit in vederea mansardarii constructiei existente pe teren proprietate persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 92916/16.09.2016 întocmita de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 395/17.02.2015;

Având în vedere cererea nr. 72029/ 06.08.2015 prin care S.C. Soferul Amator S.R.L.,

prin domnul Bargauanu Gheorghe, solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata - Iași, strada Sfanțul Andrei nr. 8-10, numar cadastral 129415;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi;

Având în Avizul de oportunitate nr. 370/22.05.2015;

Având in vedere Avizul unic al Consiliului Judetean nr. 67/PUZ/2016;

Având în vedere Avizul comisiei de urbanism din sedinta din 09.12.2016;

Având în vedere Avizul Arhitectului Șef nr. 6 din 23.08.2016;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009, cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, reactualizata;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata-Iasi, Strada Sfantul Andrei nr. 8-10, numar cadastral 129415, intocmit in vederea mansardarii constructiei existente pe teren proprietate privata persoana juridica.

(2)    Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 1036,00 mp, conform Contractului de vanzare cumparare nr. 3405/06.08.2003.

(3)    Indicatori urbanistici: UTR - CA4: POT=33,9%, CUT=1,55 mpADC/mp teren, Regim de inaltime:P+2E+M; Hmax.=14,40 m masurata de la CTA la atic.

(4) Anexa U2, plansa de reglementari urbanistice, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, S.C. Soferul Amator S.R.L., prin domnul Bargauanu Gheorghe (Iasi, str. Sfanțul Andrei nr. 8-10) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 297 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

Ca urmare a cererii adresate de S.C. ȘOFERUL AMATOR S.R.L. prin domnul BARGAUANU GHEORGHE cu sediul in Iași, STRADA SFANȚUL ANDREI NR. 8-10, înregistrată la nr. 72029 din 06.08.2015, în conformitate cu prevederile Legihir.

350/2 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

►mncâ/a l.1’. ziU I Al


AVTZ

Nr. 6 din 23.08.2016

pentru Planul urbanistic zonai-zona construita protejata pentru mansardare construcție existenta pe teren proprietate persoana juridica, generat de imobilul situat in Iași, STRADA SFANȚUL ANDREI NR. 8-10, NUMĂR CADASTRAL 129415

Inițiator: S.C. SOiLRULAMATOR S.R.L. prin domnul BARGAUANU GHEORGHE

Proiectant: SC ARH1GRAPH SRL IAȘI

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Alin Rubnicu

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.: Iași, STRADA SFANȚUL ANDREI NR. S-l 0, NUMĂR CADASTRAL 129415.

Suprafața terenului sîudb" prin RUZ este de 1036,00 mp, detinut de S.C. ȘOFERUL AMATOR S.R.L. prin domnul BARGAUANU GHEORGHE, conform contractului de vanzare cumpărare nr. 3405/06.08.2003.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

•    UTR CA -zona centrala situata in afara perimetrului de protecție a valorilor istorice si arhitectu-'- ! urbanistice,subzona CA 4_zona centrala cu clădiri medii(max.P/3), situata in a-: de pr< tectie a siluetei tradiționale a localității dinspre sesul Bahluiului.

•    regim de construire: discontinuu;

•    funcțiuni nr "dominante: funcțiuni de interes general - clădiri medii;

•    H max - inoNimea se limitează la maxim P+3 niveluri in scopul protejării siluetei de pe coroi^n Mitropoliei;

•    P.O.T.: mum . 502') ;

•    C.U.T : mo.y.4 mp ADC/mp teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 4,0 m ;

•    retrageri minime față de limitele laterale = 3,0 m;

•    retrageri n ime fa* de limitele posterioare = 5,0 m

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:- UTR: CA 4;

•    regim de construire: izolat;

•    funcțiuni predominante: clădire birouri;

•    H max =14,40 m măsurat de la CTA la atic; Regim de inaltime = P+2E+M;

•    POT max = 33,90%;

•    CUT max = 1,55 mc/mp teren;

•    retragerea minimă față de aliniament fata de strada Sf. Andrei = 7,10 m față de limita de proprietate si 10,60m din axul axul străzii SF. Andrei; fata de strada Leon Gheller =2,0 m față de limita de proprietate si 7,45m din axul axul străzii Leon Gheller;

•    retrageri minime față de limita laterala = 3,00m;

•    retrageri minime față de limita posterioara = 2,50 m;

•    circulații si accese: accesul se realizează din străzile Sf. Andrei si Leon Gheller;

•    echipare t onico-edilitară: zona este echipata cu utilitati.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 23.03.2016 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism Cement :estuia, fara recomandări.

