Hotărârea nr. 28/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi și a estimărilor pentru anii 2017-2018

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2017-2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de către Direcția GeneralaTehnică si Investitii;

Având în vedere Memoriul justificativ întocmit de R.A.T.P. Iași;

Având în vedere Bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.T.P. Iași pe anul 2016 si estimările pe anii 2017-2018;

Având în vedere Ordinul nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară si Ordonanta nr.11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013;

1 / 2 la H.C.L. nr. 28 din 29 februarie 2016

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor

autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Public Iași si estimările pentru anii 2017-2018 .

Art. 2. Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi, Regiei Autonome de Transport Public Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Regia Autonoma de Transport Public Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 28 din 29 februarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

18

Împotrivă

6

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 28 din 29 februarie 2016

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5

Anexa 1 HCL 28/2016


Cod unic de înregistrare: RO 1976041

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat an 2015

Propuneri an 2016

%

Estimări an 2017

(102,50 %)

Estimări an 2018

(102,30 %)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE

(Rd.1 = Rd.2+Rd.5+Rd.6 )

1

85.525

97.966

114,55

100.415

102.725

102,50

102,30

1

Venituri din exploatare, din care:

2

83.625

97.907

117,08

100.355

102.663

102,50

102,30

a)

subvenții cf. prevederilor legale în vigoare

3

32.107

39.250

122,25

40.231

41.157

102,50

102,30

b)

transferuri cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0

0

2

Venituri financiare

5

1.900

59

3,11

60

62

102,50

102,30

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

78.960

96.690

122,45

99.107

101.387

102,50

102,30

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

78.916

96.636

122,45

99.052

101.330

102,50

102,30

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

32.315

37.953

38.902

39.797

102,50

102,30

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

973

1.054

108,32

1.080

1.105

102,50

102,30

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

39.266

50.695

129,11

51.962

53.158

102,50

102,30

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

32.055

41.489

129,43

42.526

43.504

102,50

102,30

C1

ch. cu salariile

13

30.149

37.898

125,70

38.845

39.739

102,50

102,30

C2

bonusuri

14

1.906

3.591

188,41

3.681

3.765

102,50

102,30

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control , comisii și comitete

17

106

120

113,21

123

126

102,50

102,30

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale

18

7.105

9.086

127,88

9.313

9.527

102,50

102,30

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

6.362

6.934

108,99

7.107

7.271

102,50

102,30

2

Cheltuieli financiare

20

44

54

122,73

55

57

102,50

102,30

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0,00

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

6.565

1.276

19,44

1.308

1.338

102,50

102,30

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

225

209

214

92,89

102,30

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE

PROFIT, din care:

24

6.565

1.051

16,01

1.077

1.102

102,50

102,30

1

Rezerve legale

25

328

64

19,51

66

67

102,50

102,30

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat an 2015

Propuneri an 2016

%

Estimări an 2017

(102,50 %)

Estimări an 2018

(102,30 %)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

6.237

987

15,82

1.012

1.035

102,50

102,30

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29

30

0

0

0

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului

economic în exercițiul financiar de

referință

31

0

0

0

0

0

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de

stat sau local, în cazul regiilor

autonome, ori dividende cuvenite

acționarilor în cazul societăților/

companiilor naționale și societăților cu

capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

0

0

a)

-dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0

0

0

b)

-dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0

0

0

c)

-dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile

prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se

repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

0

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN

FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

0

0

0

0

a)

Cheltuieli materiale

38

0

0

0

0

0

b)

Cheltuieli cu salariile

39

0

0

0

0

0

c)

Cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

0

0

d)

Cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

0

0

0

0

0

e)

Alte cheltuieli

42

0

0

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

379

18.614

4.911

4.000

3.000

21,49

75,00

1

Alocații de la buget

44

0

12.000

0

0

alocații bugetare aferente plăților din anii anteriori

45

0,00

0

0

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

379

6.614

1.745,12

4.000

3.000

60,48

75,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.434

1.434

100,00

1.434

1.434

100,00

100,00

2

Nr. mediu de salariați total

49

1.242

1.405

113,12

1.405

1.405

100,00

100,00

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat an 2015

Propuneri an 2016

%

Estimări an 2017

(102,50 %)

