Hotărârea nr. 280/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale imobiului, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in str. Ciurchi nr. 111, in vederea realizarii proiectului “Amenajare Cresa si Gradinita”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale imobiului, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in str. Ciurchi nr. 111, in vederea realizarii proiectului “Amenajare Cresa si Gradinita”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 95763/23.09.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere planul de amplasament si releveele imobilului, intocmite de SC Grup Cinci SRL;

Avand in vedere proiectul Municipiului Iasi “Amenajare cresa si gradinita in imobilul situat in str. Ciurchi nr. 111”;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 84/2016 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba modificarea elementelor de identificare ale imobilului situat in str. Ciurchi nr. 111, proprietate publica a Municipiului Iasi, conform Hotararii Consiliului Local nr. 84/2016 - Anexa 1.1., in sensul ca acestea sunt urmatoarele:

•    teren construit si neconstruit: suprafata totala 3388 mp;

•    constructie C1, regim de inaltime S+P+E, suprafata construita la sol 369 mp, suprafata construita desfasurata 1085 mp, suprafata utila totala de 880.43 mp, compusa din:

-    subsol: suprafata construita 347 mp, suprafata utila 274.95 mp

-    parter: suprafata construita 369 mp, suprafata utila 309.40 mp

-    etaj: suprafata construita 369 mp, suprafata utila 296.08 mp;

•    constructie C2, regim de inaltime S+P+E, suprafata construita la sol 458 mp, suprafata construita desfasurata 1106 mp, suprafata utila totala de 882.04 mp, compusa din:

-    subsol: suprafata construita 190 mp, suprafata utila 140.09 mp

-    parter: suprafata construita 458 mp, suprafata utila 372.06 mp

-    etaj: suprafata construita 458 mp, suprafata utila 369.81 mp;

•    constructie C3 - anexa din metal, suprafata construita 2 mp;

•    constructie C4 - anexa din metal, suprafata construita 7 mp;

• constructie C5 anexa din metal, suprafata construita 17 mp;

• constructie C6 anexa din metal, suprafata construita 13 mp.

Art.2 Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzător Hotararea Consiliului Local nr. 84/2016.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Tehnice si Investiii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Directia Generala Tehnica si Investitii.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 280 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 280 din 29 septembrie 2016