Hotărârea nr. 292/2016

HOTĂRÂRE privind acordarea unor drepturi persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 341/2004 -Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor drepturi persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr.

341/2004 -Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989

9

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 94203 din 20.09.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere propunerile Comisiei pentru analiza solicitărilor formulate în temeiul Legii nr. 341/2004, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 212/2016, care au fost consemnate în Procesul Verbal nr. 81900/10.08.2016;

Având în vedere dispozitiile art. 5 din Legea nr. 341/ 2004-Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989;

Având în vedere Sentinta Civila nr. 466/2014 a Tribunalului Iasi dispusa in dosarul nr. 11505/99/2012 ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă închirierea, cu prioritate, fără licitație, către domnul Negru Vasile, a suprafetei de 100 mp teren, situat in stradela Sofia Nadejde nr. 31, pentru construirea unui spatiu comercial sau de prestari servicii.

Art.2 Se aprobă atribuirea in proprietate domnului Negru Vasile, a suprafetei de 500 mp teren, situat in stradela Sofia Nadejde nr. 31, pentru edificarea unei constructii avand destinatie de locuinta.

Art.3 întreaga suprafata de 600 mp teren situata in stradela Sofia Nadejde nr. 31 mentionat la art. 1 si art. 2 este identificata in lotul 1 din Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Se aprobă închirierea cu prioritate, fără licitație, către domnul Negru Gheorghe, a suprafetei de 100 mp teren, situat in stradela Sofia Nadejde nr. 31, pentru construirea unui spatiu comercial sau de prestari servicii.

Art.5 Se aprobă atribuirea in proprietate domnului Negru Gheorghe a suprafetei de 500 mp teren, situat in stradela Sofia Nadejde nr. 31, pentru edificarea unei constructii avand destinatie de locuinta.

Art.6 întreaga suprafata de 600 mp teren situata in stradela Sofia Nadejde nr. 31 mentionat la art. 4 si art. 5 este identificata in lotul 2 din Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.7 închirierea suprafețelor de teren se va face in conformitate cu prevederile Hotararilor de Consiliului Local privind taxele si impozitele locale.

Art.8 Taxele notariale pentru incheierea in forma autentica a contractelor de atribuire in proprietate a terenurilor, mentionate la art. 2 si art. 5 din prezenta hotarare, vor fi suportate in totalitate de beneficiari.

Art. 9 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractele care se vor încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.10 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, domnilor Negru Vasile si Negru Gheorghe și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.11 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 292 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 292 din 29 septembrie 2016