Estimări an 2018

(102,30 %)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

3

știgul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

(Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.151

2.461

114,41

2.522

2.580

102,50

102,30

4

știgul mediu lunar pe salariat

determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.023

2.248

111,12

2.304

2.357

102,50

102,30

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/49)

52

67.331

69.685

103,50

71.427

73.070

102,50

102,30

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000

54

923

987

106,90

987

987

100,00

100,00

8

Plăți restante

55

243.784

232.824

95,50

222.824

208.785

95,70

93,70

9

Creanțe restante

56

32.765

32.437

99,00

31.585

30.005

97,37

95,00

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași

ANEXA 2 HCL 28/2016


- In insolventa -in insolvency - en procedure collective Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 1976041

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

- mii lei -

Nr.crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2014

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an 2016

%

%

Aprobat

Preliminat

dn care:

7=6/5

8=5/3a

Conform

HG/Ordin

comun

Conform

H.C.L.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b I

II 6c

6d

7

8,00

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd. 22+Rd.28 )

1

84.980

0

87.866

85.525

23.271

48.044

68.052

97.966

114,55

100,64

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)

2

84.936

0

87.826

83.625

23.260

48.023

68.008

97.907

117,08

98,46

a)

din produc ția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

47.573

0

51.754

46.167

12.290

25.545

36.465

52.881

114,54

97,04

a1)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

0

a2)

din servicii prestate (Cont 704)

5

44.927

0

49.131

43.518

11.600

24.100

34.600

50.322

115,63

96,86

a3)

din redeven țe și chirii (Cont 706)

6

1.402

0

1.523

1.410

430

870

1.140

1.530

108,51

100,57

a4)

alte venituri (Cont 708)

7

1.244

0

1.100

1.239

260

575

725

1.029

83,05

99,60

b)

din vânzarea mărfurilor (Cont 707)

8

49

0

15

56

480

1.218

1.258

1.300

2.321,43

114,29

c)

din subven ții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

29.592

0

30.550

32.107

9.400

19.100

27.200

39.250

122,25

108,50

c1

subven ții, cf. prevederilor legale în vigoare(Cont 741)

10

29.592

0

30.550

32.107

9.400

19.100

27.200

39.250

122,25

108,50

c2

transferuri , cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

din produc ția de imobilizări (Cont 722)

12

72

0

0

0

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului produc ției executate (cont 711)

13

75

0

60

31

20

25

30

36

116,13

41,33

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

7.575

0

5.447

5.264

1.070

2.135

3.055

4.440

84,35

69,49

f1)

din amenzi și penalități (Cont 7581)

15

121

0

0

12

0

0

0

0

0,00

9,92

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Cont 7583) (Rd.17+Rd.18), din care:

16

42

0

0

0

0

0

0

0

0,00

-active corporale

17

42

0

0

0

0,00

-active necorporale

18

0

0

0

0

f3)

din subven ții pentru investiții (Cont 7582 +7584)

19

6.715

0

5.381

4.616

1.050

2.100

3.000

4.370

94,67

68,74

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

f5)

alte venituri (Cont 7582 +7588)

21

697

0

66

636

20

35

55

70

11,01

91,25

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25

+Rd.26+Rd.27), din care:

22

44

0

40

1.900

11

21

44

59

3,11

4.275,37

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

din diferențe de curs (Cont 765)

25

27

0

30

53

6

13

33

43

81,13

196,30

d)

din dobânzi (Cont 766)

26

0

0

3

46

3

5

7

10

21,74

e)

alte venituri financiare (Cont 767+768+7418)

27

17

0

7

1.801

2

3

4

6

0,33

10.594,12

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

83.615

0

86.628

78.960

23.663

47.860

70.646

96.690

122,45

94,43

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

83.561

0

86.588

78.916

23.649

47.833

70.606

96.636

122,45

94,44

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.41+Rd.47), din care:

31

35.280

0

38.002

32.314

9.532

19.567

27.666

37.953

117,45

91,59

A1

Cheltuieli privind stocurile

32

30.266

0

32.421

26.978

8.170

16.458

23.348

32.046

118,79

89,14

a)

