Hotărârea nr. 284/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate

privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 93286/16.09.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere dispozitiile Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 126/1997 privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași a spațiilor cu altă destinație decât locuință din fondul locativ de stat;

Avand in vedere măsurătorile efectuate de SC Grup Cinci SRL în baza Contractelor de prestări servicii;

Având în vedere prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă completarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași, cuprinse în anexa care face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 126/21.07.1997, după cum urmează:

1.1.    La numărul de ordine 69„ Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Arcu nr. 25, parter, județul Iași, având suprafață construită de 104 mp (suprafață utilă 85.84 mp) și teren în suprafață 26 mp (cota parte indiviză de 2.98%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 873 mp) identificat cu nr.cadastral 2336, înscris în Cartea Funciară nr. 122595”.

1.2.    La numărul de ordine 106 „Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Șos. Bucium nr. 17, bloc 2, etaj 1, județul Iași, având suprafață construită de 16 mp (suprafață utilă 11,95 mp) și teren în suprafață 5,33 mp (cota de 1,63%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 328 mp) identificat cu nr.cadastral 1326, înscris în Cartea Funciară nr. 138509”.

1.3.    La numărul de ordine 107 „Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Șos. Bucium nr. 17, bloc 2, demisol, județul Iași, având suprafață construită de 117 mp (suprafață utilă 90,60 mp) și teren în suprafață 39 mp (cota de 11,89%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 328 mp) identificat cu nr.cadastral 1326, înscris în Cartea Funciară nr. 138509”.

1.4.    La numărul de ordine 674 și 676 „Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în Municipiul Iași, Șos. Arcu nr. 85, bloc CL13, parter, județul Iași, având suprafață construită de 98 mp (suprafață utilă 79,53 mp) și teren în suprafață 10,88 mp (cota de 2,37%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 459 mp) identificat cu nr.cadastral 2267, înscris în Cartea Funciară nr. 130944”.

1.5.    La numărul de ordine 675 „Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Șos. Arcu nr. 85, bloc CL13, parter, județul Iași, având suprafață construită de 181 mp (suprafață utilă 138,05 mp) și teren în suprafață 20,11 mp (cota de 4,38%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 459 mp) identificat cu nr.cadastral 2267, înscris în Cartea Funciară nr. 130944”;

1.6. La numărul de ordine 859 „Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Șos. Nicolina nr. 25, bloc 957, demisol, județul Iași, având suprafață construită de 261 mp (suprafață utilă 221.67 mp) și teren în suprafață 32.62 mp (cota de 5.08%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 642 mp) identificat cu nr.cadastral 1267, înscris în Cartea Funciară nr. 125012”.

Art.2 Se modifică în mod corespunzător oricare alte hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași privind imobilele de la adresele menționate în prezenta hotărâre.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 284 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 284 din 29 septembrie 2016