Hotărârea nr. 285/2016

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016, privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 92 mp, situat în Iaşi, str. Atelierului nr. 12M, cvartal 14, parcela CAT 6499 precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016,

privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 92 mp, situat în Iași, str. Atelierului nr. 12M, cvartal 14, parcela CAT 6499 precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 80190/04.08.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 102567/2015, prin care SC Zago Serv SRL cu sediul Iasi în str. Pacurari nr. 141, bl. 593, sc. A, et. 6, ap. 17, prin reprezentant legal Mormeci Maria Magdalena, solicită cumpărarea terenului în suprafață de 92 mp, situat în Iași, str. Atelierului nr. 12M;

Având în vedere Raportul de evaluare 70740/07.07.2016 întocmit de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L.în baza Contractului de servicii nr. 47877/05.05.2016;

Având în vedere Procesul verbal nr. 52017/16.05.2016 al Comisiei de analiză a solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Iasi nr. 909/24.09.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 83/2016, privind inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 92 mp, situat în Iași, str. Atelierului nr. 12M, cvartal 14 parcela CAT 6499, proprietate privată a Municipiului Iași, conform Anexei 1 care face parte din prezenta hotarare.

Art.2 Se însușește Raportul de evaluare a terenului situat în Iași, str. Atelierului nr. 12M, cvartal 14 parcela CAT 6499, care stabilește că valoarea unui metru patrat de teren este de 103,03 euro, respectiv 9.479 euro pentru toată suprafața de 92 mp, echivalentul a 42.228 lei, la care se va adăuga T.V.A.

Art.3 Se aprobă Caietul de sarcini conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Cheltuielile privind încheierea in formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de cumpărător.

Art.5 (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare.

(2) Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Comisiei de vanzare,Directiei Economice si Finantelor Publice Locale, S.C. Zago Serv S.R.L. (cu sediul in Iasi, str. Pacurari nr. 141, bl. 593, sc. A, et. 6, ap. 17) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public, Comisia de vanzare si Directia Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 285 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 285 din 29 septembrie 2016