Cheltuieli cu materiile prime

33

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

Cheltuieli cu materialele consumabile (Cont 602), din care:

34

25.047

0

24.562

21.024

5.700

11.500

17.100

23.496

111,76

83,94

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb (Cont 6024)

35

1.643

0

1.809

1.398

450

850

1.200

1.573

112,52

85,09

b2)

cheltuieli cu combustibilii (Cont 6022)

36

17.207

0

16.748

13.828

3.500

7.300

10.300

15.419

111,51

80,36

Nr.crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2014

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an 2016

%

%

Aprobat

Preliminat

dn care:

Conform

HG/Ordin

comun

Conform

H.C.L.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

7=6/5

8=5/3a

0

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b I

II 6c

6d

7

8,00

c)

Cheltuieli privind materialele de natura ob.de inventar (Cont 603)

37

273

0

953

188

90

140

190

450

239,36

68,86

d)

Cheltuieli privind energia și apa (Cont 605)

38

4.899

0

6.891

5.718

1.900

3.600

4.800

6.800

118,92

116,72

e)

Cheltuieli privind mărfurile (Cont 607)

39

47

0

15

48

480

1.218

1.258

1.300

2.708,33

102,13

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45+46), din care:

40

1.026

0

1.266

1.115

363

777

1.111

1.585

142,15

108,67

a)

Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (Cont 611)

41

526

0

619

560

150

330

440

628

112,14

106,46

b)

Cheltuieli privind chiriile (Cont 612) (Rd.43+Rd.44), din care:

42

12

0

15

11

3

7

11

15

136,36

91,67

b1)

-către operatorii de capital integral/majoritar de stat

43

0

0

0

0

b2)

-către operatorii cu capital privat

44

12

0

15

11

3

7

11

15

136,36

91,67

c)

Prime de asigurare (Cont 613)

45

488

0

632

544

200

410

610

872

160,29

111,48

d)

Cheltuieli privind pregatirea profesionala (cont 615)

46

0

0

0

0

10

30

50

70

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd 49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64 +Rd.68+Rd.69 + Rd.70+Rd.79), din care:

47

3.988

0

4.315

4.221

999

2.332

3.207

4.322

102,39

105,84

a)

Cheltuieli cu colaboratorii (Cont 621)

48

81

0

95

98

25

55

80

105

107,14

120,99

b)

Cheltuieli privind comisioanele și onorariul (Cont 622), din care:

49

13

0

27

14

15

352

365

396

2.828,57

107,69

b1)

Cheltuieli privind consultanța juridică

50

0

0

0

0

c)

Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Cont 623) (Rd.51+Rd.53), din care:

51

57

0

54

42

13

33

43

53

126,19

73,68

c1)

cheltuieli de protocol (Cont 623.01), din care:

52

0

0

0

0

-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate (Cont

623.02 +623.03), din care:

54

57

0

54

42

13

33

43

53

126,19

73,68

-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

0

0

0

0

-cheltuieli de promovare a produselor-anunturi utilitare

57

57

0

54

43

13

33

43

53

123,26

75,44

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea (Cont 6582) (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

d1)

cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive

59

0

0

d2)

cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult

60

0

0

d3)

cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

0

0

0

0

0,00

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

0

0

e)

Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (Cont 624)

63

26

0

26

35

15

20

25

37

105,71

134,62

f)

Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (Cont 625), din care:

64

39

0

42

35

10

40

70

80

228,57

89,74

-cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

65

5

0

9

0,00

180,00

-internă

66

5

0

6

0,00

120,00

-externă

67

0

0

3

0,00

g)

Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (Cont 626)

68

297

0

341

286

86

176

248

345

120,63

96,30

h)

Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (Cont 627)

69

61

0

78

80

20

41

61

85

106,25

131,15

i)

Alte ch 628), d

eltuieli cu serviciile executate de terți (Cont in care:

70

3.414

0

3.652

3.631

815

1.615

2.315

3.221

88,71

106,36

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

71

0

0

0

0

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul (Cont 628.04)

72

165

0

170

139

45

75

110

150

107,91

84,24

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională (Cont

628.05- 615 an 2015))

