Hotărârea nr. 289/2016

HOTĂRÂRE privind dezmembrarea unui teren, proprietatea Municipiului Iasi, situat in intravilanul extins conform PUG, Zona Ciric, sector cadastral 192, inscris in CF nr. 132803, in 37 loturi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea unui teren, proprietatea Municipiului Iasi, situat in intravilanul extins conform PUG, Zona Ciric, sector cadastral 192, inscris in CF nr. 132803, in 37 loturi

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 93818/19.09.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere documentatia tehnica cadastrala intocmita in vederea dezmembrarii terenului proprietatea Municipiului Iasi, situat in Zona Ciric, sector cadastral 192, inscris in CF nr. 132803, avizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Avand in vedere proiectul Municipiului Iasi ‘'Amenajare Zona de Agrement Ciric'';

Avand in vedere prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara ;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consilului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă dezmembrarea unui teren in suprafata totala de 559.973 mp, proprietatea Municipiului Iasi, situat in Zona Ciric, inscris in Cartea Funciara nr. 132803, in 37 de loturi, conform documentatiei de dezmembrare avizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se imputerniceste Primarul Municipiului Iași sa semneze actul autentic de dezmembrare al terenului ce face obiectul acestei hotarari.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Juridice, Directiei Dezvoltare si Proiecte Europene și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Serviciul Juridic.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 289 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 289 din 29 septembrie 2016