Hotărârea nr. 288/2016

HOTĂRÂRE privind dezmembrarea imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in B-dul Independentei nr. 1, inscris in CF nr. 138585, in 3 loturi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in B-dul Independentei nr. 1, inscris in CF nr. 138585, in 3 loturi

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 94108/20.09.2016, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere documentaia tehnica cadastrala intocmita in vederea dezmembrarii imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in Bd-ul Independentei nr. 1, inscris in CF nr. 138585, avizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Având în vedere Sentinta Civila nr. 1513/29.11.2014, definitiva si irevocabila, dispusa in dosarul nr. 7616/99/2010 al Tribunalului Iasi;

Avand in vedere adresa nr. 28039/16.03.2016 a Parohiei “Sf. Spiridon” Iasi;

Avand in vedere dispozitiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si compeltarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă dezmembrarea imobilului in suprafata totala de 36.589 mp, proprietatea Municipiului Iasi, situat in B-dul Independentei nr. 1, inscris in Cartea Funciara nr. 138585, in 3 loturi, conform documentatiei de dezmembrare avizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, care face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea punerii in aplicare a Sentintei Civile nr. 1513/29.11.2014, definitiva si irevocabila, dispusa in dosarul nr. 7616/99/2010 al Tribunalului Iasi.

Art.2 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze actul autentic de dezmembrare al terenului care face obiectul acestei hotarari.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Serviciului Juridic, Parohiei „Sf. Spiridon” Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Serviciul Juridic.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 288 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

9

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 288 din 29 septembrie 2016