Hotărârea nr. 282/2016

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către instituţia publică Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință către instituția publică Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul propus si adoptat in unanimitate in plenul sedintei Consiliului Local, conform caruia durata contractului de comodat prevazut la articolul nr. 2 din prezenta hotarare sa fie de doi ani;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 91759/14.09.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 258/30.10.2013 privind atribuirea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a unui spațiu din str. Smîrdan nr. 5, al cărui termen expiră la 30.10.2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 620/2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funționare a Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 76/31.03.2016 privind atribuirea unor spații către asociații și fundații;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se revocă art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 76/31.03.2016 prin care se aprobă ca spațiul cu suprafața de 11,89 mp situat în Piața Unirii nr. 12, parter să fie utilizat de către Biroul Proiecte de Dezvoltare Turistică.

Art.2 Se atribuie în folosință gratuită, pe baza unui contract de comodat, către instituția publică Agenția Națională pentru Locuințe, spațiul cu altă destinație decât locuință situat în Municipiul Iași, Piața Unirii nr. 12, parter, județul Iași, având suprafața utilă de 11, 89 mp, pentru o perioadă de 2 ani, în vederea relocării biroului din str. Smîrdan nr. 5, parter.

Art.3 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de comodat încheiat în baza prezentei hotărâri.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Agentiei Nationale pentru Locuinte, Biroului Cooperare Econmica si Turism și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Biroul Cooperare Economica si Turism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 282 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 282 din 29 septembrie 2016