Prezentul aviz est ? valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și bc uciaru! P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cup’ în R.' LZ. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu yrt 63 i    privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu

modificările și C” c tarile ulterioare.

Prezentul aviz n^e un muz tnbnir si poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pcntu autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi nurci după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor ace 'uia.

Prezentul aviz es*° vnlab'l de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de • •• amsm nr. 395 din 17.02.2015 ( valabil pina la 17.02.2017) emis de PRIMĂRIA MUUîu'un ,LU j p/\si.

Arhitect-șef,

Mh, CONSTANTIN CRISTIAN DUTU

ARHICRAPH

Nr Reg Corn J22/242‘20C3 e - m a11 srn 13 raph~4 @q " .3 i LQ


~:ar s.c. șoferul amator s.a. iași

NR. PROIECT 08/03.2015

’ Elaborare PUZ CP - Mansardare clădire existentă

DATA:

i Martie 2015

' ■ '    Municipiul lași. str. Sf. Andrei, nr. 8-10.

FAZA.

nr cad 11408. nr carte funciara 35638

P U Z - CP

PIESE SCRISE - MEMORII

! PAG. 26


VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

I. DISPOZIȚII GENERALE    >,

^'Aria de aplicare a regulamentului

^Elementele de regulament ale Planului Urbanistic Zonal pentru zona Construită R^dfejată. se refera exclusiv la terenul situat în intravilanul mun. lași, strada Sf. Andrei, fir 8-10. ce se constituie ca PUZ in vederea mansardarii unei clădiri existente, in baza C U nr 395 din 17 02.2015 - și se aplica umtatii teritoriale de referința delimitate pe planul de reglementari ce face parte integranta din prezentul regulament.

Beneficiar S.C ȘOFERUL AMATOR S.A. lași

1    Orice lucrare care inseamna săpătură in teren se va realiza numai in urma cercetări arheologice prealabile

2    Clădirile care se vor construi se vor aviza de către Comisia Zonala a Monumentelor Istorice

■    Alte prescripții complementare care pot acționa simultan cu regulamentul

Regulamentul aferent Planului Urbanistic Zonal pentru zona Construită Protejată reprezintă documentația de bază în aplicare prevederilor din P.U.Z.CP, având caracter de reglementare și care cuprinde prevederi referitoare la modul de ocupare si utilizare a terenurilor si construcțiilor de pe teritoriul localităților.

Prescripțiile cuprinse în Regulament sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor de pe întreaga suprafață de teren ce face obiectul P.U.Z.CP. Odată aprobat împreună cu memoriul general, regulamentul constituie act de autoritate al administrației publice locale

Regulamentul de urbanism este întocmit cu respectarea:

-    Regulamentul General de Urbanism (prescurtat în continuare R.G.U.) aprobat prin H.G 525/ 1996 cu modificările și completările ulterioare,

-    metodologie de elaborare și conținutul- cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P U Z CP), aprobat prin Ordin M.T.C.T. 562/ 2003

-    prevederilor cu caracter de reglementare cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului lași.

■    Divizarea în unități teritoriale de referință (U.T.R.) și alte subunități (după caz)

întrucât zona nu are diferențe de omogenitate (relief, funcțional, circulație, etc.) ea se constituie într-o singură Unitate Teritorială de Referință, CA - zona centrala aflata in afara perimetrului de protecție a valorilor istorice si arhitectural urbanistice, subzona CA4 - zona centrala cu clădiri medii (max P/3). situata in aria de protecție a siluetei tradiționale a localitatn dinspre sesul Bahluiului.

