Hotărârea nr. 276/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în conditiile Legii nr. 114/1996, consemnate in Procesul verbal din şedinţa nr. 85260/24.08.2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în

condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate in Procesul verbal din ședința nr.

85260/24.08.2016

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 85525/24.08.2016 întocmită de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

Avand in vedere prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 278/2009 privind Codul civil, republicata;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 241/2001 prin care se aprobă Ordonanta de Urgenta nr. 40/1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 151/2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței nr. 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii nr. 114/1996, cuprinse în Procesul verbal de sedinta nr. 85260/2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituita în condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate în Procesul verbal de ședința nr. 85260/2016, privind atribuirile de locuințe, precum si diverse solicitări locative (preluări/prelungiri/întocmiri/reînnoiri contracte de închiriere, includeri/excluderi din contracte de închiriere, schimburi de locuințe, extinderi de locuințe etc), cuprinse în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 276 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 276/29.09.2016

Se aproba atribuirea locuintei din Str.Bularga nr. 14A, ap.11, parter catre familia Filip Cristina Alina ocupanta pozitiei nr.7 din lista de prioritate pentru atribuirea unei locuinte sociale in anul 2016;

Se aproba atribuirea locuintei din Str.Bularga nr.14A, ap.50, et.3 domnului Costea

Dumitru si familiei sale in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind

derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificările si completarile ulterioare;

•    Se aproba atribuirea locuintei din Sos. Rediu Tătar nr.8A, bl.482D, tr.3, et.1, ap.8 catre doamna Moisuc Gabriela ocupanta pozitiei nr.5 din lista de prioritate pentru atribuirea unei locuinte convenabile in anul 2016;

•    Se aproba atribuirea locuintei din Str.Vasile Alecsandri nr.4, sc.B, et.2, ap.6, catre doamna Ignatenco Maria ce detine dosar pentru obtinerea unei locuinte in baza O.U.G. 74/2007-locuinte retrocedate;

•    Se aproba atribuirea locuintei de necesitate din Str.I.C.Bratianu nr.16 catre doamna Padurariu Lucica pentru o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire;

•    Se aproba atribuirea locuintei din str. Canta nr.60B, ap.71 domnului Srainer Gheorghita in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

•    Se aproba solicitarea doamnei Amargheoalei Elena de prelungire a contractului de inchiriere pentru locuinta din Iasi, Aleea Prof. I. Simionescu nr.2, bl.I3, AP.2, conditionat de achitarea debitului inregistrat la plata cheltuielilor de intretinere si respectarea angajamentului de plata pentru plata penalitatilor;

•    Se aproba solicitarea domnului Lungu Adrian de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din Iasi, str. Capsunilor nr.13 a numitei Lungu Raluca Mirela si mentinerea calitatii de membru in contract a acestuia;

•    Se aproba solicitarea doamnei Oloiniuc Anca Marina de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din Iasi, str. Sararie nr.39, a fiului Oloiniuc Robert Oliver;

•    Se aproba solicitarea doamnei Nicolae Paraschiva de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din Iasi, str. Hotin nr.17, a stranepotului Nichifor Sebastian Gabriel;

•    Se aproba solicitarea doamnei Ursachi Elvira Rodica de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din Iasi, Pasaj Cuza Voda nr.1, a fiicei, Stirbu Monica Petronela si a ginerului Stirbu Mihai Andrei;

•    Se aproba solicitarea doamnei Chirila Ionela de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din Iasi, Sos. Stefan cel Mare nr.10 a fiicei, Hrițcu Roxana, a ginerelui Hrițcu Gheorghe, a nepoților Hrițcu Andrei, Hrițcu Marian, a nurorii Mereuță Alina Carmen și excluderea din contract a fostului soț Mereuță Vasile, care a depus declarație notarială nr. 845/21.06.2016, de renunțare la dreptul locativ din Șos. Ștefan cel Mare nr. 10;

•    Se aproba solicitarea domnului Copaci Ionel de prelungire a relatiilor contractuale pentru locuinta din strada Taietoare nr.20 pentru o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire și includerea în contract a ginerelui Eroș lonuț și a nepotului Eroș Erik Ștefan;

Se aproba solicitarea doamnei Chifan Cecilia de preluare in calitate de titular a contractului de inchiriere pentru locuinta din str. 14 Decembrie 1989 nr.11 conditionat de prezentarea declaratiei notariale;