73

89

0

90

38

0

0

0

0

0,00

42,70

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

0

0

0

0

0

0

0

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

75

0

0

0

0

0

0

0

0

Nr.crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2014

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an 2016

%

%

Aprobat

Preliminat

dn care:

7=6/5

8=5/3a

Conform

HG/Ordin

comun

Conform

H.C.L.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b I

II 6c

6d

7

8,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

0

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

109/2011

77

0

0

0

0

0

0

0

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

0

0

0

0

0

0

0

0

j)

Alte cheltuieli

79

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Cont 635) (Rd.81+Rd.82+Rd.83 +Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:

80

981

0

1.061

973

336

525

861

1.054

108,32

99,18

a)

Cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

Cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

82

632

0

633

632

158

316

474

633

100,16

100,00

c)

Cheltuieli cu taxa de licență

83

35

0

45

34

15

30

45

61

179,41

97,14

d)

Cheltuieli cu taxa de autorizare

84

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

Cheltuieli cu taxa de mediu

85

1

0

3

1

1

1

2

3

300,00

100,00

f)

Cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

313

0

380

306

162

178

340

357

116,67

97,76

C.

Cheltuieli cu personalul

(Rd.88+Rd.101+Rd.105+Rd.114)

87

37.263

0

40.637

39.266

12.373

24.916

37.448

50.695

129,11

105,38

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.89+Rd.93)

88

29.030

0

33.180

32.055

10.111

20.395

30.628

41.489

129,43

110,42

C1.

Cheltuieli cu salariile (Cont 641) (Rd.90+Rd.91+Rd.92), din care:

89

28.815

0

30.212

30.149

9.304

18.589

28.039

37.898

125,70

104,63

a)

salarii de bază

90

19.181

0

20.116

19.351

5.900

11.825

17.775

23.950

123,77

100,89

b)

sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

91

9.634

0

10.096

10.798

3.404

6.764

10.264

13.948

129,17

112,08

c)

alte bonificații (conform CCM)

92

0

0

0

0

0

0

0

0

C2.

Bonusuri (Cont 642+ 6458)

(Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:

93

215

0

2.968

1.906

807

1.806

2.589

3.591

188,41

886,51

a)

cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (cont 6458), din care:

94

215

0

608

187

100

391

467

760

406,42

86,98

-tichete de creșă, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

95

0

0

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

96

0

0

423

24

239

239

454

b)

tichete de masă ( cont 642)

97

0

0

2.360

1.719

707

1.415

2.122

2.831

164,69

C4.

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109), din care:

105

249

0

179

106

30

60

90

120

113,21

42,57

a)

Pentru directori/directoriat (Cont 641)

106

178

0

179

106

30

60

90

120

113,21

59,55

d)

Pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legi

113

0

0

0

0

C5.

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.115+Rd.116+Rd.117+

Rd.118+Rd.119+Rd.120), din care:

114

7.984

0

7.278

7.105

2.232

4.461

6.730

9.086

127,88

88,99

a)

ch. privind contribuția la asigurări sociale (Cont

6451)

115

5.691

0

4.802

4.788

1.475

2.947

4.445

6.007

125,46

84,13

b)

ch. privind contribuția la asigurări pentru șomaj

(Cont 6452)

116

145

0

152

151

47

94

142

191

126,49

104,14

c)

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate (Cont 6453)

117

1.511

0

1.581

1.573

485

969

1.464

1.977

125,68

104,10

d)

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii (Cont 6454+6455)

118

212

0

222

222

68

137

207

279

125,68

104,72

e)

ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

119

0

0

0

0

0

0

0

0

f)

ch. privind alte contribuții și fonduri speciale (cont

635.04- 4 % solid + 6453 - 0,85 % )

120

425

0

521

371

157

314

472

632

170,35

87,29

D.