■    Alte condiționări (avize suplimentare)

Nu sunt necesare impunerea unor alte condiționări prin avize suplimentare în afara celor solicitate prin certificatul de urbanism, și incluse în documentație.

■    Definire P.O.T. și C.U.T.

Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) este definit ca raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădim sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor

sc ARHIGRAPHsrl

BENEFICIAR S.C. ȘOFERUL AMATOR S.A. IAȘI

NR. PROIECI

08 • 03 2015

PROIECT Elaborare PUZ CP - Mansardare clădire

DATA.

Nr.Reg.Com J22/242/2003 e-maii: arhiqraph74@qmail.com

existentă

Martie 2015

AMPLASAMENT. Municipiul iași. str. Sf. Andrei, nr. 8-10,

FAZA

nr cad. 11408, nr. carte funciara 35638

P UZ CP

VOi UM PIESE SCRISE - MEMORII

PAG 29

5.    P.O.T.

Procentul de ocupare a terenului va fi de 33.90%.

ajnlăA LA HOTĂRÂRE MR


6.    înălțimea construcțiilor    ___

înălțimea va putea varia în conformitate cu volumetria zonei și va fi:

- Regimul maxim de inaltime va fi P +2Et+M corespunzător unei inaltimi minime

la atic de 11.20 si maxime de 14.40 m

7.    aspectul exterior al clădirilor

Aspectul clădirii va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii și va fi subordonat cerințelor și prestigiului investitorilor și zonei.

Volumul construit va fi simplu și se vor armoniza cu vecinătățile imediate.

Fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală.

Se interzic imitații stilistice după arhitecturi străine zonei, pastișe, imitații de materiale sau utilizarea improprie a materialelor

8.    accese și circulații

Accesul mijloacelor de stingere a incendiilor se va face prin intermediul caiilor acces Strada Sf. Andrei, cu o lățime de 7.00 m sau strada Leon Gheller cu o lățime de 7.15 m.

Se va solicita de către administrația locală, în cadrul documentațiilor de eliberare a autorizației de construcție planul de sistematizare verticală a întregii zone, urmărindu - se în mod special :

-    asigurării pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe platformele cu circulații pietonale sau carosabile și canalizarea acestora;

-    terasarea terenului (platforme, ziduri de sprijin, etc.), pentru asigurarea colectării și canalizării apelor pluviale (rigole, canalizări, etc.);

-    realizarea în mod judicios a platformelor carosabile si a parcajelor auto (daca este cazul).

9.    staționări și pavaje

Staționarea vehicolelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

Pentru stabilirea numărului minim de locuri de parcare/ garare se va respecta H.C.L. a Primăriei Municipiului lași nr. 425/ 2007. Astfel se propun31 de locuri de parcare din care. 24 asigurate pe amplasamentul studiat si 7 asigurate prin declarație notariala pe terenul cu nr. cad. 5734, adresa: str. Sf. Andrei, nr. 8-10, aflat in proprietatea societății "ȘOFERUL AMATOR", lași.

10.    echipare cu rețele tehnico - edilitare

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare existente și se vor căuta soluții pentru a suplini lipsa unor rețele.

Se va acorda o atenție specială problemelor vizuale ridicate de transportul energiei.

Nu se admit firide de gaze naturale sau tablouri electrice decât în zonele anexe, inaccesibile publicului larg și numai în nișe .

sc ARH ICRAPHsrl

BENEFICIAR S.C. ȘOFERUL AMATOR S.A. IAȘI

NR PROIECT

08 / 03 2016

PROIECT' Elaborare PUZ CP -Mansardare clădire

Da FA.

Nr.Reg.Ccm J22/242/2003 e-maii. arhiqraph74{3}qmail.com

existentă

Martie 2015

AMPLASAMENT Municipiul lași. str. Sf, Andrei, nr. 8-10.

nr cad. 11408. nr. carte funciara 35638

FAZA.

