Hotărârea nr. 291/2016

HOTĂRÂRE privind dezmembrarea unui teren, proprietatea Municipiului Iasi, situat in intravilanul extins conform PUG, Trupul Ticau –Bojdeauca, Subtrup III, inscris in CF nr. 125606, in 2 loturi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea unui teren, proprietatea Municipiului Iasi, situat in intravilanul

extins conform PUG, Trupul Ticau -Bojdeauca, Subtrup III, inscris in CF nr. 125606, in 2 loturi

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 93973/20.09.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere documentatia tehnica cadastrala intocmita in vederea dezmembrarii terenului proprietatea Municipiului Iasi, situat in intravilanul extins conform PUG, Trupul Ticau -Bojdeauca, Subtrup III, inscris in CF nr. 125606, avizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi;

Având în vedere Decizia Civila nr. 548/2014, definitiva si irevocabila, dispusa in dosarul 12723/245/2012 al Tribunalului Iasi;

Având în vedere adresa nr. 5288/2015 a Serviciului Juridic - Compartimentul de Aplicare a Legilor Proprietatii;

Având în vedere adresa nr. 23041/23.03.2016 a Serviciului Gis Cadastru;

Având în vedere prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu

modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/2016, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă dezmembrarea unui teren in suprafata totala de 123.081 mp, proprietatea Municipiului Iasi, situat in intravilanul extins conform PUG, Trupul Ticau -Bojdeauca, Subtrup III, inscris in CF nr. 125606, in 2 loturi, conform documentatiei de dezmembrare avizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, care face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea punerii in aplicare a Deciziei Civile nr. 548/2014, definitiva si irevocabila a Tribunalului Iasi.

Art.2 Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa semneze actul autentic de dezmembrare al terenului ce face obiectul acestei hotarari.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Serviciului Juridic-Compartimentul de Aplicare a Legilor Proprietatii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Serviciul Juridic-Compartimentul de Aplicare a Legilor Proprietatii.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 291 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 291 din 29 septembrie 2016