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.122+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:

121

10.037

0

6.888

6.363

1.408

2.825

4.631

6.934

108,97

63,40

a)

Cheltuieli cu majorări și penalități (Cont 6581) (Rd.123+Rd.124), din care:

122

893

0

0

27

20

40

60

80

296,30

3,02

-către bugetul general consolidat

123

674

0

0

15

20

40

60

80

533,33

2,23

-către alți creditori

124

219

0

0

12

0,00

5,48

Nr.crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2014

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an 2016

%

%

Aprobat

Preliminat

dn care:

7=6/5

8=5/3a

Conform

HG/Ordin

comun

Conform

H.C.L.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b I

II 6c

6d

7

8,00

b)

ch. privind activele imobilizate (Cont 6583)

125

33

0

33

33

8

16

24

32

96,97

100,00

c)

ch. aferente transferurilor pentru plata personalului

126

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli (Cont 654+6588)

127

45

0

55

193

36

71

107

145

75,13

428,89

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (Cont 6811)

128

8.540

0

6.800

6.059

1.330

2.670

4.400

6.622

109,29

70,95

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

129

526

0

0

51

14

28

40

55

107,84

9,70

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

130

536

0

81

14

28

40

57

70,37

15,11

f1.1)

provizioane privind participarea la profit a salariaților

130 a

0

0

f1.2)

provizioane în legătură cu contractul de mandat

131

0

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare (Cont

7812+7814) , din care:

132

10

0

0

30

0,00

300,00

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

133

10

0

30

0

0

0

2

6,67

300,00

-din participarea salariaților la profit

134

0

0

-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

135

10

0

0,00

-venituri din alte provizioane

136

0

0

30

0,00

2

Cheltuieli financiare (Rd.138+Rd.141+Rd.144),

din care:

137

54

0

40

44

14

27

40

54

122,73

81,48

a)

Cheltuieli privind dobânzile (Cont 666) (Rd. 138+Rd.139), din care:

138

0

0

0

0

0

0

0

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

139

0

0

0

0

0

0

0

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

140

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

Cheltuieli din diferențe de curs valutar (Cont 665) (Rd.141+Rd.142), din care:

141

17

0

38

42

12

24

36

48

114,29

247,06

b1)

aferente creditelor pentru investiții

142

0

0

0

0

0

0

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

143

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

Alte cheltuieli financiare (cont 667+668 )

144

37

0

2

2

2

3

4

6

300,00

5,41

3

Cheltuieli extraordinare

145

0

0

0

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-

Rd.29)

146

1.365

0

1.238

6.565

-392

184

-2.594

1.276

19,44

480,82

venituri neimpozabile

147

10

10

31

2

6,45

310,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

148

1.065

0

76

132

173,68

7,14

IV

IMPOZIT PE PROFIT

149

387

0

196

0

0

29

0

225

0,00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

150

1

Cheltuieli de natură salarială ( Rd. 88)

151

29.030

0

33.180

32.054

10.111

20.395

30.628

41.489

129,43

110,42

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.89)

152

28.815

0

30.212

30.148

9.304

18.589

28.039

37.898

125,71

104,63

din care sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară

152 a

46

117

188

din care sume aferente reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2016 determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2015, cu condiția de a prevedea rezultatul brut, cel puțin la nivelul celui estimat pentru anul 2016 și avut în vedere cu ocazia elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015

152 b

1.179

2.358

3.537

4.717

din care sumele reprezentând cheltuielile cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată, în condiții justificate, pentru asigurarea desfășurării normale a activității

153 c

907

1.814

2.721

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

153

1.252

0

1.434

1.434

1.434

100,00

114,54

din care număr persoane pentru care se majorează salariul până la nivelul salariului de bază minim brut pe țară

153 a

297

din care număr persoane pentru care se reântregesc cheltuielile cu salariile pentru întregul

an 2016

153 b

1.290

Nr.crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2014

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an 2016

%

%

Aprobat

Preliminat

dn care:

Conform

HG/Ordin

comun

Conform

H.C.L.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b I

II 6c

6d

7

8,00

din care număr persoane care sunt angajate pe

perioadă determinată,pentru asigurarea desfășurării normale a activității

153 c

144

144

144

4

Nr. mediu de salariați

154

1.265

0

1.403

1.242

1.320

1.377

1.396

1.405

113,12

98,18

5

a)

știgul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 152/Rd.154)/12*1000

155

1.898

0

1.794

2.023

2.349

2.250

2.232

2.248

111,12

106,56

b)

știgul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

(Rd.151/Rd.154)/12*1000

156

1.912

0

1.971

2.151

2.553

2.469

2.438

2.461

114,42

112,46

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.154*1000)