P UZ - CP

VOLUM PiESE SCRISE - MEMORII

PAG. 30

Se va asigura în mod special evacuarea apelor pluviale de pe suprafețele de teren neconstruit prin rigole spre canalizare.

Imobilul se va racorda la rețeaua de canalizare existentă

Sistematizarea verticală a terenului se va realiza astfel încât scurgerea apelor

de pe acoperișuri, copertină și de pe terenul amenajat să nu afecteze proprietățile învecinate.

Se va asigura epurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin de pe platforme, circulații, parcaje.

Evacuarea deșeurilor rezultate in urma activitatilor gospodărești se va face cu pubele prin contract cu Salubris.

Se recomandă deasemenea:

,■ \ -se va asigura racordarea la sistemele moderne de telecomunicații bazate pe caWfi din fire optice;

-    racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

-    se va sigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

-    pentru toate branșamentele se va ține seama de condițiile și precauțiile impuse de structura geotehnică a terenului și de nivelul apelor freatice;

-    se interzice dispunerea antenelor TV - satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunem vizibile a cablurilor TV;

11.    spații libere și spații plantate

Suprafețele libere și plantate vor respecta bilanțul teritorial propus.

Se recomandă:

-    spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate;

-    pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

12.    spații amenajate cu rolul de a proteja, a securiza, a izola sau a racorda zona sau subzona P.U.Z.-ului față de vecinătăți agresive

împrejmuirile spre stradă nu sunt necesare in acest caz ■ Posibilități maxime de utilizare a terenului:

1.    C.U.T. admis

Coeficientul de utilizare a terenului admis va fi de maxim 1.50

2.    condiții de depășire a C.U.T.

Coeficientul de utilizare a terenului poate fi depășit conform art. 32 din Legea 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

„ (7) modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unități teritoriale de referință, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi finanțată de persoane juridice și/sau fizice. în această situație, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) propus de noua reglementare nu îl va putea depăși pe cel aprobat inițial cu mai mult de 20%, o singură dată;

SC ARH 16 RAP Hsrl


BENEFICIAR S.C. ȘOFERUL AMATOR S.A. IAȘI T Elaborare PUZ CP - Mansardare clădire


Nr.Reg.Com J22/242/2003 e-mail: arhigraph74@qmail.com


existentă

AMPLASÂMENT Municipiul iași, str. Sf Andrei, nr. 8-10.

nr cad. 11408, nr. carte funciara 35638

VOLUM PIESE SCRISE - MEMORII


...1.


NR PROIECT 08 i 03 2015 DATA.

Martie 2015

FAZA P.U.Z CP

RĂG."27 "


superioare) și suprafața parcelei (conform anexei nr. 2 la Legea 350 din 2001 cu modificările și completările ulterioare).

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) este definit ca raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință (conform anexei nr. 2 la Legea 350 din 2001 cu modificările și completările ulterioare).

Prin această documentație P.U.Z. CP sunt respectate regulile de bazăwppvif^TARftp^ modul de ocupare si utilizare a terenurilor conform R.G.U. aprobat prin H G. ^bZJ996 n /

II. DISPOZIȚII APLICABILE ÎN ZONĂ    ---

Unitatea de referință și caracterul acesteia

Unitate Teritorială de Referință (U.T.R.): CA - zona centrala aflata in afara

perimetrului de protecție a valorilor istorice si arhitectural urbanistice, subzona CA4 - zona centrala cu clădiri medii (max P/3), situata in aria de protecție a siluetei tradiționale a localității dinspre sesul Bahluiului.

■ Natura ocupării și utilizării terenului:

1.    ocuparea și utilizarea terenului

Terenul poate fi ocupat de construcții și amenajări.

Terenul poate fi utilizat pentru funcțiunea de locuire și servicii.

