Hotărârea nr. 283/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Municipiului Iaşi însuşit conform Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 83/31.03.2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în

domeniul privat al Municipiului Iași însușit conform Hotărârii Consiliului Local Iași

nr. 83/31.03.2016

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 57138/23.06.2015, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 83/31.03.2016 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere măsurătorile efectuate de SC Grup Cinci SRL, anexate la prezenta hotarare;

Având în vedere prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă completarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Municipiului Iași și cuprinse în Anexa 1.2. care face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 83/31.03.2016, după cum urmează:

1.1.    La numerele de ordine 7 și 119 „Spațiu comercial proprietate privată a Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Piața Unirii nr. 6, bloc 6, sc.A, subsol, parter și mezanin, județul Iași, având suprafață construită totală de 291 mp (suprafață utilă 217,16 mp) și teren aferent în suprafață totală de 36,38 mp din imobilul (teren intravilan cu suprafața 1420 mp) identificat cu nr.cadastral 474, înscris în Cartea Funciară nr. 121269, după cum urmează:

a)    Spațiu comercial situat la subsol având suprafața construită de 97 mp (suprafață utilă de 84,59 mp) și teren cu suprafața de 12,13 mp (cota indiviză aferentă de 0,85%);

b)    Spațiu comercial situat la parter având suprafața construită de 109 mp (suprafață utilă de 98,18 mp) și teren cu suprafața de 13,62 mp (cota indiviză aferentă de 0,96%);

c)    Spațiu comercial situat la mezanin având suprafața construită de 85 mp (suprafață utilă de 34,39 mp) și teren cu suprafața de 10,63 mp (cota indiviză aferentă de 0,75%)”.

1.2.    La numerele de ordine 10 și 113 „Spațiu comercial proprietate privată a Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. I.C.Brătianu nr. 36, parter, județul Iași, având suprafață construită de 92 mp (suprafață utilă 74,68 mp) și teren aferent în suprafață de 10,22 mp (cota parte indiviză de 1,53%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 666 mp) identificat cu nr.cadastral 60, înscris în Cartea Funciară nr. 128379.”

1.3. La numărul de ordine 180 „Teren cotă indiviză aferent portic situat în Municipiul

Iași, Șos. Nicolina nr. 25, bloc 957, parter, județul Iași, cu suprafața de 6,88 mp (cota parte indiviză de 1,07%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 642 mp) identificat cu nr.cadastral 1267, înscris în Cartea Funciară nr. 125012”.

Art.2 Se modifică în mod corespunzător oricare alte hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași privind imobilele de la adresele menționate în prezenta hotărâre.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 283 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 283 din 29 septembrie 2016