Se aproba solicitarea domnului Pricop Iulian de prelungire a relatiilor contractuale pentru locuinta din str. Toma Cozma nr.96, pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de achitarea debitelor catre bugetul Municipiului Iasi;

•    Se aproba solicitarea domnilor Romaniuc Mihai, Romaniuc Dumitru și Romaniuc Vasile de prelungire a contractului de închiriere pentru locuința socială din Str. Decebal, nr. 1, bl. Decebal Cantemir, et. 2, ap. 59, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire;

•    Se aproba solicitarea domnului Vatamanu Constantin de prelungire a contractului de inchiriere pentru locuinta din Iasi, Aleea Tudor Neculai nr.145, bl.1016, sc.D, et.4, ap.17, conditionat de achitarea debitului inregistrat la plata cheltuielilor de intretinere;

•    Se aproba solicitarea doamnei Paduraru Casian Magdalina de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din Iasi, b-dul Chimiei nr.93, bl.12, et.1, ap.5 a nepoatei Tiu Stefana Mihaela;

•    Se aproba solicitarea doamnei Garbea Catinca de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din Iasi, str. Ion Creanga nr.59, bl.N3, sc.D, et.2, ap.6 a nepotului Girbea Alexandru Alin si preluarea in calitate de titular al contractului, de catre acesta;

•    Se aproba solicitarea domnului Caraghiulea Neculai de preluare in calitate de titular a contractului de inchiriere pentru locuinta din sos. Bucium nr.86;

•    Se aproba solicitarea doamnei Butugan Mariana de preluare in calitate de titulara a contractului de inchiriere pentru locuinta din str. Musatini nr.55, bl.R2, sc. D, ap.1 conditionat de respectarea angajamentului incheiat cu asociatia de proprietari;

•    Se aproba solicitarea doamnei Vintea Iulieana de prelungire a relatiilor contractuale pentru locuinta din Aleea Copou nr.6;

•    Se aproba solicitarea doamnei Pachitescu Florica, chiriasa in str. Bularga nr.14A privind defalcarea contractului de inchiriere dupa cum urmeaza:

•    Ap. nr.27 doamna Pachițescu Florica împreună cu familia sa (Pachițescu Vasile, Pachițescu Marian, Pachițescu Ana-Maria, Pachițescu Alesia, Pachițescu Darius, Pachițescu Eric și Pachițescu Nicoleta).

•    Ap.38 domnul Pachițescu Petru, fiul doamnei Pachițescu Florica împreună cu familia sa (Pachițescu Liliana, Pachițescu Mihai, Pachițescu Alexandra Georgiana)

Conditionat de respectarea angajamentului incheiat cu S.C.Termo Service S.A.

•    Se aproba solicitarea doamnei Chelciuc Iuliana de prelungire a relatiilor contractuale pentru locuinta din B-dul Socola nr.4B, bl.Q1, sc.B, et.3, ap.17 pentru o perioada de 1an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de achitarea unui procent de 10% din valoarea debitului inregistrat la penalitati si respectarea conventiei de plata;

După aprobarea repartițiilor, dosarele de locuințe ale solicitanților din listele de prioritate stabilite pentru repartizarea locuințelor convenabile/sociale, care au beneficiat de atribuirea unei locuințe, vor fi scoase din evidența care cuprinde persoanele sau familiile care solicită municipalității atribuirea unei locuințe convenabile/sociale în baza Legii114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare. Beneficiarii repartitiilor de locuințe sociale, vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

•    declarații de venit (soț/soție, alți membri majori ai familiei), legalizate la notariat, din care să rezulte veniturile nete realizate în ultimele 12 luni; declarația de venituri va fi însoțită de adeverințe cu veniturile nete declarate, realizate în ultimele 12 luni de soț/soție și alți membri majori ai familiei; Potrivit Legii 114/1996, beneficiază de repartizarea locuințelor sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe economie.

•    declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință socială sau din fondul locativ de stat atribuită în conditiile Legii 114/1996.

Beneficiarii repartitiilor de locuințe convenabile vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

•    declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință convenabilă, atribuită în condițiile Legii 114/1996.

Beneficiarii repartițiilor mentionate trebuie sa se prezinte la sediul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 20 de zile de la comunicarea hotărârii de consiliu local. În caz contrar locuințele repartizate vor redeveni vacante și vor fi înaintate Comisiei constituite în condițiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 20 de zile anterior menționat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

5/ 5 la H.C.L. nr. 276 din 29 septembrie 2016