Hotărârea nr. 290/2016

HOTĂRÂRE privind completarea inventarelor domeniilor public si privat ale Municipiului Iasi, insusite prin Hotararea Consiliului Local al Muncipiului Iasi nr. 84/2016 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarelor domeniilor public si privat ale Municipiului Iasi, insusite prin Hotararea Consiliului Local al Muncipiului Iasi nr. 84/2016 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 93552/19.09.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Procesul verbal de receptie pentru mijloace fixe independente nr.

91838/14.09.2016;

Având în vedere Procesul verbal de receptie pentru mijloace fixe independente nr.

91839/14.09.2016;

Având în vedere Procesul verbal de receptie pentru mijloace fixe independente nr.

91842/14.09.2016;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.

83/2016, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.

84/2016, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu

modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/31.03.2016, cu bunurile mobile de natura mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/31.03.2016, cu bunurile de natura mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corepunzator inventarul domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/2016, respectiv inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Tehnice si Investiti-Biroul Reglementare Transporturi Urbane, Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public, Directia Generala Tehnica si Investiti-Biroul Reglementare Transporturi Urbane, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 290 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

Bunuri mobile de natura mijloacelor fixe, ce completeaza HCL 84/31.03.2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi

Nr.

crt.

Denumirea

bunului

Valoare de inventar

Cod

clasificare

Durata

normala

de

functiona

re

Numar

de

inventar

1

Autobuz Isuzu Citibus

844.086,60

2.3.2.1.3.1,

8

4090

2

Autobuz Isuzu Citibus

844.086,60

2.3.2.1.3.1,

8

4091

3

Autobuz Isuzu Citibus

844.086,60

2.3.2.1.3.1,

8

4092

4

Autobuz Isuzu Citibus

844.086,60

2.3.2.1.3.1,

8

4093

5

Autobuz Euro Bus Diamond

736.830,00

2.3.2.1.3.1.

8

4094

6

Autobuz Euro Bus Diamond

736.830,00

2.3.2.1.3.1.

8

4095

7

Autobuz Euro Bus Diamond

736.830,00

2.3.2.1.3.1.

8

4096

8

Autobuz Euro Bus Diamond

736.830,00

2.3.2.1.3.1.

8

4097

9

Autobuz Euro Bus Diamond

736.830,00

2.3.2.1.3.1.

8

4098

10

Autobuz Euro Bus Diamond

736.830,00

2.3.2.1.3.1.

8

4099

11

Autobuz Euro Bus Diamond

736.830,00

2.3.2.1.3.1.

8

4100

12

Autobuz Euro Bus Diamond

736.830,00

2.3.2.1.3.1.

8

4101

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

Bunuri de natura mijloacelor fixe, ce completeaza HCL nr. 83/31.03.2016 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi

Nr.

crt.

Denumirea

bunului

Valoare de inventar

Cod

clasificare

Durata

normala

de

funcționare

Numar de inventar

1

Copertina

22.152,00

3.1.6.

10

61805

2

Copertina

22.152,00

3.1.6.

10

61806

3

Copertina

22.152,00

3.1.6.

10

61807

4

Copertina

22.152,00

3.1.6.

10

61808

5

Copertina

22.152,00

3.1.6.

10

61809

6

Copertina

22.152,00

3.1.6.

10

61810

7

Copertina

22.152,00

3.1.6.

10

61811

8

Copertina

22.152,00

3.1.6.

10

61812

9

Copertina

22.152,00

3.1.6.

10

61813

10

Copertina

22.152,00

3.1.6.

10

61814

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

5/ 5 la H.C.L. nr. 290 din 29 septembrie 2016