Hotărârea nr. 294/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 825 mp, situat în Iaşi, Şos. Naţională nr. 55

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 825 mp, situat în Iași, Șos. Națională nr. 55

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 70594/06.07.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 39787/12.04.2016, prin care SC Mercur Mary SRL solicită concesionarea suprafeței de 825 mp teren situat în Iași, șos. Națională nr. 55, în vederea amenajării unor locuri de parcare;

Având în vedere Certificatul de urbanism înregistrat cu nr. 794/25.03.2016;

Având în vedere Procesul verbal nr. 45350/26.04.2016 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea terenurilor proprietatea Municipiului Iasi constituită prin Dispoziția nr. 707/2012 a Primarului Municipiului Iași și modificată prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași nr. 1291/02.11.2015;

Având în vedere Referatul nr. 92846/15.09.2016 al Comisiei de stabilire a redeventelor datorate in baza contractelor de concesiune teren, concesiuni directe si pentru licitatii constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi 212/15.07.2016;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 49149/10.05.2016, întocmit S.C. Diaconu si

Asociații S.R.L. în baza Contractului de servicii nr. 47877/05.05.2016;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere dispozitiile art. 15 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 825 mp, situat în Iași, șos. Națională nr. 55, identificat conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, compus din:

-    S1 - suprafața de 419 mp sector cadastral 11, parcelele CAT 1251 și CAT 1250/2;

-    S2 - suprafața de 365 mp sector cadastral 11, parcela CAT 1247;

-    S3 - suprafața de 41 mp sector cadastral 11, parcelele CAT 1249/2 și C 1249.

Art.2 Se însușește Raportul de evaluare nr. 57682/31.05.2016 întocmit pentru terenul

situat în Iași, șos. Națională nr. 55, în suprafață totală de 825 mp, care stabilește că valoarea unui mp de teren pentru:

-    S1 - suprafața de 419 mp are valoarea de 218,03 euro/mp, respectiv valoarea de 91.352 euro pentru toată suprafața, echivalentul a 412.128 lei;

-    S2 - suprafața de 365 mp are valoarea de 200,07 euro/mp, respectiv valoarea de 73.026 euro pentru toată suprafața, echivalentul a 329.447 lei;

-    S3 - suprafața de 41 mp are valoarea de 203,91 euro/mp, respectiv valoarea de 8.360 euro pentru toată suprafața, echivalentul a 37.717 lei.

Art.3 (1) Redevența valorică a concesiunii va fi stabilită în urma licitației publice și va fi plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

(2)    Valoarea de pornire la licitație este de 7000 Euro/an.

(3)    Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu, prin indexare cu indicele de inflație în cazul în care redevența se transformă în monedă naționala.

(4)    Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice.

Art.4 Durata concesionării va fi de 10 ani și poate fi prelungit pentru o perioadă determinata de timp, in functie de legislatia din domeniu, prin simplul acord de vointa al partilor.

Art.5 Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea terenului în suprafață de 825 mp, situat în Iași, șos. Națională nr. 55, cuprins în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă contractul cadru de concesionare conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concendentului.

Art.8 (1) Conform art. 36, alin. 1 și 2 din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, persoanele fizice și juridice care beneficiază de teren în condițiile prezentei hotărâri, sunt obligate să solicite emiterea autorizației de construire și să înceapă construcția în termen de cel mult un an de zile de la data încheierii contractului de concesiune.

(2) În cazul neîndeplinirii cumulative a obligațiilor menționate, contractul de concesiune își pierde valabilitatea.

Art.9 Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanta de Urgenta nr. 54/2006.

Art.10 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.11 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Comisiei de Licitatie, S.C. Mercur Mary S.R.L. (Iași, Sos. Naționala nr. 55) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.12 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Comisiei de Licitatie si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 294 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

4/ 4 la H.C.L. nr. 294 din 29 septembrie 2016