157

67.143

0

62.599

67.331

17.621

34.875

48.716

69.685

103,50

100,28

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)

W=QPF/Rd.154

158

c)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

159

cantitatea de produse finite (QPF)

160

pret mediu(p)

161

valoare = QPFx p

162

pondere în venituri totale de exploatare =

Rd.162/Rd.2

163

7

Plați restante

164

183.768

0

183.584

243.784

243.784

243.784

233.223

232.824

95,50

132,66

8

Creanțe restante , din care:

165

40.707

0

34.081

32.765

32.750

32.700

32.600

32.437

99,00

80,49

de la operatori cu capital integral de stat

166

2.591

0

2.568

0

0

0

0

0

0,00

de la operatori cu capital privat

167

1.213

0

1.213

1.570

1.570

1.565

1.562

1.560

99,36

129,43

de la bugetul de stat

168

360

0

300

312

312

311

310

310

99,36

86,67

de la bugetul local

169

36.543

0

30.000

29.990

29.990

29.931

29.837

29.677

98,96

82,07

de la alte entități

170

0

893

893

893

891

890

99,66

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași

- In insolventa -in insolvency - en procedure collective Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 1976041

ANEXA 3


GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr.

crt.

INDICATORI

Prevederi an precedent 2014

%

Prevederi an precedent 2015

%

7 = 6 / 5

Aprobat

Realizat

4 = 3/2

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

87.723

84.980

96,87

87.866

85.525

97,34

1

Venituri din exploatare

87.693

84.936

96,86

87.826

83.625

95,22

2

Venituri financiare

30

44

146,67

40

1.900

4.750,00

3

Venituri extraordinare

0

0

0

0

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași

ANEXA 4


- In insolventa -in insolvency - en procedure collective Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 1976041

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

- mii lei -

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

An precedent 2015

Valoare

Aprobat

Realizat

An curent 2016

An 2017

An 2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

6.112

379

18.614

4.000

3.000

1

Surse proprii, din care:

1.021

379

6.614

4.000

3.000

a) - amortizare

1.021

379

6.614

4.000

3.000

b) - profit

0

0

2

Alocații de la buget

5.091

0

12.000

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1.021

379

6.614

4.000

3.000

1

Investiții în curs, din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

An precedent 2015

Valoare

Aprobat

Realizat

An curent 2016

An 2017

An 2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în

locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unită ții administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în

locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unită ții administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

21

18

30

50

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

21

18

30

50

- Modernizari cladiri

21

18

30

50

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în

locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau

- (denumire obiectiv)

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

An precedent 2015

Valoare

Aprobat

Realizat

An curent 2016

An 2017

An 2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale)

1.021

358

6.596

3.970

2.950

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investi ții, din care:

a) - interne

b) - externe

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași

ANEXA 5 HCL 28/2016


- In insolventa -in insolvency - en procedure collective Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 1976041

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.

MĂSURI

Termen de realizare

An precedent 2015

An curent 2016

An 2017

An 2018

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și

reducere a arieratelor

2

Masura 1. Reducerea calatorilor fraudulosi prin intensificarea controalelor in parteneriat cu jandarmeria (20 echipe control x10 controale/zi x 10 persoane pe zi x 30 zile x 2 lei x 11 luni )

TRIM. I

X

X

1.320

232.824

1.353

222.824

1.384

208.785

3

TOTAL Pct. I

1.320

232.824

1.353

222.824

1.384

208.785

Pct. II

Cauze care diminueaza efectul măsurilor propuse la

Pct. I

1

Cauza 1 Majorarea tarifului la energie electrica -estimam o crestere a pretului de achizitie cu 1,8 % avand in vedere indicele mediu de crestere a preturilor estimat de Comisia Nationala de Prognoza (1,8 %) 13.718.562 kwh transport public cu tramvaie x (0,345 lei x 0,018)/12 luni x 6 luni = 42.596 lei ~ 44 mii lei

TRIM. II

X

X

-44

-45

-46

2

TOTAL Pct. II

-44

-45

-46

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

1.276

232.824

1.308

222.824

1.338

208.785

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA