Hotărârea nr. 274/2016

HOTĂRÂRE privind stabilirea modului de calcul al chiriilor pentru locuintele construite prin ANL, proprietati private ale Statului Roman si aflate in administrarea Municipiului Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind stabilirea modului de calcul al chiriilor pentru locuintele construite prin ANL, proprietati private ale Statului Roman si aflate in administrarea Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 53344/19.05.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 251/06.04.2016 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea ANL, aprobate prin Hotararea Guvernului

nr. 962/2001;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă modurile de calcul ale chiriilor pentru locuintele construite prin ANL asa cum sunt prezentate in Anexa nr. 1 - Fisa de calcul pentru chiriașii (titulari de contracte) care au varsta de pana in 35 ani- si in Anexa nr. 2 - Fisa de calcul pentru chiriasii (titulari de contracte) care au varsta de peste 35 ani, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 (1) In cazul chiriei pentru titularii cu varsta de peste 35 ani se aproba aplicarea cotei de 1% la valoarea de inlocuire a locuintei.

(2) Aceasta cota constituie venit al Municipiului Iasi si se utilizeaza pentru dezvoltarea fondului de locuinte la nivel local.

Art.3 Chiria se va calcula conform Anexei 16 a Hotararii de Guvern nr. 962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, coeficientul pentru rangul localitatii fiind de 0.95.

Art.4 (1) Valoarea chiriei lunare se va stabili luand in calcul venitul brut pe membru de familie, care se raporteaza la castigul salarial minim brut pe economie, comunicat in ultimul buletin statistic lunar al Institutului National de Statistica, inainte de data incheierii contractului de inchiriere.

(2) In situatia in care chiriasii ANL nu fac dovada veniturilor sau nu au venituri impozabile conform legislatiei specifice in domeniu valoarea chiriei se va pondera cu 1.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si Finantelor Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 274 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

9

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Modul de calcul al chiriilor ANL pentru chiriașii cu varsta de pana la 35 ani

CONTRIBUABILUL -titular contract CNP

Adresa imobil

Cod imobil/balanta

DATE TEHNICE

1.    Aria desfasurata:

2.    Pret m.p.-euro:

3. Valoare de inlocuire: (rand 1*rand2):

4. Recuperarea investitiei-60ani (rand 3/60):

5. Cheltuieli de intretinere + reparatii curente (rand 3*0,40%):

6. Cheltuieli repararii capital (rand 3*0,51%):

7. Cheltuieli de administrare (rand 3*0,20%):

8. Chiria neta anuala (rand 4+rand 5+rand 6+rand 7):

9. Chiria lunara (rand 9/12):

10. Chirie ponderare rang localitate (rand 9*0.95%):

11. Chirie ponderare venituri (rand 10 *0,90 sau 0,95 sau 1):

12. Chirie lunara lei (rand 11 *curs valutar 30 septembrie)

13. Recuperarea investitiei din chirie (rand 4/12* curs valutar 30 septembrie):

Chirie lunara de plata :

Data inceput:


Locatar,


Curs valutar:

Intocmit:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

Modul de calcul al chiriilor ANL pentru chiriașii cu varsta de peste 35 ani

CONTRIBUABILUL -titular contract    CNP

Adresa imobil

Cod imobil/balanta

DATE TEHNICE

1.    Aria desfasurata:

2.    Pret m.p.-euro:

3.    Valoare de inlocuire: (rand 1*rand2):

4.    Recuperarea investitiei-60ani (rand 3/60):

5.    Cheltuieli de intretinere + reparatii curente (rand 3*0,40%):

6.    Cheltuieli repararii capital (rand 3*0,51%):

7.    Cheltuieli de administrare (rand 3*0,20%):

8.    Cota autoritatii publice (rand 3*1%):

9.    Chiria neta anuala (rand 4+rand 5+rand 6+rand 7+rand 8):

10.    Chiria lunara (rand 9/12):

11.    Chirie ponderare rang localitate (rand 10*0.95%):

12.    Chirie ponderare venituri (rand 11 *0,90 sau 0,95 sau 1):

13.    Chirie lunara lei (rand 12 *curs valutar 30 septembrie)

14.    Recuperarea investitiei din chirie (rand 4/12*curs valutar 30 septembrie):

Chirie lunara de plata :

Data inceput:


Curs valutar:

Intocmit:    Locatar,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

5/ 5 la H.C.L. nr. 274 din 29 septembrie 2016