Hotărârea nr. 286/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrarii imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in str. Lăpuşneanu nr. 20 A (fostă Bld. Independenţei nr. 16), in 19 loturi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezmembrarii imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in

str. Lăpușneanu nr. 20 A (fostă Bld. Independenței nr. 16), in 19 loturi

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 81569/09.08.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere planul de amplasament si releveele imobilului, intocmite de SC Grup Cinci SRL si avizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi;

Având în vedere adresa nr. 49000/12.07.2016 a Serviciului Gis Cadastru privind certificarea adresei postale a imobilului Policlinica Bolta;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 23 lit. f) și g), art. 131 alin. (1), respectiv art. 140 din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă dezmembrarea imobilului constructie si teren, proprietatea Municipiului lasi, situat in str. Lăpușneanu nr. 20 A (fostă Bld. Independenței nr. 16) -Policlinica Boltă, în 19 loturi, in baza documentației de dezmembrare avizată de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, conform Anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza:

1.1.    Imobilul cu suprafata totala desfasurata la sol de 5273 mp si teren aferent in suprafata totala de 2418 mp este compus din:

•    constructia C1 - Constructie Stomato Bolta - cabinete medicale, regim de inaltime D+P+4E cu suprafata desfasurata la sol de 5247 mp si teren aferent in suprafata de 2392 mp;

•    constructia C2 - Constructie Anexa, regim inaltime P, cu suprafata desfasurata la sol de 26 mp si teren aferent in suprafata de 26 mp;

1.2.    Constructia C1 - Constructie Stomato Bolta se dezmembreaza in urmatoarele Loturi :

>    Lot 1 - situat la demisol, cod unitate individuala 150338-C1-U1, avand suprafata construita de 41 mp, suprafata utila de 29.93 mp, cota indiviza din terenul cu suprafața de 2418 mp este de 20.83 (0.86%), nu detine cota indiviză din spatii de folosinta comuna;

>    Lot 2 - situat la demisol, cod unitate individuala 150338-C1-U2, avand suprafata construita de 307 mp, suprafata utila de 230.34 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comună de 7.07 mp (4.07%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 160.33 mp (6.63%);

>    Lot 3 - situat la demisol, cod unitate individuala 150338-C1-U3, avand suprafața construita de 345 mp, suprafata utila de 268.21 mp, cota indiviza din terenul cu suprafața de 2418 mp este de 186.69 (7.72%), nu detine cota indiviză din spatii de folosinta comuna;

>    Lot 4 - situat la demisol, cod unitate individuala 150338-C1-U4, avand suprafata construita de 129 mp, suprafata utila de 99.17 mp, cota indiviza din terenul cu suprafața de 2418 mp este de 69.03 (2.85%), nu detine cota indiviză din spatii de folosinta comuna;

>    Lot 5 - situat la demisol, cod unitate individuala 150338-C1-U5, avand suprafata construita de 325 mp, suprafata utila de 251.55 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 7.36 mp (4.23%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 175.09 mp (7.24%);

>    Lot 6 - situat la parter, cod unitate individuala 150338-C1-U6, avand suprafata construita de 81 mp, suprafata utila de 68.21 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 3.20 mp (1.84%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 47.48 mp (1.96%);

>    Lot 7 - situat la parter, cod unitate individuala 150338-C1-U7, avand suprafata construita de 79 mp, suprafata utila de 61.37 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 2.88 mp (1.66%), cota indiviza din terenul cu suprafața de 2418 mp de 42.72 mp (1.77%);

>    Lot 8 - situat la parter, cod unitate individuala 150338-C1-U8, avand suprafata construita de 69 mp, suprafata utila de 50.05 mp, cota indiviză din spatii de folosinta comuna de 2.64 mp (1.52%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 34.84 mp (1.44%);

>    Lot 9 - situat la parter, cod unitate individuala 150338-C1-U9, avand suprafata construita de 16 mp, suprafata utila de 10.51 mp, cota indiviză din spatii de folosinta comuna de 0.55 mp (0.32%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 7.32 mp (0.30%);

>    Lot 10 - situat la parter, cod unitate individuala 150338-C1-U10, avand suprafata construita de 384 mp, suprafata utila de 291.74 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 8.55 mp (4.92%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 203.06 mp (8.40%);

>    Lot 11 - situat la parter, cod unitate individuala 150338-C1-U11, avand suprafața construita de 373 mp, suprafata utila de 289.34 mp, cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp este de 201.39 mp (8.33%), nu detine cota indiviza din spatii de folosinta comuna;

>    Lot 12 - situat la etaj 1, cod unitate individuala 150338-C1-U12, avand suprafata construita de 475 mp, suprafata totala de 375.73 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 19.16 mp (11.02%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 253

mp (10.46 %);

>    Lot 13 - situat la etaj 1, cod unitate individuala 150338-C1-U13, avand suprafata construita de 214 mp, suprafata utila de 106.11 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 15.61 mp (8.98%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 73.86

(3.05%);

>    Lot 14 - situat la etaj 1, cod unitate individuala 150338-C1-U14, avand suprafata construita de 436 mp, suprafata utila de 345.20 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 10.12 mp (5.82%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 240.27

mp (9.94%);

>    Lot 15 - situat la etaj 2, cod unitate individuala 150338-C1-U15, avand suprafata construita de 500 mp, suprafata utila de 223.38 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 28.10 mp (16.17%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de

144.46 mp (5.97%);

>    Lot 16 - situat la etaj 2, cod unitate individuala 150338-C1-U16, avand suprafata construita de 343 mp, suprafata utila de 273.47 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 8.01 mp (4.61%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 190.35

mp (7.78%);

>    Lot 17 - situat la etaj 3, cod unitate individuala 150338-C1-U17 avand suprafata construita de 448 mp, suprafata utila de 365.87 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 10.71 mp (6.16%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 254

mp (10.53%);

>    Lot 18 - situat la etaj 3, cod unitate individuala 150338-C1-U18, avand suprafata construita de 183 mp, suprafata utila de 104.96 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 41.15 mp (23.68%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 73.06

mp (3.02%);

> Lot 19 - situat la etaj 4, cod unitate individuala 150338-C1-U19, avand suprafața construita de 25 mp, suprafata utila de 19.45 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 8.70 mp (5%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 13.52 mp

(0.58%).

Art.2 Se modifica corespunzator oricare alte hotarari de consiliu local referitoare la imobilul din str. Lăpușneanu nr. 20 A (fostă Bld. Independenței nr. 16);

Art.3 Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa semneze actul autentic de dezmembrare al terenului care face obiectul prezentei hotarari;

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 286 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

5/ 5 la H.C.L. nr. 286 din 29 septembrie 2016