Hotărârea nr. 275/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de închiriere nr. 4538/16.01.2013 încheiat cu Uniunea Judeteana Iasi Filiala C.N.S.L.R. - FRATIA pentru spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str. SplaI Bahlui nr.22

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de închiriere nr. 4538/16.01.2013

încheiat cu Uniunea Judeteana Iași Filiala C.N.S.L.R. - FRATIA pentru spațiul cu altă destinație decât locuință situat în Iași, str. Splai Bahlui nr.22

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere propunerea formulata si votata in unanimitate in plenul sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi prin care durata prelungirii Contractului de inchiriere nr. 4538/16.01.2013 sa fie de 4 ani;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 85051/23.08.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere solicitarea înaintată de Uniunea Judeteana Iasi Filiala C.N.S.L.R. -FRATIA și înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub nr. 73590/14.07.2016;

Avand in vedere prevederile art. 49, alin. 1 și 2 din Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei Contractului de închiriere nr. 4538/16.01.2013 încheiat între Municipiul Iași și Uniunea Judeteana Iasi Filiala C.N.S.L.R. - FRATIA pentru spațiul cu altă destinație decât locuință situat în municipiul Iași, str. Splai Bahlui nr.22, județul Iași, cu 4 ani.

Art.2 Contractul de închiriere nr. 4538/16.01.2013 se va modifica prin act adițional care va fi emis de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, termenul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre urmând a se derula în perioada 01.01.201731.12.2020.

Art.3 Contractul de închiriere va putea fi prelungit la expirarea termenului de valabilitate, numai prin acordul scris și expres al părților, în caz contrar acesta încetând de drept.

Art.4 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze actul adițional la contractul de închiriere ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si Finantelor Publice Locale, Uniunii Judetene Iasi Filiala C.N.S.L.R. - FRATIA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 275 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

9

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 275 din 29 septembrie 2016