2.    tipuri admise de ocupare și utilizare

Sunt admise următoarele tipuri de ocupare și utilizare a terenului:

-    locuințe colective;

-    locuințe individuale in proprietate privata;

-    construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

-    amenajari aferente construcțiilor cu funcțiunea de locuire: cai de acces carosabil si pietonale, parcaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret;

-    se admit echipamente publice la parterul blocurilor de locuit cu următoarele condiții: sa se realizeze accesul separat al acestora fata de cel al locatarilor.

-    se admit la parterul blocurilor spatii comerciale exclusiv pentru aprovizionarea cu produse zilnice, numai la intersecții de străzi si in limitele unei raze de servire de 250 m;

3. tipuri interzise de ocupare și utilizare

Sunt interzise următoarele tipuri de ocupare și utilizare a terenului:

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

construcții provizorii de orice natură;

-    depozitare en gros;

-    depozitarea pentru vânzare a unor cantități de substanțe inflamabile sau toxice;

-    activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    depozitări de materiale refolosibile:

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    staționarea și gararea autovehicolelor în construcții multietajate;

SC ARHIGRAPH SRL

Nr Reg.Com J22/242/2G03 e-mad: arhiqraph74@gmaii.corn


BENEFICIAR S.C. ȘOFERUL AMATOR S.A. IAȘI

NR PROIEC.l 08/03 2015

PROIECT. Elaborare PUZ CP - Mansardare clădire

DATA.

existentă

Martie 2015

AMPLASAMENT Municipiul lași. str. Sf. Andrei, nr. 8-10.

FAZA

nrcad. 11408. nr. carte funciara 35638

PUZ- CP

Ot ‘ PIESE SCRISE- MEMORII

£ PAG.28


-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

4. condiționări diverse și protecții față de poluare și alte riscuri

Având în vedere situarea amplasamentului în afara zonei construite protejate, preconizează găsirea unor vestigii arheologice.

7 Se.va acorda o atenție deosebită la lucrări de sistematizare:

.^"te pot afecta amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente,

-    care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

* Condiții de ocupare a terenului:

1.    caracteristici ale parcelelor

Parcela va avea următoarele caracteristici.

- se păstrează dimensiunile parcelei, din punct de vedere al: formei (.poligonala), mărimii și dimensiurii'or.

Accesele pietonale si auto la amplasament, se vor asigura conform planșei de Reglementari Urbanistice si se vor face prin intermediul străzilor Sf. Anarei pe latura de E. respectiv strada Leon Gheller pe latura de S. Imobilul are o suprafața construita de cca 352 mp si va avea o arie desfasurata de cca 15820 mp.

2.    implantarea construcțiilor în raport cu căile de circulație

Regimul de aliniere al construcției este reprezentat în planșa de reglementări cu linie roșie punctată și au următoarele distanțe:

-    Aliniament principal fata de strada Sf Andrei - 7.10 m

-    Aliniament principal fata de strada Leon Gheller - 3.75    m

Aliniament principal fata limita proprietății

-    Limita fata de latura adiacenta străzii Sf. Andrei - 5.00    m

-    Limita fata de latura adiacenta străzii Leon Gheller - 2.00 m

3. implantarea construcțiilor în raport cu limitele separatoare ale parcelelor

Regimul de aliniere posterior al imobilului este la 2.50 m fata de limita proprietății, conform planșei U2;

Aliniamentul lateral al imobilului est poziționat la 3.00 m fata de limita de vest a terenului.

4. implantarea construcțiilor unele în raport cu altele pe aceeași parcelă

Distanțele între clădirile de pe aceeași parcelă trebuie să fie suficiente pentru a permite întreținerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, si să nu rezulte inconveniente legate de iluminarea naturală, însorire, salubritate, securitate în caz de situații de urgență. Distanțe minime conform Cod Civil, exceptând cazul în care se va realiza o singură clădire.

s c A R H 16 RA P H srl

Nr.Reg.Com. J22/242/2003 e-mail: arhiqraph74(5)qmail.com

BENEFICIAR : S.C. ȘOFERUL AMATOR S.A. IAȘI

NR. PROIECT: 08/03.2015

PROIECT: Elaborare PUZ CP - Mansardare clădire existentă

DATA:

Martie 2015

AMPLASAMENT: Municipiul lași, str. Sf. Andrei, nr. 8-10, nr cad. 11408, nr. carte funciara 35638

FAZA:

P.U.Z.- CP

VOLUM : PIESE SCRISE - MEMORII

PAG.31

(9)    planurile urbanistice zonale pentru zone construite protejate în integralitatea lor nu pot fi modificate prin alte planuri urbanistice decât cele elaborate de către autoritățile publice locale;

(10)    prin excepție de la prevederile alin. (9), sunt admise documentații de urbanism elaborate în baza unui aviz de oportunitate, inițiate de persoane fizice și juridice, care conțin modificări ale indicatorilor urbanistici în limita a maximum 20% și care nu modifică caracterul general al zonei „.

| ANtĂA lA HOTAR&RE NR

<■ ■ - . ■ ~


PROFIL STRADA


Strada Sf. Andrei11.20

Je la c t a.

14.40

Je la c t a.

33.9%

1.55


1

2

3

4


BILANȚ EXISTENT

mp

%

CONSTRUCȚII

352.00

33.90

PARCAJE

468.60

45.24

CIRCULAȚII PIETONALE

187.90

18.14

SPATII PLANTATE

27.11

2.72

TOTAL TERITORIU

ZONA STUDIATA

1035.61

1001.    INALTIMEA MINIMA

2.    INALTIMEA MAXIMA

3.    PROCENT DE OCUPARE TEREN

4.    COEFICIENT UTILIZARE TE REN

BILANȚ PROPUS

mp

%

CONSTRUCȚII

352.00

33.90

TROTUARE

125.00

12.07

CIRCULAȚII PIETONALE

62.90

6.07

PARCAJE

468.60

45.24

SPATII PLANTATE

27.11

2.72

TOTAL TERITORIU

ZONA STUDIATA

1035.61

100


NOTA: Inaltimea maxima (H.max) = 14.40 m masurata de la CTA la atic


LEGENDA:

LIMITA ZONA STRUDIATA PRIN PUZ LIMITA TERENULUI STUDIAT ALINIAMENTE PRINCIPALE


j ALINIAMENTE SECUNDARE


3 LIMITA DE PROPRIETATE ACCES AUTO ACCESE PIETON ALE

•    Aria construita

Ac existenta = 352 mp

Ac propusa = 352 mp (se menține aria propusa existenta)

Ac mansarda propusa = 336.25 mp

•    Aria desfasurata construita:

Adc existena = 1245.75 mp Adc propusa = 1582.00 mp

•    CALCUL LOCURI DE PARCARE

Conform normativului de parcari HCL 425/2007 in Mun. lași pentru clădiri de birouri, norma este de 1loc/50 mp ADC + un spor de 25 % la clădiri cu peste 100 de angajați 1582.00 / 50 = 31 locuri parcare necesare din calculul suprafeței desfășurate 25 % din 31 locuri = 7 locuri de plarcare suplimentare Total locuri parcare propuse = 38 locuri parcare

- 26 locuri de parcare asigurate pe sit;


CLĂDIRE EXISTENTA - CONTUR PARTER CLĂDIRE EXISTENTA - CONTUR ETAJE MANSARDA PROPUSA CLĂDIRI EXISTENTE TROTUARE CIRCULTII PIETONALE PARCAJE SPATII VERZI

PROPRIETATEA cu NR. CAD 51 se vor asigura un număr de 12 locuri de parcare

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

- r-

SEF PROIECT

arh. Alin Rubnicu

PROIECTAT

arh. Alin Rubnicu

DESENAT

stud. arh. Sarbu Paula

DATA

Martie 2015REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Beneficiar: S.C. ȘOFERUL AMATOR S.A. IASI

Elaborare PUZ CP

Titlu proiect: Mansardare construcție existenta str. Sf. Andrei, nr. 15A, jud. lași, nr. cad. 11408

Titlu planșa:    Reglementari Urbanistice

PROIECT NR

08/03.2015 FAZA P.U.Z.-CP


PLANȘA

U2