Hotărârea nr. 279/2016

HOTĂRÂRE privind completarea domeniului privat al Municipiului Iasi, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 83/31.03.2016 cu terenurile prevazute in anexele 1-5 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor detinute de catre Municipiul Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea domeniului privat al Municipiului Iasi, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 83/31.03.2016 cu terenurile prevazute in anexele 1-5 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor detinute de catre Municipiul Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 84163/19.08.2016 întocmita de Serviciul GIS-Cadastru;

Având în vedere dispozitiile Legii Cadastrului si a Publicitatii Imobiliare nr. 7/1996, republicata;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

1/ 3 la H.C.L. nr. 279 din 29 septembrie 2016

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba completarea domeniului privat al Municipiului Iași, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/31.03.2016, cu terenurile prevazute in anexele 1-5, care fac parte integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza:

Anexa 1. Teren situat în Iași - str. Malu f.n., Tarlaua 36, Parcelele CC 1188/1/3 în suprafața de 125mp, CC 1188/1/4 in suprafata de 684mp si CC 1188/1/5 in suprafata de 139mp.

Anexa 2. Teren situat în Iași - bld. Tudor Vladimirescu, Tarlaua 13 Parcela CR 465 în suprafața de 136 mp si Tarla 31 Parcela CAT 1658 in suprafata de 140mp.

Anexa 3. Teren situat in Iași - zona Bucium - Aleea Domenii, Tarla 147 Parcela HC 5885/1, in suprafata de 255,72mp.

Anexa 4. Teren situat in Iasi - Str. Cazangiilor, Tarla 44 Parcelele A 2403 in suprafata de 1020mp, A 2402 in suprafata de 1215mp si A 2404/3 in suprafata de 315mp.

Anexa 5. Teren situat in Iasi - Str. Splai Bahlui Mal Stang, Tarla 101 Parcela CAT 3173/3/1 in suprafata de 96,97mp.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Institutiei Arhitectului Sef-Serviciul GIS Cadastru și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Institutia Arhitectului Sef-Serviciul GIS Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 279 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 279 din 29 septembrie 2016