Hotărârea nr. 277/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către domnul deputat Movilă Petru, în vederea organizării biroului parlamentar

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință către domnul deputat Movilă Petru, în vederea organizării biroului parlamentar

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29 septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 85876/25.08.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa înregistrată sub nr. 85843/25.08.2016 înaintată de Partidul Mișcarea Populară -Filiala Iași;

Avand in vedere solicitarea înregistrată sub nr. 85842/25.08.2016 formulată de domnul deputat Movilă Petru;

Avand in vedere Contractul de închiriere nr. 44498/25.04.2016 încheiat între Municipiul Iași și Partidul Mișcarea Populară;

Avand în vedere avizul Comisiei pentru repartizarea spațiilor pentru ONG Asociații si Partide Politice;

Avand in vedere prevederile art. 40, alin. (1) și alin (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se ia act de încetarea Contractului de închiriere nr. 44498/25.04.2016 încheiat între Municipiul Iași și Partidul Mișcarea Populară pentru spațiul situat în Iași, B-dul Independenței nr. 1, bloc D1-D2, mezanin, cu suprafața utilă de 131,52 mp (113,38 mp+18,14 mp), aflat în propietatea privată a Municipiului Iași și înregistrat în CF 120772 a UAT Iași.

Art.2 (1) Se aprobă închirierea spațiului situat în Iași, Bdul Independenței nr. 1, bloc D1-D2, mezanin, cu suprafața utilă de 131,52 mp (113,38 mp+18,14 mp), aflat în proprietatea privată a Municipiului Iași și înregistrat în Cartea Funciara 120772 a UAT Iași, către domnul deputat Movilă Petru în vederea organizării biroului parlamentar.

(2) Contractul de închiriere încheiat în baza prezentei hotărâri se va derula începând cu data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 31.12.2016.

Art.3 Contractul va putea fi prelungit la expirarea termenului de valabilitate numai prin acordul scris și expres al părților, în caz contrar acesta încetând de drept.

Art.4 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de închiriere care se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Partidului Miscarea Populara și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Nr. 277 din 29 septembrie 2016

Total consilieri locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 277 din 29 septembrie 2016