Hotărârea nr. 293/2016

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 588 mp situat in Iasi, Bulevardul Chimiei, nr. 85, sector cadastral 5, parcela CAT 652, precum si aprobarea concesionării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016,

cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 588 mp situat in Iasi, Bulevardul Chimiei, nr. 85, sector cadastral 5, parcela CAT 652, precum si aprobarea concesionării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 82148/11.08.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa cu nr. 51421/13.05.2016 prin care SC Tec Telecom SRL cu sediul in Iasi, str. Soseaua Pacurari, nr.4, bl.590 A, parter, solicita concesionarea terenului situat in Iasi, bulevardul Chimiei, nr. 85 A, in suprafata de 588 mp;

Avand in vedere Certificatul de Urbanism cu nr. 1516 din 13.05.2016;

Avand in vedere Raportul de evaluare al imobilului nr. 71702/11.07.2016, întocmit de SC Diaconu și Asociații SRL;

Avand in vedere Procesul verbal nr. 52021/16.05.2016 al Comisiei de analiză a

solicitărilor privind concesionarea terenurilor proprietatea Municipiului Iasi, constituită prin

Dispoziția Primarului Municipiului Iași nr. 707/2012, modificata prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași nr. 1291/02.11.2015;

Avand in vedere Referatul nr. 81879/10.08.2016 al Comisiei de stabilire a redeventelor datorate in baza contractelor de concesiune teren, concesiuni directe si pentru licitatii constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 212/15.07.2016;

Avand in vedere prevederile art. 15 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 588 mp, situat în Iași, bulevardul Chimiei nr. 85, identificat in sector cadastral 5, parcela CAT 652, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aprobă concesionarea prin licitație publică a imobilului având suprafața de 588 mp, situat în Iași, bulevardul Chimiei, nr. 85, identificat in sector cadastral 5, parcela CAT 652, identificat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se însușește raportul de evaluare al imobilului situat în Iași, bulevardul Chimiei, nr. 85, identificat in sector cadastral 5, parcela CAT 652, care stabilește valoarea de 32.241 euro, respectiv 146.147 lei si o valoare unitara de 54,83 euro/mp.

Art.4 (1) Redevența valorică a concesiunii va fi stabilita in urma licitatiei publice.

(2)    Valoarea de pornire la licitatie este de 3.000 euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plății.

(3)    Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu prin indexare cu indicele de inflație, în cazul în care redevența se transformă în monedă naționala.

(4)    Pe perioada derularii relatiilor contractuale, redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice.

Art.5 (1) Durata concesiunii este de 15 de ani.

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă determinata, in functie de legislatia din domeniu, prin simplul acord de voință al părților.

Art.6 Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea imobilului având suprafața de 588 mp, proprietatea privata a Municipiului Iași, situat în Iasi, bulevardul Chimiei nr. 85, identificat in sector cadastral 5, parcela CAT 652, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Se aproba contractul cadru de concesiune, cuprins in Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală, de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concendentului.

Art.9 (1) Conform art. 36, alin. 1 și 2 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, persoanele fizice și juridice, care beneficiază de teren în condițiile prezentei hotărâri, sunt obligate să solicite emiterea autorizației de construire și să înceapă construcția în termen de cel mult un an de zile de la data încheierii contractului de concesiune.

(2) În cazul neîndeplinirii cumulative a obligațiilor menționate, contractul de concesiune își pierde valabilitatea.

Art.10 Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanta de Urgenta nr. 54/2006.

Art.11 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.12 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si Finantelor Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.13 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 293 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

4/ 4 la H.C.L. nr. 293 din 29 septembrie 2016