Hotărârea nr. 281/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 3,70 mp, având numar cadastral 2820 înscris în Cartea Funciară 123715 a UAT Iaşi, situat în Iaşi, strada Silvestru nr. 1, bloc L2, parter

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 3,70 mp, având numar cadastral 2820 înscris în Cartea Funciară 123715 a UATIași, situat în Iași, strada Silvestru nr. 1, bloc L2, parter

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 91592/13.09.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere solicitarea nr. 40125/13.04.2016 formulată de Stoica Daniela Carmen;

Avand in vedere Raportul de evaluare nr. 69143/01.07.2016 întocmit de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L.;

Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 83/31.03.2016 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere Procesul verbal nr. 78496/29.07.2016 al Comisiei de analiză a

solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Iasi nr. 1047/27.07.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba vânzarea terenului situat în Municipiul Iași, strada Silvestru nr. 1, bloc L2, parter, județul Iași, în suprafată de 3,70 mp, având nr. cadastral 2820 înscris în cartea funciară 123715 a UAT Iași, proprietatea privată a Municipiului Iași.

Art.2 Se însușește Raportul de evaluare nr. 69143/01.07.2016 întocmit de SC Diaconu și Asociații SRL, prin care se stabilește valoare fără TVA a terenului menționat la art.1 din prezenta hotărâre, estimat la prețul de 1164 Euro (314,58 euro/mp), echivalentul a 5245 lei (la cursul valutar de 4,5210 lei/1 Euro valabil la data de 30.06.2016).

Art.3 Se mandatează Comisia pentru vânzarea bunurilor proprietate privată a Municipiului, constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 212/15.07.2016 să organizeze și să desfășoare procedura de vânzare a terenului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4 (1) Comisia va vinde terenul la un pret care nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin Raportul de evaluare însușit la art. 2 al prezentei hotărâri.

(2)    Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 292, alin (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal.

(3)    Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

(4)    Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.5 Proprietarul construcției edificată pe acest teren va beneficia de dreptul de preemțiune prevăzut la art. 123 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată.

Art.6 (1) În situatia în care proprietarul constructiei nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice.

(2) Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art.7 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare.

Art.8 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Comisiei de vanzare, doamnelor Stoica Daniela Carmen si Stoica Catalina Nicoleta (ambele cu domiciliul in Iasi, str. Silvestru nr. 3, bloc L3, et. 8, ap. 4) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale si Comisiei de vanzare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 281 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 281 din 29 septembrie 2016