Hotărârea nr. 278/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi, in proprietatea publica a Statului Roman si administrarea Ministerului Apararii Nationale a terenului in suprafata de 252 mp, situat in Iasi, str. Elena Doamna nr. 57, T 18, parcela CAT 609/1, in vederea finalizarii investitiei “Sediu Tribunalul Militar”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi, in proprietatea publica a Statului Roman si administrarea Ministerului Apararii Nationale a terenului in suprafata de 252 mp, situat in Iasi, str. Elena Doamna nr. 57, T 18, parcela CAT 609/1, in vederea finalizarii investitiei “Sediu Tribunalul Militar”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 81146/09.08.2016 întocmita de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

Avand in vedere adresele Ministerului Apararii Nationale - Unitatea Militara 02543 inregistrate sub nr. 10717/01.02.2016, 69641/06.07.2016 si nr. 75523/21.07.2016, prin care se solicita initierea demersurilor pentru transmiterea in proprietatea publica a Statului

Roman si administrarea Ministerului Apararii Nationale a terenului situat in str. Elena Doamna nr. 57;

Având în vedere planul de situatie intocmit de Serviciul Gis Cadastru;

Având în vedere adresa nr. 29351/18.03.2016 a Serviciului Juridic;

Având în vedere adresa nr. 16471/25.02.2016 a Compartimentului de Aplicare a

Legilor Proprietatii;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 84/30.03.2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul

juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din proprietatea publica a Municipiului Iași si administrarea Consiliului Local in proprietatea publica a Statului Roman si administrarea Ministerului Apararii Nationale a terenului in suprafata de 252 mp, situat in Iasi, str. Elena Doamna nr. 57, T 18, parcela CAT 609/1, in vederea finalizarii investitiei “Sediu Tribunalul Militar”.

Art.2 Predarea terenului mentionat la art. 1 din prezenta hotarare se va face pe baza de proces verbal.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Institutiei Arhitectului Sef-Serviciul GIS Cadastru, Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Ministerului Apararii Nationale-Unitatea Militara 02543 (Iasi, str. Aeroportului nr. 1-2) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Institutia Arhitectului Sef-Serviciul GIS Cadastru si Ministerul Apararii Nationale-Unitatea Militara 02543.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 278 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 278 din 29 septembrie 2016