Hotărârea nr. 296/2016

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 179 mp, situat în Iaşi, str. Arcu nr. 18 B, precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului nr. 83/2016,

cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 179 mp, situat în Iași, str. Arcu nr. 18 B, precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 64337/16.06.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 110166/24.11.2015, prin care domnul Dobrea-Climec Bogdan în calitatea de mandatar pentru domnul Dobrea-Climec Niculai și doamna Dobrea-Climec Rodica solicită cumpărarea terenului în suprafață de 179 mp, situat în Iași, str. Arcu nr. 18 B alăturat imobilului proprietate din Iași str. Arcu nr. 18;

Avand in vedere Raportul de evaluare nr. 57685/31.05.2016 întocmit de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L.;

Având în vedere Procesul verbal nr. 29521/18.03.2016 al Comisiei de analiză a

solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Iasi nr. 909/24.09.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 179 mp, situat în Iași, str. Arcu nr. 18 B, identificat în sector cadastral 1, parcelele CP14/7, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba vanzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 179 mp, situat în Iași, str. Arcu nr. 18 B, alăturat imobilului proprietate situat în Iași, str. Arcu nr. 18.

Art.3 Se însușește raportul de evaluare a terenului situat în Iași, str. Arcu nr. 18 B, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 51,22 euro, respectiv 9.168 euro pentru toată suprafața de 179 mp, echivalentul a 41.453 lei, la care se va adăuga T.V.A.

Art.4 Se aprobă caietul de sarcini conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Cheltuielile privind întocmirea in formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de cumpărător.

Art.6 (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare.

(2) Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.7 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Comisiei de vanzare, Directiei

Generale Economice si Finatelor Publice Locale, domnilor Dobrea-Climec Bogdan (Iasi,

str. Arcu nr. 18) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.8 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către

Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Comisia de vanzare si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 296 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 296 din 29 septembrie 2016