Hotărârea nr. 29/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ,al SC Tehnopolis SRL

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SC Tehnopolis SRL

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.02.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.10813/01.02.2016 întocmit de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere Bugetul activității S.C.”Tehnopolis” S.R.L. pe anul 2016;

Având în vedere Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli a S.C.”Tehnopolis” S.R.L. pe anul 2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar internațional;

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, modificată și completată;

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Tehnopolis S.R.L. conform Anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului județean al Județului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași; SC “Tehnopolis” SRL și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. “Tehnopolis” S.R.L.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Nr. 29 din 29 februarie 2016

Total consilieri locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an 2014

%

4=3/2

Prevederi an 2015

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

1

Venituri din exploatare

7.562,00

7.196,00

95,00

7.215,00

7.330,00

101,59

2.

Venituri financiare

3.

Venituri extraordinare

PRESEDINTE DE SEDINTA

AXINIA CONSTANTIN

Pagina 1 din 1

Data 16.03.2016 Ora09:34